W oparciu o typoszereg central klimatyzacyjnych sekcyjnych GOLEM Clima-Produkt oferuje centrale w wykonaniu higienicznym przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów farmaceutycznych oraz innych obiektów, w których występują określone w przepisach wymogi dotyczące „pomieszczeń czystych”.
Głównym zadaniem urządzeń klimatyzacyjnych
przeznaczonych do pomieszczeń czystych jest
utrzymanie bardzo wysokiej jakości dostarczanego
powietrza. Aby osiągnąć ten cel instalacje
klimatyzacyjne muszą spełniać jednocześnie kilka
warunków:
• duży wydatek powietrza świeżego w celu zneutralizowania
zanieczyszczeń chemicznych niemożliwych
do usunięcia za pomocą filtrów,
• wysokiej klasy filtracja powietrza, w tym filtracja
absolutna,
• wysoka szczelność urządzeń zapewniająca odizolowanie
skażeń pochodzących ze strefy klimatyzowanej,
a także dezynfekcję i sterylizację
wszystkich podzespołów stykających się z powietrzem,
• precyzyjna regulacja temperatury i wilgotności
zapewniająca utrzymanie zakładanego mikroklimatu,
• możliwość utrzymania właściwego rozkładu powietrza
w klimatyzowanym pomieszczeniu.
Rozwiązanie techniczne -
centrale klimatyzacyjne do pomieszczeń czystych

1. Konfiguracja central

Centrale higieniczne umożliwiają realizację najbardziej
wymagających założeń dotyczących parametrów
powietrza dzięki odpowiedniej konfiguracji
i doborowi odpowiednich podzespołów.
Dzięki sekcyjnej budowie możliwe jest wykonanie
najbardziej odpowiedniej centrali pod względem
sprawności urządzenia, zużycia energii, wymiarów
zewnętrznych , obróbki powietrza oraz układów
wlotów i wylotów powietrza.
2. Konstrukcja central

Budowa jest oparta o budowę sekcyjną z zachowaniem
szczególnych wymagań dotyczących
szczelności. Szkielet centrali wykonany z zamkniętych
profili aluminium, zapewnia większą sztywność.
Centrale dla obiektów czystych pracują na
wyższych sprężach niż „normalne”, więc przy
mało sztywnej konstrukcji może wystąpić zasysanie
„brudnego” powietrza.
Obudowa - osłony centrali wykonane są z blachy
stalowej obustronnie ocynkowanej i dodatkowo
pokrytej poliestrem zarówno od strony zewnętrznej
jaki i wewnętrznej centrali. Wewnątrz
osłon znajduje się warstwa niepalnej wełny mineralnej.
Skośne podłogi centrali, wanny chłodnic i wymiennika
krzyżowego wykonane są ze stali nierdzewnej,
co ułatwia dezynfekcję centrali.
Rynienki ściekowe ze stali nierdzewnej umożliwiające
odpływ zanieczyszczeń po myciu.


Wszystkie krawędzie i uskoki wypełnione są grzybobójczym
silikonem
posiadającym atest higieniczny
na stosowanie w obiektach służby zdrowia,
co zapobiega tworzeniu się ognisk rozwoju
mikroorganizmów.
Wydłużone sekcje wymienników z podziałem
przedniej osłony na dwie części co umożliwia
dostęp do wymienników i odkraplacza.
Okna rewizyjne oraz oświetlenie wewnętrzne
umieszczone są w osłonach sekcji: nawilżania,
filtrowania, wymienników i wentylatorów, co
umożliwia kontrolę stanu wnętrza centrali bez
konieczności wyłączania i otwierania centrali.
Szczelne i jednocześnie łatwo otwierane drzwi
rewizyjne zapewniają łatwy dostęp do wnętrza
centrali podczas przeglądów serwisowych i czyszczenia
centrali.
Wszystkie zastosowane podzespoły są tak zamontowane,
aby można je było myć z każdej strony.
Wszystkie podzespoły i materiały są odporne na
powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne.
3. Podzespoły

Wentylatory – możliwe jest zastosowanie
dwóch rozwiązań: wentylatora bębnowego wyposażonego
w klapę rewizyjną oraz króciec odpływowy
co umożliwia czyszczenie bębna, bądź
wentylatora promieniowo-osiowego z otwartym
wirnikiem.
Silnik napędzający wykonany w klasie IP umożliwiającej
mycie i dezynfekcję
Filtry – wielostopniowa filtracja z zastosowaniem
atestowanych filtrów najwyższej klasy czystości
HEPA umieszczonych w ramkach z tworzywa sztucznego i mocowanych
w ramach montażowych z materiałów szlachetnych z dociskiem
dla zwiększenia szczelności. Filtry wyposażone są we wskaźniki
poziomu zanieczyszczenia
Lampa UV o działaniu bakteriobójczym zapewnia dezynfekcję powietrza
obiegowego
Dławnice kablowe do połączenia silników i oświetlenia zapewniające
odpowiednią szczelność oraz klasę czystości
Przepustnice wykonane w podwyższonej klasie szczelności.

Centrala obróbki powietrza z nagrzewnicą, chłodnicą
i trójstopniową filtracją G4, F7, H14


Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wyciągowa
z glikolowym układem odzysku ciepła, nagrzewnicą,
chłodnicą, nawilżaczem i trójstopniową filtracją G4, F7, H10


Centrala obróbki powietrza z nagrzewnicą,
chłodnicą, nawilżaczem i dwustopniową filtracją F7, H10

4. Odzysk ciepła – jest realizowany za pomocą wymiennika krzyżowego,
rurki ciepła lub układu glikolowego, ponieważ wymienniki te
zapewniają pełne rozdzielenie strumienia powietrza nawiewanego od
wywiewanego. Obudowy wymienników są
malowane proszkowo lub
wykonane ze stali nierdzewnej.
5. Wilgotność

Nawilżanie w centralach higienicznych może być realizowane za pomocą
nawilżaczy parowych z wytwornicą pary, bądź nawilżaczy zasilanych
z centralnej instalacji pary. Stosowane nawilżacze wykonane są z materiałów
nie powodujących rozwoju mikroorganizmów oraz odpornych
na korozję. W celu kontroli i czyszczenia zapewniony jest ł łatwy, stały
dostęp do miejsc, w których gromadzić się może woda.
Centrale Clima-Produkt przystosowane są także do osuszania powietrza
za pomocą układu chłodzenia lub za pomocą rotorów absorpcyjnych.
6. Automatyka

W pomieszczeniach czystych istnieje potrzeba bardzo precyzyjnej regulacji temperatury i wilgotności. Z uwagi
na to centrale wyposażone są standartowo w układ utrzymujący zadaną temperaturę i wilgotność powietrza.
Dodatkowo układ ten może być wyposażony w niezależny moduł rejestrujący te parametry w czasie.
Wentylatory mogą być wyposażone w falownik, który umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej
i utrzymuje stały wydatek centrali niezależnie od stanu zabrudzenia filtrów generujących różne opory.


Dzięki
falownikom możliwe jest utrzymanie zadanej różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniem klimatyzowanym
a pomieszczeniami sąsiednimi. Układ automatyki centrali jest wyposażony w dodatkowe wejście umożliwiające
podłączenie wskaźnika zabrudzenia filtrów umieszczonych w nawiewnikach bezpośrednio w klimatyzowanym
pomieszczeniu. Dzięki kasetce zdalnego sterowania możliwe jest także sterowanie pracą centrali
bezpośrednio z tego pomieszczenia.
Pobierz informator techniczny
Źródło: www.climaprodukt.com