10 maja 2011 r. Prezydent RP podpisał projekt Ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Kary do 2 lat więzienia za przestępstwa związane z postępowaniem z substancjami kontrolowanymi
Art. 4. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U.
Nr 121, poz. 1263, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 46 i art. 47;

2) dodaje się art. 47a w brzmieniu:
„Art. 47a. 1. Kto, wbrew zakazom lub bez dochowania warunków, o których mowa w art. 4—13, 15, 17, 20 i 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1), produkuje, przywozi, wywozi, wprowadza do obrotu, stosuje substancje kontrolowane lub substancje nowe oraz produkty, urządzenia i instalacje zawierające substancje kontrolowane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”;

3) art. 48 otrzymuje brzmienie:
„Art. 48. Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 38—45, następuje na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.2)).


1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz. 1683, z 2009 r. Nr 215, poz. 1664 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466.
Dziennik Ustaw z roku 2011 nr 94 poz. 549
Tytuł: Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Status aktu prawnego: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-05-10
Data wydania: 2011-03-25
Data wejścia w życie: 2011-06-10
Data obowiązywania: 2011-05-10
Pełny tekst ustawy: [attach=attach1]pobierz pdf[/attach]