KLIMAT POMIARY REGULACJA
Tytuł: KLIMAT. Pomiary i regulacja


Autorzy: Krystyna Kostryko, Andrzej Łobzowski
Wydawca: Agenda Wydawnicza PAK
Rok wydania: wrzesień 2002
Stron: 144
Cena: 28,00 zł

Książka pt.: Klimat. Pomiary i Regulacja autorstwa prof. dr hab. inż. Krystyny Kostyrko i mgr inż. Andrzeja Łobzowskiego została wydana Nakładem Agendy Wydawniczej PAK. Swoją tematyką obejmuje zagadnienia klimatu wewnętrznego pomieszczeń, jego kształtowania i regulowania. Szeroko przedstawia także metody pomiarów i regulacji mających wpływ na jakość powietrza wewnętrznego oraz na komfort cieplny pomieszczeń.
Książka składa się z dwóch części. Pierwsza autorstwa prof. dr hab. inż. Krystyny Kostyrko zawiera materiał teoretyczny wprowadzający czytelnika w tematykę tej książki. Zdefiniowane zostały wielkości określające parametry klimatu i mikroklimatu wewnętrznego oraz przedstawione zostały czujniki i metody pomiarów wielkości fizycznych mających wpływ na komfort cieplny w pomieszczeniu. Opisane zostały metody uzdatniania powietrza (mieszanie, nawilżanie, ogrzewanie, chłodzenie) oraz odpowiednia automatyczna regulacja tych procesów.
Część druga autorstwa mgr inż. Andrzeja Łobzowskiego, tzw. przemysłowa, oparta została na produktach firmy LABEL. Omówiono w niej przyrządy pomiarowe indywidualnego wykorzystania oraz kompletne systemy do pomiarów, rejestracji i regulacji parametrów mikroklimatu pomieszczeń. W dwóch ostatnich rozdziałach podano warunki montażu, serwisowania i eksploatacji tych urządzeń.
Książka przeznaczona jest dla inżynierów i techników zajmujących się problematyką pomiaru i utrzymania wymaganego mikroklimatu pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej i w przemyśle. Może być wykorzystana przez inżynierów i techników ogrzewnictwa i wentylacji oraz studentów uczelni technicznych pokrewnych specjalności.
Może być przydatna dla meteorologów pomiarów cieplnych i środowiskowych, meteorologów oraz specjalistów ds. jakości.

SPIS TREŚCI:
Część I
Przedmowa
1. Wprowadzenie

1.1 Klimat i mikroklimat
1.1.1 Podstawowe terminy nauki o klimacie - klimatologii
1.1.2 Parametry klimatu w określonych miejscach na kuli ziemskiej
1.1.3 Parametry mikroklimatu technologicznego i parametry mikroklimatu tworzącego komfort cieplny dla ludzi przebywających w pomieszczeniach zamkniętych
1.2 Definicje i prawa fizyczne do obliczania właściwości wilgotnego powietrza
1.3 Kalkulator jednostek wilgotności
2. Pomiary wielkości fizycznych wpływających na klimat
2.1 Wilgotność powietrza
2.1.1 Psychrometry
2.1.2 Czujniki elektryczne i mechaniczne
2.1.3 Higrometry punktu rosy
2.1.4 Zasady i urządzenia do wzorcowania higrometrów
2.15 Nazdzór metrologiczny
2.3 Wilogotność/temperatura powietrza
3. Mikroklimat pomieszczeń
3.1 Pojęcia podstawowe
3.2 Człowiek a środowisko termiczne
3.3 Wskaźniki komfortu i dyskomfortu cieplnego
3.4 Predykcja komfortu cieplnego (model Fangera)
3.5 Dyskomfort cieplny lokalny
3.6 Symulacyjne wyznaczanie charakterystyk komfortu z wykorzystaniem modelu Frangera
3.7 Strefy komfortu cieplnego
3.7.1 Strefy komfortu cieplnego wg normy ASHRAE 55:1992 (1994)
3.7.2 Strefy komfortu cieplnego wg wyników programu badawczego ASHRAE RP-884 (1996)
3.7.3 Strefy komfortu cieplnego przyjmujące za parametr temperaturę ścian ts
3.8 Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych charakteryzujących mikroklimat
3.8.1 Pomiar temperatury powietrza
3.8.2 Pomiar bezwzględnej wilgotności powietrza
3.8.3 Pomiar prędkości przepływu powietrza
3.8.4 Pomiar średniej temperatury promieniowania
3.8.5 Pomiar asymetrii promieniowania
3.8.6 Pomiar temperatury powierzchni
3.8.7 Pomiar temperatury operatywnej
3.8.8 Pomiar wskaźnika WBGT charakteryzującego środowisko gorące
4. Systemy regulacji mikroklimatu
4.1 Opis i klasyfikacja procesów jednostkowych klimatyzacji
4.1.1 Mieszanie
4.1.2 Ogrzewanie
4.1.3 Nawilżanie
4.1.4 Chłodzenie
4.2 Systemy klimatyzacji i wentylacji
4.3 Klasyfikacja układów klimatyzacji
4.4 Podstawowe układy klimatyzacji
4.4.1 Układy jednoprzewodowe pracujące przy stałym i zmiennym przepływie
4.4.2 Układy dwuprzewodowe pracujące przy stałym i zmiennym przepływie
4.5 Indywidualne zespoły klimatyzacyjne i klimatyzatory pokojowe
4.6 Układy regulacji urządzeń klimatyzacyjnych z wykorzystaniem techniki logiki rozmytej (ang. fuzzy-logic)
5. Zastosowania pomiarów i regulacji wilgotności i temperatury w budynkach
5.1 Klimatyzacja budynków użyteczności publicznej
5.2 Klimatyzacja pomieszczeń przemysłoweych
5.3 Klimatyzacja w przechowalnictwie żywnosci
5.4 Wymagane wartości temperatury i wilgotności w pomieszczeniach przy odbiorze technicznym instalacji
5.4.1 Wymagane wartości temperatury i wilgotności
5.4.2 Pomiary prowadzone przy odbiorze technicznym instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

Część II - Przyrządy i systemy do pomiarów i regulacji parametrów klimatu (LAB-EL)
1. Wymagania stawiane współczesnym systemom pomiarowym
2. Konstrukcja elektronicznych przyrządów pomiarowych
3. Termohigrometry - mierniki wilgotności i temperatury powietrza
4. Termometry
5. Urządzenia do rejestracji parametrów klimatu

5.1 Kontrola klimatu w jednym punkcie - urządzenia stacjonarne
5.2 Kontrola klimatu w jednym punkcie - urządzenia przenośne
5.3 Kontrola klimatu w małych systemach - do szesnastu punktów pomiarowych
5.4 Kontrola klimatu w dużych systemach - powyżej szesnastu punktów

6. Regulatory klimatu

6.1 Regulator klimatu LB-720C
6.2 Termohigrometr LB-701 z panelem odczytowo-sterującym LB-725
6.3 Regulator klimatu LB-760A
6.3.1 Konstrukcja centrali klimatyzacyjnej
6.3.2 Konstrukcja regulatora klimatu w hali uprawowej
6.4 Regulator uniwersalny LB-600

7. Zdalny serwis urządzeń, transmisja danych
8. Eksploatacja przyrządów
Skorowidz


Źródło: ''

Komentarze