KLIMATYZACJA

Autor:W. P. Jones
Wydawca: ARKADY
Kolportaż: Dom Wydawniczy MEDIUM
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2001 (Wyd. II)
Oprawa: twarda
Stron: 517
Cena: 79,00 zł
Nakład wyczerpany - nie ma możliwości zamówienia
W książce omówiono podstawy techniki klimatyzacyjnej, szczegółową metodykę obliczania obciążeń cieplnych urządzeń, wymiarowania przewodów oraz doboru elementów automatycznej regulacji. Zamieszczono liczne przykłady obliczeniowe oraz zadania do samodzielnego rozwiązywania.
Książka jest przeznaczona dla inżynierów, techników projektujących i eksploatujących urządzenia klimatyzacyjne oraz dla studentów wyższych szkół technicznych.
Recenzja książki, która ukazała się w nr 6-7/2002 miesięcznika "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" www.tchik.com.pl:

Pod koniec ubiegłego roku nakładem wydawnictwa "ARKADY" ukazało się nowe wydanie monografii KLIMATYZACJA, której autorem jest W.P. Jones. Jest to tłumaczenie czwartego, angielskiego wydania tej publikacji z 1994 roku. Pierwsze tłumaczenie tego tytułu na język polski ukazało się w roku 1981 nakładem tego samego wydawnictwa. Książka adresowana jest głównie do studentów specjalizujących się w dziedzinie klimatyzacji i ciepłownictwa na wydziałach inżynierii środowiska, a także inżynierów praktyków i wszystkich tych, dla których technika klimatyzacyjna jest interesująca. Autor tej publikacji, to wybitny specjalista z zakresu techniki wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, posiadający bogate doświadczenie dydaktyczne, dzięki czemu prezentowany materiał został przedstawiony w sposób logiczny i przystępny, bogato ilustrowany praktycznymi przykładami obliczeniowymi. Książka, jako całość prezentuje anglosaskie spojrzenie na klimatyzację, nieco odmienne od dostępnej na rynku literatury niemieckiej, a także rodzimej, głównie wzorowanej na tej ostatniej. Niewątpliwie jest to interesująca poznawczo i użytkowo konfrontacja z wyrobami i rozwiązaniami
obecnych na naszym rynku firm zachodnich, w tym amerykańskich. W dalszej części prezentacji przejdę do omówienia zawartości tego interesującego tytułu.
Zawartość merytoryczna publikacji została przedstawiona w 17. rozdziałach. Jak każde opracowanie o charakterze monograficznym, również i to zawiera wybrane wiadomości z podstaw teoretycznych. W tym przypadku dotyczy one właściwości mieszaniny powietrza suchego i pary wodnej (rozdz. 2) oraz procesów obróbki cieplno-wilgotnościowej powietrza wilgotnego, nazwanych w książce psychrometrią procesów klimatyzacyjnych (rozdz. 3). W kolejnych rozdziałach sporo uwagi poświęcono zagadnieniu komfortu cieplnego i związanym z nim obliczeniowym parametrom powietrza wewnętrznego (rozdz. 4), a także klimatowi i obliczeniowym parametrom powietrza zewnętrznego. W technice klimatyzacyjnej niezwykle istotny jest wybór parametrów powietrza nawiewanego (rozdz. 6), na które bez wątpienia decydujący wpływ mają zyski ciepła, w tym głównie pochodzące od nasłonecznienia, a także od infiltracji powietrza, oświetlenia elektrycznego, zyski ciepła od ludzi i urządzeń. Tej problematyce poświęcono rozdział 7. Wielkość wspomnianych zysków wpływa bezpośrednio na ocenę obciążenia chłodniczego, czyli oszacowanie mocy chłodniczej (rozdz. 8). Z uwagi na szczególny rolę urządzenia chłodniczego, jaka pełni ono podczas użytkowania systemu klimatyzacji, przede wszystkim w warunkach letnich, autor przybliża w rozdziale 9 teoretyczne podstawy działania sprężarkowych urządzeń chłodniczych. Efektem działania tych urządzeń jest ochładzanie i osuszanie powietrza wilgotnego, realizowane za pomocy chłodnicy przeponowej. Inny możliwością prowadzenia tych procesów jest proces bezpośredniej wymiany ciepła i masy zachodzący w komorze zraszania. Oba te zagadnienia omówiono w rozdziale 10.0 wysokiej efektywności działania urządzenia chłodniczego decyduje odprowadzanie ciepła ze skraplacza, na co uwagę zwrócono w rozdziale 11.
W omawianej publikacji sporo miejsca poświęcono budowie urządzeń chłodniczych z rozbiciem na omówienie ich głównych elementów wraz z informacjami o zasadach prowadzenia przewodów i napełnianiu układu czynnikiem niskowrzącym (rozdz. 12).0 skutecznym, a zatem zadawalającym użytkownika działaniu systemu klimatyzacyjnego w coraz większej mierze decyduje sposób jego regulacji i sterowania. Z tej racji problematyka ta nie mogła znaleźć się poza zawartością omawianej książki. W rozdziale 13 przybliżone zostały zasady regulacji automatycznej, poczynając od regulacji dwustawnej, poprzez regulację proporcjonalną, a kończąc na regulacji mikroprocesorowej.
Jednym z alternatywnych urządzeń techniki chłodniczej, wykorzystywanym dość powszechnie poza Europą, szczególnie na Dalekim Wschodzie są absorpcyjne urządzenia chłodnicze. Ich budowę, zasadę działania i efektywność energetyczną omówiono w rozdziale 14.
Dla techniki klimatyzacyjnej, podobniejak dla wentylacji, niezwykle istotne są zasady przepływu strumienia powietrza w kanałach, a z tym wiąże się obliczanie sieci przewodów wentylacji mechanicznej prowadzone celem wyznaczenia charakterystyki przepływowej instalacji i w efekcie końcowym dokonania prawidłowego doboru wentylatora. Tutaj ważne jest poznanie działania tej maszyny wraz z metodami regulacji jej wydajności oraz współpracy z innymi wentylatorami w układzie równoległym i szeregowym Tym zagadnieniom poświęcony jest rozdział 15. Ostatnie dwa rozdziały poświecone są ocenie związku wentylacji i zaniku zanieczyszczeń (rozdz. 16), oraz zagadnieniom oczyszczania powietrza (rozdz. 17). W tym drugim
przypadku przedstawiono ogólne informacje o zanieczyszczeniach i ich odkładaniu, a następnie podano klasyfikację filtrów z uwagi na skuteczność działania oraz omówiono wybrane ich rodzaje. W części końcowej książki zamieszczono niezwykle ułatwiający korzystanie z tak obszernego materiału skorowidz.
Prezentowana pozycja niewątpliwie jest cennym źródłem informacji z dziedziny klimatyzacji, przybliżającym anglosaskie spojrzenie na tę technikę. Ten punkt widzenia jest widoczny szczególnie przy omawianiu zagadnień związanych z procesami obróbki cieplno-wilgotnościowej powietrza, które w naszej literaturze i praktyce w formie graficznej analizowane są na wykresie Molliera, zbudowanym w układzie współrzędnych: entalpia właściwa - zawartość wilgoci, natomiast w omawianej publikacji jest to wykres Carriera, zbudowany w układzie współrzędnych: temperatura - zawartość wilgoci,. Wykres ten w porównaniu z wykresem Molliera jest jego zwierciadlanym odbiciem, odwróconym o kąt 90°. Niewątpliwie fakt ten może dla wielu czytelników stanowić pewne utrudnienie w korzystaniu z prezentowanej książki. Godne podkreślenia jest wzbogacenie tego wydania o zaktualizowane informacje dotyczące techniki chłodniczej, w tym informacje o nowych płynach roboczych stosowanych w urządzeniach sprężarkowych, które będąc mieszaninami zeotropowymi, stwarzają szereg problemów w eksploatacji urządzeń. Przykładem takiego czynnika jest niezwykle chętnie stosowana w klimatyzacji mieszanina R 407C, charakteryzująca się m. innymi dużym poślizgiem temperaturowym. W porównaniu do wydania I, znacznie obszerniej potraktowany został problem regulacji automatycznej i to zarówno w odniesieniu do systemów klimatyzacji, jak i urządzeń chłodniczych. Szkoda tylko, że w wielu zagadnieniach brak jest odniesienia do obowiązujących w kraju i państwach UE regulacji normatywnych, w tym do normy EN 378, tak ważnej dla chłodnictwa.
Oczywiście te uwagi nie pomniejszają wartości książki W.J. Jonesa, którą gorąco polecam Czytelnikom naszego pisma.

Spis treści:
Potrzeba klimatyzacji

Znaczenie klimatyzacji
Klimatyzacja komfortu
Klimatyzacja przemysłowa
Podstawowe właściwości mieszaniny powietrza suchego i pary wodnej

Podstawy racjonalnej analizy zagadnienia
Skład powietrza suchego
Wartości standardowe
Prawo Boyle'a o
Prawo Charlesa
Równanie stanu gazu
Prawo ciśnień cząstkowych Daltona
Ciśnienie nasycenia pary wodnej
Ciśnienie cząstkowe pary wodnej w powietrzu wilgotnym
Zawartość wilgoci i wskaźnik wilgotności
Stopień nasycenia
Wilgotność względna powietrza
Punkt rosy powietrza
Objętość właściwa powietrza wilgotnego
Entalpia-podstawy termodynamiczne
Entalpia w praktyce
Temperatura według termometru mokrego
Temperatura adiabatycznego nasycenia
Przebieg procesów rzeczywistych
Punkt potrójny
Ćwiczenia
Literatura
Psychrometria procesów klimatyzacyjnych

Wykres psychrometryczny
Mieszanie powietrza
Ogrzewanie i chłodzenie powietrza w warunkach wymiany ciepła jawnego
Osuszanie powietrza
Nawilżanie powietrza
Nawilżanie powietrza przez wtrysk wody
Nawilżanie powietrza przez wtrysk pary wodnej
Chłodzenie i osuszanie powietrza z ogrzewaniem wtórnym
Nawilżanie powietrza z ogrzewaniem wstępnym i wtórnym
Mieszanie i adiabatyczne nasycanie powietrza z ogrzewaniem wtórnym
Wykorzystanie pary suchej do nawilżania
Stan przesycenia
Osuszanie sorpcyjne
Ćwiczenia
Literatura
Komfort cieplny i obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego
Metabolizm a komfort cieplny
Mechanizm wymiany ciepła regulacji termostatycznej
Wskaźniki metaboliczne
Ubranie
Zależność warunków komfortu cieplnego od parametrów otoczenia
Inne czynniki komfortu
Równanie komfortu cieplnego wg Fangera
Syntetyczne wskaźniki komfortu
Przyrządy pomiarowe
Świeżość powietrza
Wybór obliczeniowych warunków wewnętrznych
Ćwiczenia
Literatura
Klimat i obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego
Klimat
Wiatry
Wiatry lokalne
Powstawanie rosy
Mgły i zamgIenia
Deszcz
Dobowe wahania temperatury powietrza
Dobowe wahania wilgotności powietrza
Pomiary meteorologiczne
Sezonowe zmiany psychrometrycznego stanu powietrza zewnętrznego
Wybór parametrów obliczeniowych powietrza zewnętrznego
Ćwiczenia
Literatura
Wybór obliczeniowych parametrów powietrza nawiewanego
Usuwanie zysków ciepła jawnego
Pojemność cieplna powietrza wilgotnego
Usuwanie zysków ciepła utajonego
Współczynnik kątowy charakterystyki pomieszczenia
Zyski ciepła spowodowane pracą wentylatora
Marnotrawne ogrzewanie wtórne
Wybór odpowiednich parametrów powietrza nawiewanego
Temperatura powietrza nawiewanego
Ćwiczenia
Zyski ciepła od nasłonecznienia i z innych źródeł

Składniki zysków ciepła
Fizyka promieniowania słonecznego
Promieniowanie rozproszone
Definicje
Deklinacja Słońca
Wysokość wzniesienia Słońca
Azymut Słońca
Natężenie bezpośredniego promieniowania słonecznego na dowolną płaszczyznę
Wartości liczbowe natężenia bezpośredniego promieniowania słonecznego
Zewnętrzne urządzenia przeciwsłoneczne
Geometria cienia
Przepuszczanie promieniowania słonecznego przez szyby
Ciepło pochłaniane przez szyby
Wewnętrzne urządzenia przeciwsłoneczne i podwójne oszklenie
Wartości liczbowe natężenia promieniowania rozproszonego
Inne czynniki wpływające na zyski ciepła od nasłonecznienia
Zyski ciepła przez ściany
Temperatura słoneczna
Obliczanie zysków ciepła przez ściany lub stropy
Obciążenie urządzeń klimatyzacyjnych spowodowane zyskami ciepła od nasłonecznienia przez szyby
Przejmowanie ciepła przez powietrze w przewodach wentylacyjnych
Infiltracja powietrza
Oświetlenie elektryczne
Zyski ciepła od ludzi
Zyski ciepła od silników elektrycznych
Urządzenia biurowe
Ćwiczenia
Literatura
Obciążenie chłodnicze
Obciążenie chłodnicze a zyski ciepła
Obciążenie chłodnicze dla całego budynku
Częściowe obciążenie urządzeń klimatyzacyjnych
Obciążenie chłodnicze kompensowane przez ogrzewanie wtórne
Obejście zamiast nagrzewnicy wtórnej
Przepustnice główne i na obejściu
Chłodzenie i ogrzewanie sekwencyjne
Układy strefowe z nagrzewnicą umieszczoną nad chłodnicą
Obciążenie chłodnicze dwuprzewodowej instalacji klimatyzacyjnej
Obciążenie chłodnicze w instalacjach wodno-powietrznych
Rozdzielanie obciążeń spowodowanych zyskami ciepła jawnego i utajonego
Wykresy obciążeń cieplnych
Ćwiczenia
Teoretyczne podstawy działania parowych chłodziarek sprężarkowych
Zasady ogólne
Termodynamika i chłodnictwo
Właściwa wydajność chłodnicza
Praca sprężania
Ciepło oddawane przez skraplacz
Współczynnik wydajności chłodniczej
Rzeczywisty proces sprężania pary
Zależności między ciśnieniem i objętością
Sprawność wolumetryczna
Chłodzenie termosyfonowe
Czynniki chłodnicze
Efekty spadku zawartości ozonu w powietrzu
Bezpieczeństwo
Ćwiczenia
Literatura
Chłodnice powierzchniowe i komory zraszania

Różnica między chłodnicami powierzchniowymi a komorami zraszania
Konstrukcja chłodnicy powierzchniowej
Przepływy w układzie współprądowym i przeciwprądowym
Współczynnik kontaktu chłodnicy
Współczynnik przenikania ciepła K chłodnic powierzchniowych
Chłodzenie jawne
Praca chłodnicy przy częściowym obciążeniu
Moc chłodnicy w warunkach samoregulacji
Chłodnice o powierzchniach zraszanych
Chłodzenie naturalne
Chłodnice z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego
Komory zraszania
Ćwiczenia
Literatura
Odprowadzanie ciepła ze skraplaczy i wieżowych chłodni wody
Metody odprowadzania ciepła
Rodzaje chłodni wieżowych
Rozważania teoretyczne
Skraplacze natryskowo-wyparne ll
Skraplacze chłodzone powietrzem
Regulacja automatyczna
Rozważania praktyczne
Ćwiczenia
Literatura
Urządzenia chłodnicze

Zawór rozprężny
Rozdzielacz
Zawory pływakowe
Parowniki do chłodzenia cieczy
Chłodnice bezpośredniego odparowania
Sprężarki tłokowe
Zespół skraplający chłodzony powietrzem
Zespół skraplacz-parownik
Regulacja chłodnicy bezpośredniego odparowania i zespołu skraplającego
Parametry pracy agregatów wody lodowej
Sprężarka śrubowa
Sprężarka spiralna
Sprężarki odśrodkowe
Skraplacze chłodzone wodą
Rurociągi i wyposażenie dodatkowe
Napełnianie układu czynnikiem chłodniczym
Literatura
Regulacja automatyczna

Zasady regulacji automatycznej
Definicje
Pomiary i opóźnienie
Elementy pomiarowe
Rodzaje regulacji
Metody regulacji
Prosta regulacja dwustawna
Regulacja dwustawna z korekcją
Regulacja statyczna
Prosta regulacja proporcjonalna
Złożona regulacja proporcjonalna
Zawory regulacyjne
Przepustnice regulacyjne
Przykład zastosowania regulacji automatycznej
Automatyka strumieniowa
Regulacja mikroprocesorowa
Ćwiczenia
Literatura
Parowe chłodziarki absorpcyjne

Zasady ogólne
Temperatura, ciśnienie, ilości ciepła i strumienie masy w obiegu chłodniczym bromolitowym
Współczynnik wydajności chłodniczej i sprawność obiegu
Rozważania praktyczne
Inne układy absorpcyjne
Ćwiczenia
Literatura
Zasady przepływu powietrza w przewodach

Burzliwy przepływ płynu lepkiego
Podstawy wymiarowania przewodów
Średnice równoważne przewodów o przekroju prostokątnym
Przemiany energii w sieci przewodów
Ciśnienie dynamiczne
Dopływ powietrza do otworu ssącego
Współczynnik przepływu CE dla otworu ssącego
Wypływ powietrza z sieci przewodów
Przepływ powietrza przez prostą sieć przewodów
Przepływ powietrza przy zmianie przekroju przewodów
Przepływ powietrza przez luki i kolana
Przepływ powietrza przez odgałęzienia (trójniki) na tłoczeniu
Przepływ powietrza przez odgałęzienia (trójniki) nassaniu
Obliczanie całkowitego i statycznego spiętrzenia w wentylatorze
Współpraca wentylatora z siecią przewodów
Prawa odnoszące się do wentylatorów
Maksymalna prędkość obrotowa wentylatora
Rezerwy mocy
Charakterystyki mocy i sprawności wentylatorów
Badania wentylatorów
Charakterystyki central wentylacyjnych
Metody regulacji wydajności wentylatorów w sieci przewodów
Skutki otwierania i zamykania przepustnic w odgałęzieniach
Równoległa i szeregowa współpraca wentylatorów
Ćwiczenia
Literatura
Wentylacja a równanie zaniku zanieczyszczeń

Potrzeba wentylacji Równanie zaniku zanieczyszczeń
Zastosowanie równania zaniku zanieczyszczeń do obliczania zmian entalpii powietrza
Ćwiczenia
Literatura
Oczyszczanie powietrza

Wymiary cząstek zanieczyszczeń
Zachowanie się cząstek zanieczyszczeń i ich odkładanie
Sprawność filtrów
Klasyfikacja filtrów pod względem skuteczności
Filtry olejowe
Filtry suche
Elektrofiltry
Filtry mokre
Cyklony
Filtry adsorpcyjne
Bezpieczeństwo
Literatura
Skorowidz


Źródło: ''

Komentarze

  • naprawde dobra

    swietna ksiazka. pisze obecnie program symulacyjno-obliczeniowy do projektowania systemow sterowania klimatyzacja i jest to dla mnie nieoceniona pomoc i glowne zrodlo informacji.

  • Przydaje się teraz i w przyszłości

    Jestem studentem Politechniki Koszalińskiej-Przydaje się.