W 2012 roku po raz drugi w Polsce obchodzić będziemy Europejskie Słoneczne Dni (European Solar Days).

Kampania Ekologiczna Słoneczne Dni 2012
European Solar Days 2012Europejskie Słoneczne Dni to akcja ekologiczna o charakterze edukacyjnym i informacyjnym realizowana w całej Europie, której celem jest ochrona środowiska
i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, w tym przede wszystkim kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.

Europejskie Słoneczne Dni zaplanowano na dwa pierwsze tygodnie maja 2012 (01-13.05.2012 r.).

Krajowym koordynatorem kampanii ekologicznej jest Instytut Energetyki Odnawialnej, natomiast europejskim koordynatorem jest European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) w Brukseli.

Skąd pomysł na „Słoneczne Dni”?

Dyrektywa 2009/28/WE Komisji Europejskiej o promocji stosowania energii ze źródeł odnawialnych w ramach której Ministerstwo Gospodarki przygotowało Krajowy Plan Działań (KPD) na rzecz energii ze źródeł odnawialnych mówi, że niezwykle ważnym, w szczególności w przypadku rozproszonej energetyki słonecznej, wymaganym przez Komisję Europejską uzupełnieniem KPD - planu działań na rzecz OZE powinny być kampanie informacyjno – edukacyjne.
Ponadto, taki postulat sformułował sektor przemysłu energetyki słonecznej i został on uwzględniony szczegółowo w autorstwa Instytutu Energetyki Odnawialnej oraz Panelu Słonecznego 20x2020 raporcie „Wizja rozwoju energetyki słonecznej termicznej w Polsce wraz z planem działań do 2020 r.” , który potwierdził duże możliwości wykorzystania energii słonecznej na rzecz redukcji emisji zanieczyszczeń, w tym CO2.

Kto realizuje program Słoneczne Dni?

Słoneczne Dni jest ogólnoeuropejską kampanią promującą wykorzystanie energetyki słonecznej. Kampania prowadzona jest równolegle w 13 krajach europejskich. Koordynatorem projektu jest European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) w Brukseli.

Jaki jest zakładany czas trwania kampanii?

Kampania będzie trwała 3 lata, od 1 września 2010 do 31 sierpnia 2013. Koordynator projektu przewiduje możliwość przedłużenia projektu.

Strona internetowa Kampanii Ekologicznej "Słoneczne Dni": www.solardays.eu
W Polsce: www.slonecznedni.pl