MERCOR działa w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych od 1988 roku. Doświadczenie pozwala firmie MERCOR dostrzegać pozytywne zmiany w sposobie określania wymagań dotyczących stanu bezpieczeństwa pożarowego budynków. Wychodząc naprzeciw potrzebom inwestorów, towarzystw ubezpieczeniowych, użytkowników firma MERCOR wprowadziła do swojej oferty handlowej nową rodzinę klap przeciwpożarowych o wspólnej nazwie MCR-FID.

Montaż klap przeciwpożarowych MCR-FID został umiejscowiony we własnym zakładzie produkcyjnym, w którym stale nadzorowany jest proces wytwarzania oraz prowadzona ciągła kontrola jakości. Dzięki temu mamy pewność, że do naszych klientów trafia wyrób o doskonałych walorach użytkowych oraz najwyższej jakości.
Przed wprowadzeniem na rynek klapy zostały poddane wielu próbom, w tym próbie ogniowej w Zakładzie Badań Ogniowych ITB w Warszawie.
Zgodnie z wymaganiami stawianymi w normie PN-90/B-02851 i PN-B-02851:1997 klapa musi zachować odporność, izolacyjność i szczelność ogniową w warunkach dynamicznych, przy podciśnieniu wynoszącym 300 Pa.
MCR-FID jako jedyna klapa w Polsce została sklasyfikowana w klasie EIS 180 (Aprobata Techniczna ITB AT-15-4948/2001).
Posiada także Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.
Ze względu na konstrukcję klap MCR-FID można wyróżnić ich dwie odmiany:
Pierwsze z nich to klapy MCR-FID/P (prostokątne; rys. 1), MCR-FID/O (okrągłe; rys. 2), których obudowa wykonana jest w całości z blachy ocynkowanej. Przegrodę odcinającą stanowi płyta krzemianowo-wapniowa Supalux.
Mogą być one sterowane ręcznie (termowyzwalacz w formie ampułki o temperaturze zadziałania 70°C) lub elektrycznie za pomocą siłownika serii BF firmy Belimo.

Rys. 1: Klapa przeciwpożarowa MCR-FID/P
w wykonaniu z napędem sprężynowym

Drugą odmianę stanowią klapy MCR-FID-p o zbliżonej konstrukcji, jedyną różnicą jest dzielona obudowa. W miejscu przegrody zastosowano dodatkowy pasek Supaluxu, który stanowiąc doskonałą izolację termiczną zabezpiecza przez przenoszeniem wysokiej temperatury przez kanały wentylacyjne, do zabezpieczanej strefy pożarowej. Klapy tego rodzaju występują tylko w obudowie prostokątnej MCR-FID-p/P, jednak w przypadku konieczności podłączenia ich do kanałów okrągłych, dostarczany jest kołnierz z przejściem o wymaganej średnicy, takie klapy posiadają oznaczenie MCR-FID-p/O.

Rys. 2: Klapa przeciwpożarowa MCR-FID/O
w wykonaniu z napędem elektrycznym

Klapy napędzane przez siłownik elektryczny występują także w wersji przeznaczonej do pracy w instalacjach oddymiających. Dostarczane są one wówczas bez wyzwalacza termicznego.
Wymiary
Wymiary typowych klap przedstawiono w tabeli 1, 2 i 3.

Tabela 1: Klapa prostokątna MCR-FID/P oraz klapa prostokątna z przekładką izolacyjną MCR-FID-p/P z przyłączem kołnierzowym i mankietowym do kanałów wentylacyjnych prostokątnych

Tabela 2: Klapa okrągła MCR-FID/O z przyłączem kołnierzowym i mankietowym do kanałów wentylacyjnych okrągłych

Tabela 3: Klapa prostokątna z przekładką izolacyjną MCR-FID-p/O z przyłączem kołnierzowym i mankietowym do kanałów wentylacyjnych okrągłych
Zastosowanie
Przeciwpożarowe klapy odcinające typu MCR-FID przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji mechanicznej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego. Funkcją klap jest zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą prowadzone są przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne. Podczas normalnej pracy przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej a w przypadku wybuchu pożaru następuje zamknięcie przegrody (samoczynne lub zdalne), natomiast w przypadku klap oddymiających, podczas normalnej pracy przegroda klapy znajduje się w pozycji zamkniętejm, a w przypadku wybuchu pożaru następuje otwarcie przegrody odcinającej za pomocą zdalnego sygnału sterowniczego wysyłanego automatycznie w wyniku zadziałania czujki dymowej lub ręcznie przez obsługę z pomieszczenia centrali.
Montaż
Klapy MCR-FID można stosować zarówno w położeniu pionowym jak i poziomym, przy dowolnym kierunku przepływu powietrza.
Klapę należy umieścić w przegrodzie (ścianie bądź stropie) stanowiącej oddzielenie strefy pożarowej i zamurować ją. Klapę montuje się w sposób przedstawiony na rysunku 3.
Po zainstalowaniu klapy w przegrodzie mocowany jest kanał wentylacyjny. Montaż kanału z klapą odbywa za pomocą śrub przy klapie wykonanej z ramką montażową lub za pomocą wkrętów bądź nitów przy klapie wykonanej z połączeniem mankietowym tzw. “bosy koniec”. W tym przypadku należy nasunąć kanał na kołnierz klapy, uszczelnić połączenie i zanitować lub skręcić całość blachowkrętami.

Rys. 3: Sposób montażu klapy MCR-FID-p/P
w przegrodzie budowlanej o gr. 240 mm

W przypadku klapy sterowanej elektrycznie (siłownik elektryczny), czujkę temperatury należy umieścić w dowolnym miejscu w kanale wentylacyjnym w odległości do 1 metra od klapy. Czujka składa się z elementu termicznego, ceramicznej kostki zaciskowej i obudowy mocującej. Podłączenie klapy polega na połączeniu przewodu elektrycznego z instalacją elektryczną. Przewody elektryczne są całkowicie na zewnątrz kanału, w celu wyeliminowanie potencjalnego zagrożenia powstania pożaru wewnątrz kanału spowodowanego wadami instalacji elektrycznej.
Klapa MCR-FID jest urządzeniem bezobsługowym, jednak w celu sprawdzenia poprawności działania należy ją wyzwolić. Ruch przegrody przy zamykaniu i otwieraniu powinien być płynny, bez zahamowań, zacięć i nadmiernych oporów.