W dniu 9 października 2006 r. Komisja Europejska organizuje w Brukseli spotkanie zainteresowanych stron dotyczące Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 842/2006 w sprawie f-gazów (tj. m.in. syntetycznych czynników chłodniczych z grupy HFC).


Cytujemy list Krajowego Forum Chłodnictwa skierowany do wszystkich członków KFCh i mediów chłodniczych
>
Szanowni Państwo,
W dniu 9 października 2006 r. Komisja Europejska organizuje w Brukseli spotkanie zainteresowanych stron dotyczące Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 842/2006 w sprawie f-gazów (tj. m.in. syntetycznych czynników chłodniczych z grupy HFC). Krajowe Forum Chłodnictwa zostało zaproszone do wzięcia udziału w tym spotkaniu.
Dla najbardziej zainteresowanych program został załączony poniżej (plik .doc). Zakłada on wystąpienia 9 organizacji reprezentujących branże, których dotyczy wspomniane Rozporządzenie (m.in. producenci urządzeń, producenci czynników, chłodnie, chłodnictwo przemysłowe, instalacje przeciwpożarowe oraz oczywiście montaż i serwis urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych). Podczas drugiej części spotkania uszczegóławiane będą najważniejsze dla nas kwestie uregulowane Rozporządzeniem 842/2006, tj. ogólne zasady sprawozdawczości, przeglądów szczelności, oznakowania, odzysku oraz szkoleń i certyfikacji.
Z pewnością Krajowe Forum Chłodnictwa będzie tam reprezentowane przez Stowarzyszenia AREA, którego jesteśmy członkiem już od kilku lat. Być może w spotkaniu weźmie udział też przedstawiciel władz KFCh. Aktualnie sprawdzamy dyspozycyjność... Prezes AREA zaprezentuje w Brukseli wypracowane przez wszystkich członków AREA propozycje dotyczące ogólnych zasad certyfikacji personelu i firm branży chłodnictwa i klimatyzacji oraz dokonywania okresowych przeglądów szczelności. Obowiązki takie wynikają ze wspomnianego wyżej aktu prawnego, choć – przypomnę – będą miały zastosowanie dopiero za około 20 miesięcy. Dla formalności, nowym członkom Forum wyjaśniam, że AREA zrzesza analogiczne organizacje jak KFCh z około 20 krajów Unii Europejskiej, zaś misją stowarzyszenia jest dbanie o interesy branży chłodnictwa i klimatyzacji na poziomie ogólnoeuropejskim.
Jak widać, po akcesji Polski do UE, wiele ważnych decyzji dotyczących naszej branży zapada w Brukseli. Na szczęście, Forum jest na tyle dobrze rozpoznawalne i szanowane także na arenie międzynarodowej, że mamy szansę uczestniczyć w kształtowaniu ogólnoeuropejskich podstaw legislacyjnych dotyczących chłodnictwa i klimatyzacji. Analogicznie, nasza działalność jest dostrzegana w Polsce. Na początku października spotkamy się bowiem z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, którzy będą reprezentować Polskę na spotkaniu w Brukseli, aby wyjaśnić im nasze propozycje i oczekiwania. Będziemy na bieżąco informować o postępach w tej sprawie, bowiem właśnie rozpoczyna się proces tworzenia polskiej legislacji, uzupełniającej postanowienia Rozporządzenia PEiR 842/2006.
Łączę pozdrowienia,
Michał Dobrzyński
Krajowe Forum Chłodnictwa
Załączniki:
- Stakeholders Workshop on Regulation (EC) No 842/2006 on certain fluorinated greenhouse gaes, 09.10.2006
- StakeholdersWorkshop on Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council on certain fluorinated greenhouse gases, 09.10.2006
- AREA EU minimum requirements on Training and certification for personnel and companies
- AREA Standard Leakage Inspection Procedures