Uprzejmie informujemy, iż Minister Skarbu Państwa działając na podstawie art. 3 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) dokonał komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Wentylatorów „OWENT" w Olkuszu, przekształcając je w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem jest Skarb Państwa.

Komercjalizacja Fabryki Wentylatorów
Ze strony www.owent.pl:


Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 listopada 2008 r., sygn. akt KR.XII NS-REJ.KRS/12947/08/173 utworzona w wyniku komercjalizacji spółka pod firmą Fabryka Wentylatorów „OWENT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olkuszu wpisana została do rejestru przedsiębiorców.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji dniem komercjalizacji jest pierwszy dzień miesiąca przypadającego po wpisaniu spółki do rejestru przedsiębiorców. Z dniem tym następuje także skutek wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru.
W związku z powyższym dniem komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Wentylatorów „OWENT” w Olkuszu jest dzień 1 grudnia 2008 roku. Z dniem tym powstała w wyniku komercjalizacji spółka pod firmą Fabryka Wentylatorów „OWENT" sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, na podstawie art. 1 ust. 1 ww. ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, wstępuje - jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej - we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Fabryka Wentylatorów „OWENT" w Olkuszu, bez względu na charakter prawny tych stosunków.