Rozporzadzenia o certyfikacji personelu i firm, o szkoleniach dla układów mobilnych oraz o sposobie powiadamiania - opublikowane 2 kwietnia 2008 r. do Rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych zwanego "Rozporządzeniem o F-gazach".ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 303/2008
z dnia 2 kwietnia 2008 r.
ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady,
minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw
i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp
ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
pobierz
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 308/2008
z dnia 2 kwietnia 2008 r.
określające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady,
formę
powiadamiania o programach szkoleń i certyfikacji państw członkowskich
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
pobierz
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 307/2008
z dnia 2 kwietnia 2008 r.
ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego
uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu
w odniesieniu do
wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych
zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
pobierz