Jakie są niezbędne dokumenty do uruchomienia firmy (rodzaj dokumentu, podstawa prawna, sposób sporządzenia)?

Jeżeli działalność gospodarcza będzie prowadzona w spółce, pierwszą czynnością będzie z pewnością zawarcie umowy spółki. Podjęcie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna - przedsiębiorca nie wymaga zawarcia żadnej umowy, protokołu, itp.Umowy spółki cywilnej i spółki jawnej mogą zostać zawarte w zwykłej formie pisemnej, natomiast umowy innych spółek sporządza notariusz w formie aktu notarialnego. Osoba fizyczna może zarejestrować swoją działalność indywidualną albo w spółce cywilnej w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę. Może też ją zarejestrować w KRS (czyli w sądzie). Pozostali przedsiębiorcy: spółki prawa handlowego, fundacje oraz stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą podlegają rejestracji w KRS, nie mają wyboru.
Do rejestracji niezbędne jest określenie przedmiotu działalności gospodarczej wg PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności).
Dla dokonania zgłoszenia rejestracyjnego firmy wystarczy nadanie listu poleconego zawierającego wniosek. Wszelkie braki formalne, w tym brak opłat za wpis do rejestru, można będzie uzupełnić w terminie późniejszy, z własnej inicjatywy albo też dopiero po wezwaniu przez organ rejestrowy do uzupełnienia braków formalnych.
Do tego dochodzą następujące dodatkowe koszty otwarcia działalności:
- za zawarcie umowy spółki u notariusza pow. 1'000 zł (nie dotyczy np. umowy spółki cywilnej czy jawnej, które można zawrzeć w zwykłej formie pisemnej);
- 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych od kapitału spółki
(nie musi dotyczyć spółki cywilnej czy jawnej, gdzie kapitał nie jest wymagany);
- potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego (VAT-R) 152 zł;
- koszt pieczęci i kilku kserokopii 50-100 zł.
Następne kroki to:
- rejestracja przedsiębiorstwa w Urzędzie Statystycznym w celu nadania numeru REGON (odpowiedni wzór wniosku określony przez GUS),
- założenie konta firmowego w banku,
- rejestracja w urzędzie skarbowym (zgłoszenie identyfikacyjne - wniosek wg wzoru).

(2005.05.16, woj. zachodniopomorskie)