26 i 27 października br. po raz 3. odbyła się w Warszawie Ogólnopolska Konferencja Techniczna pod hasłem Klimatyzacja i chłodnictwo w Polsce – nowe trendy rozwoju. Konferencja zgromadziła ponad 60. uczestników i 6. wystawców.

26 i 27 października br. po raz 3. odbyła się w Warszawie Ogólnopolska Konferencja Techniczna pod hasłem Klimatyzacja i chłodnictwo w Polsce – nowe trendy rozwoju. Konferencja zgromadziła ponad 60. uczestników i 6. wystawców.
Tradycyjnie Konferencja była podzielona na trzy panele tematyczne: chłodnictwo, klimatyzacja oraz komputerowe wspomaganie projektowania.
Panel chłodniczy rozpoczął swoim referatem R 134a już nie pojeździ. CO2 jako ekologiczny czynnik ziębniczy dla układów klimatyzacji w samochodach dr hab. inż. Jacek Schnotale, Prof. Politechniki Krakowskiej.
Na wstępie przedstawił nieco historii i omówił rozwój układów klimatyzacyjnych w pojazdach samochodowych na świecie i w Polsce. Opisał typowe rozwiązania podkreślając, iż poszczególne podzespoły systemu ziębniczo-klimatyzacyjnego są montowane na różnych elementach nadwozia (parowacz, skraplacz, osprzęt) oraz sprężarka na silniku. Powoduje to wzajemne przemieszczanie się tych elementów i ich drgania z różną amplitudą i częstotliwością, co stwarza poważne zagrożenia rozszczelniania się układów. W dalszej części swojego wystąpienia dr J. Schnotale wiele miejsca poświęcił na omówienie zagadnień równoważnej emisji gazów szklarniowych wynikającej z eksploatacji instalacji klimatyzacyjnych w pojazdach samochodowych. Przedstawił szacunkowe prognozy emisji równoważnej do roku 2020 jako bezpośredniego oddziaływania w wyniku emisji ziębnika HFC R 134a oraz pośredniego w wyniku wzrostu zużycia paliwa w samochodach.
Prezentacji firmy IGLOTECH, jej agregatów i zespołów sprężarkowych serii ECO dokonał mgr inż. Robert Wichrowski. Omówił bardzo szeroką firmową ofertę agregatów skraplających przeznaczonych do pracy w zakresie temperatur od 150C do –450C na czynniki chłodnicze R 134a, R 404a i R 507. W agregatach stosowane są sprężarki hermetyczne tłokowe Danfoss Maneurop oraz Copeland.
Prezentujący przedstawił systematykę oznaczeń i doboru urządzeń oferowanych przez firmę.

Kriogenika w zastosowaniach przemysłowych, medycznych i badawczych
, to tytuł referatu przygotowanego i wygłoszonego przez dr. hab. inż., Prof. P. Wr. Macieja Chorowskiego z Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej.
Wiele własności materiałów, tym także biologicznych, ulega znacznym zmianom w niskich temperaturach. Obecnie technologie kriogeniczne stają się szeroko stosowane zarówno w przemyśle jak i medycynie, rolnictwie, przetwórstwie spożywczym i badaniach naukowych. Wykładowca pokazał, w jaki sposób w temperaturach kriogenicznych zmieniają się własności materiałów i jak można praktycznie wykorzystać te technologie w różnych dziedzinach. Szczególną uwagę zwrócił na przemysł gazów technicznych, zastosowania medyczne, przetwórstwo i konserwację żywności oraz badania naukowe.
Firmę TEOMA i jej wszechstronną ofertę urządzeń przedstawił mgr inż. Jerzy Borawski. Głównym tematem jego wystąpienia była rodzina absorpcyjnych agregatów wody lodowej BROAD, jedne z najnowszych pozycji na liście sprzedaży. Omówił cztery typoszeregi tych urządzeń, począwszy od typoszeregu BROAD DFA, który składa się z 24 wielkości o mocach chłodniczych od 174 kW do 23,26 MW z możliwością pracy w funkcji grzania i przygotowania ciepłej wody, aż po najmniejsze agregaty serii BROAD BCT o mocach 16, 23, 70 i 115 kW. Podkreślił zalety prezentowanych agregatów takie jak: bezpieczeństwo, niezawodność, ekologia, funkcjonalność oraz oszczędność inwestycyjna i eksploatacyjna.
Bardzo interesujący referat, tak z punktu widzenia eksploatacyjnego jak również poznawczego, wygłosił dr hab. inż. Jan Górski, Prof. Politechniki Rzeszowskiej. Tytuł referatu to Zawory sprężarek chłodniczych – konstrukcja i eksploatacja. Omówił podstawowe typy zaworów stosowanych w sprężarkach tłokowych takie jak: płytkowe, korytkowe, listwowe, języczkowe i grzybkowe. Pierwsze dwa typy zaworów stosowane są w sprężarkach o dużej i średniej wydajności, natomiast zawory listwowe i języczkowe głownie w małych sprężarkach hermetycznych i semihermetycznych.
Na przykładzie zaworu płytkowego, referujący przedstawił charakterystyki zaworu tłocznego i ssącego oraz omówił wpływ wyboru parametrów konstrukcyjnych elementów układu na jego dynamikę i efektywność pracy sprężarki. Zostało omówionych 11 podstawowych kryteriów doboru zaworów sprężarkowych. Prof. J. Górski przedstawił również istotne problemy eksploatacyjne i trwałościowe głównych elementów typowych układów zaworowych w sprężarkach tłokowych.
Niezwykle interesującą tematykę zaprezentował gość z Francji, Laurent Petitot z firmy Jacir – Air Traitement. Tematem jego wystąpienia były Nowe trendy w wieżach chłodniczych JACIR. Na wstępie krótko przedstawił historię firmy i jej fuzję z firmą Hamon a także jej osiągnięcia technologiczne i inwestycyjne. Połączenie dwóch firm pozwoliło na kombinację technologii now-how w zakresie aerodynamiki przepływu powietrza, termodynamiki i najnowszych technologii materiałów konstrukcyjnych. W efekcie prowadzona jest produkcja szerokiej palety rozwiązań wież chłodniczych dla zastosowań zarówno w przemyśle lekkim i ciężkim jak również w klimatyzacji.
Promowana przez Jacie technologia wież chłodniczych pracuje według systemu typu otwartego lub zamkniętego hybrydowego, które m.in. spełniają szereg warunków walki z zakażeniami bakteriami Legionella. Szczególnego znaczenia nabiera stosowanie stali nierdzewnej, która dzięki gładkiej powierzchni i zamkniętej strukturze jest odporna na wżery chemiczne i korozję, a zatem nie może stać się siedliskiem rozwoju bakterii.
Ważnym elementem eksploatacyjnym jest system pozwalający na zminimalizowanie zużycia wody chłodzącej w wieżach z wymiennikiem zmniejszającym odparowanie oraz wieżach typu zamkniętego hybrydowych.
Kolejną prezentacją firmową było wystąpienie mgr. inż. Artura Pezdy z firmy DAIKIN, który wygłosił referat p.t. Agregaty skraplające Sky Air + EKRPER dla zastosowań z centralami klimatyzacyjnymi. Agregaty chłodząco-grzejące. Wprowadzenie nowego typoszeregu agregatów było głównie zastąpienie obecnych modeli ER spowodowane realizacją harmonogramu wycofywania urządzeń tylko chłodzących na R 22.Ta nowa rodzina agregatów skraplających charakteryzuje się następującymi cechami:
• pracuje z R 407C;
• szeroki zakres wydajności 7,1÷25,0 kW;
• niski poziom hałasu;
• zoptymalizowana regulacja wydajności;
• łatwy montaż w związku z zastosowaniem wewnętrznego zaworu rozprężnego;
• szerokie możliwości zastosowania termistora;
• łatwe podłączenie układu kontrolno-pomiarowego;
• wprowadzanie kodów serwisowych przez opcjonalny sterownik.
Następnie inż. A. Pezda zapoznał słuchaczy z rodziną agregatów chłodząco-grzejące RZQ, omawiając szereg ich zalet i unowocześnień w stosunku do poprzednich modeli. Wszystkie urządzenia tej serii pracują z proekologicznym czynnikiem R 410A. Znaczące obniżenie poziomu hałasu osiągnięto dzięki zastosowaniu nowego typu wentylatora ze specjalnym profilem łopatek oraz zmienioną aerodynamiką kratki osłonowej skraplacza.
Bardzo interesujący, praktyczny referat z zakresu projektowania, wygłosił dr inż. Mieczysław Porowski, współautorstwa Prof. zw. dr. hab. inż. Edwarda Szczechowiaka z Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Obciążenia termiczne budynków, a wybór systemu klimatyzacyjnego, to referat omawiający zagadnienia wielokryterialności podejmowania decyzji. Kryteriów wyboru jest na ogół wiele, a najważniejsze z nich to:
• funkcja i wielkość budynku;
• układ architektoniczny i konstrukcja;
• ilość osób i wymagana ilość powietrza zewnętrznego;
• struktura i wielkość obciążeń;
• niezawodność i bezpieczeństwo;
• koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.
Jednym z podstawowych kryteriów wyboru układu klimatyzacyjnego dla budynku sprzężonego z pozostałymi kryteriami są jednak obciążenia cieplne i chłodnicze. Metodykę analizy zagadnienia i sposób wykorzystania odpowiednich narzędzi w procesie projektowania w sposób przejrzysty i uporządkowany omówił w dalszym swoim wystąpieniu dr M. Porowski, popierając analizę wieloma przykładami obliczeniowymi.

Wibroizolacje w lekkich konstrukcjach
, to tytuł referatu, prezentacji firmowej wygłoszonej przez mgr. inż. Adama Radzimskiego, dyr. firmy ADAM z Rumii.
Tematyka ta jest, staje się szczególnie ważna w ostatnim okresie czasu, gdyż generowanie i emisja hałasu jest traktowana na równi z najważniejszymi parametrami ochrony środowiska i komfortu człowieka.
Zaprezentowany wachlarz i różnorodność typów elementów i podzespołów tłumiących hałas był imponujący. Zostały omówione:
• podpory sprężynowe;
• poduszki powietrzne air springs;
• podpory neoprenowe;
• zamocowania rurowe;
• zawieszenia;
• zamocowania dla stref sejsmicznych;
• sejsmiczne ograniczenia wychylenia;
• ramy dachowe;
• giętkie zamocowania linowe; płyty inercyjne i inne.
Ponadto został omówiony symulacyjny program komputerowy przeznaczony do analizy systemów zamocowań sprężynowych oraz ograniczników wychylenia pod daną maszyną a także określający częstotliwość naturalną dla wszystkich sześciu wartości modalnych.
Dr inż. Bogusław Białko wygłosił referat współautorstwa dr. hab. inż. Zbigniewa Królickiego, Prof. Politechniki Wrocławskiej zatytułowany Współczesne tendencje rozwoju systemów klimatyzacyjnych.
Swoje wystąpienie rozpoczął od zarysu ponad 100-letniej historii rozwoju systemów klimatyzacyjnych na świecie. Następnie omówił zagadnienia wpływu jakości parametrów powietrza utrzymywanych przez układ klimatyzacyjny na poczucie komfortu przez człowieka, a szczególnie w klimatyzowanych pomieszczeniach. Po przeglądowym omówieniu siedmiu różnych systemów chłodniczych, przeszedł do zagadnień związanych z klimatyzacją budowli wielokondygnacyjnych. Podkreślił wagę prawidłowej oceny specyficznych funkcji pomieszczeń na wybór i dobór optymalnego systemu klimatyzacyjnego.
Prezentacji jednego z najważniejszych, a jednocześnie najnowocześniejszych systemów wentylacji i klimatyzacji firmy LINDAB, dokonał mgr inż. Marcin Wyszomierski w referacie p.t. Indukcyjne belki chłodzące i grzewcze – nowoczesne rozwiązania dla systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń. Omówił w nim zagadnienia uzyskania parametrów komfortu cieplnego, w tym także rolę belek w osiąganiu idealnych warunków komfortu cieplnego termicznych i aerodynamicznych. Zapoznał słuchaczy z niuansami prawidłowej pracy belek w różnych rodzajach pomieszczeń tak w cyklu chłodzenia jak również ogrzewania z uwzględnieniem wpływu energii promieniowania w obu cyklach. W podsumowaniu wymienił najważniejsze zalety belek:
• niska całkowita wysokość zabudowy – do 12 cm;
• poziom hałasu, max do 28dB(A);
• komfortowe prędkości ruchu powietrza;
• niskie koszty eksploatacji.
W panelu III-cim firma LINDAB zaprezentowała również bardzo interesujący i przydatny program CADvent służący do systemowego wspomagania projektowania systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
Drugi dzień Konferencji rozpoczęło wystąpienie inż. Jerzego Kota, który zaprezentował firmę A.C. Refrigeration, przedstawiciela na polskim rynku włoskiej firmy CLIMAVENETA, czołowego w Europie producenta agregatów wody lodowej. Przedstawił osiągnięcia firmy przytaczając, jako jeden z przykładów, przygotowanie i uruchomienie specjalnie wykonanego systemu klimatyzacyjno-wentylacyjnego w Operze Gran Teatro La Fenice w Wenecji, która powstała w 1792 r., spłonęła w 1996 r. a odbudowę zakończono w 2001 r.
Inż. Jerzy Kot omówił różne grupy urządzeń, zwracając szczególną uwagę na nietypowe, aczkolwiek bardzo praktyczne i przemyślane, elementy rozwiązań technicznych.
Panel III rozpoczął dr inż. Piotr Bartkiewicz z Politechniki Warszawskiej referatem Symulacje jako kolejny krok rozwoju narzędzi komputerowego wspomagania projektowania. Jest on wstępem a zarazem kompilacją szerokiej tematyki związanej z wykorzystaniem technik komputerowych w całym procesie projektowym, od wykonania obliczeń po rozrysowanie projektu wraz ze specyfikacją urządzeń, podzespołów i materiałów wchodzących w skład realizowanego układu.
Na łamach miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja będą cykliczne w kolejnych numerach drukowane artykuły związane z tą tematyką.
Uczestnicy Konferencji mieli możliwość zapoznania się z dwoma programami projektowo-doborowymi:

Wentyle 1.5 – bezpłatna aplikacja projektowa z bazami realnych producentów wentylacji
– prezentowanym przez Przemysława Maciejewskiego, oraz program FLUID CAD zaprezentowany przez Krzysztofa Sołkiewicza, Menedżera Projektu firmy Fluid Desk.
Konferencję zakończyła miła uroczystość – ogłoszenie wyników konkursu Najlepsza instalacja klimatyzacyjna z urządzeniami HAIER oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom. Konkurs zorganizowała firma HAIER Poland Sp. z o.o. pod patronatem medialnym i merytorycznym Redakcji miesięcznika Ch&K.
• I miejsce – KLIMART z Białegostoku – klimatyzator typu split,
• II miejsce – AJB Klima ze Szczecina – lodówka,
• Wyróżnienie - Centrum Klimatyzacji i Wentylacji z Reguł k/Warszawy – kuchenka mikrofalowa.
W przyszłym roku planujemy organizację IV edycji tej Konferencji, na którą już dziś serdecznie Państwa zapraszamy.
Redakcja Chłodnictwo&Klimatyzacja