Środowisko przedsiębiorców skupionych w KIG popiera projekt nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, dotyczący upadłości osób fizycznych. Zdaniem KIG, zmiany zaproponowane w projekcie przez Komisję „Przyjazne Państwo” mogą zachęcić do większego zainteresowania tzw. upadłością konsumencką.- Zadłużenie społeczeństwa i problemy z tego wynikające, stają się coraz bardziej odczuwalne, zwłaszcza w chwili widocznego spowolnienia gospodarczego. Dlatego Krajowa Izba Gospodarcza poparła zmianę Prawa upadłościowego i naprawczego, która od 31 br. marca wprowadziła do systemu prawnego tzw. upadłość konsumencką. Do prawidłowego funkcjonowania instytucji upadłości konsumenckiej konieczne są jednak poprawki. KIG pozytywnie ocenia propozycję zmian zaproponowane przez „Przyjazne Państwo”
– mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres.
Przesłany do konsultacji komisyjny projekt nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i zakłada m.in. wprowadzenie do ustawy zmian, które zwiększą zainteresowanie osób fizycznych tą formą restrukturyzacji własnego zadłużenia. Na poparcie zasługuje obowiązek szerszego przekazywania informacji związanych z ogłoszeniem upadłości osoby fizycznej do wiadomości biur informacji gospodarczej oraz instytucji upoważnionych do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania bankom informacji stanowiących tajemnicę bankową. Pewne wątpliwości budzi jednak wskazanie obowiązku opublikowania takiej informacji w dzienniku o zasięgu lokalnym – zapisy projektu nie precyzują, z jakich środków finansowych pokryty byłby koszt zamieszczenia obwieszczenia.
Środowisko przedsiębiorców pozytywnie przychyla się również do propozycji Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” ograniczenia możliwości przeprowadzania likwidacji masy upadłości przez osobę fizyczną, z uwagi na brak wiedzy i kwalifikacji konsumenta w zakresie prowadzenie tego typu działań. W obecnym stanie prawnym upadła osoba fizyczna za zgodą sądu może samodzielnie dokonać likwidacji masy upadłości, a wierzyciele nie mogą odwołać się od takiej decyzji sądu.
Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej na poparcie zasługuje także ograniczenie możliwości zaciągania kolejnych zobowiązań finansowych w instytucjach kredytowych bez zgody sądu w czasie wykonywania planu spłaty prze upadłego wierzyciela.
Projekt zakłada także poszerzenie zakresu podmiotowego ustawy, obejmując nią również dłużników, którzy przyczynili się do nadmiernego wzrostu własnego zadłużenia dlatego istotne z punktu widzenia ochrony wierzycieli uznać należy przyjęcie zastosowanego w projekcie ograniczenia stosowania upadłości konsumenckiej z możliwością realizacji planu spłaty jedynie w stosunku do osób, które stały się niewypłacalne z przyczyn niezależnych od siebie.
Źródło: http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/index.php/aktualnosci/1283-kig-upado-konsumencka-do-poprawki.html