Nowelizacja ustawy Prawo budowlane zawiera trzy kategorie zmian: 1. grupę przepisów upraszczających procedury administracyjne w procesie budowlanym; 2. przepisy, które wprowadzają mechanizmy dyscyplinujące organy administracji publicznej i doprecyzowujące kompetencje tych organów; 3. przepisy precyzujące regulacje związane z prawidłowym przebiegiem procesu budowlanego.


W nowelizacji ustawy rozszerzono katalog obiektów i robót budowlanych, nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Chodzi tu o obiekty i roboty nieskomplikowane, nie mające wpływu na otoczenie architektoniczne i środowisko naturalne (wiaty, altany, suszarnie). Wprowadzono również przepisy regulujące sprawy doręczeń aktów administracyjnych w ramach postępowań dotyczących obiektów liniowych, których przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Istotnym ułatwieniem proceduralnym jest przepis o uzyskiwaniu pozwolenia na budowę. Wprowadza on jedynie oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, co eliminuje konieczność dołączania do wniosku o pozwolenie na budowę wypisów z księgi wieczystej oraz aktów notarialnych. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia będzie podlegało odpowiedzialności karnej.
Wprowadzono również przepisy regulujące kwestie odpowiedzialności odszkodowawczej organu za rzeczywistą szkodę i utracone korzyści. Dotyczy to zwłaszcza uchylania się organu administracyjnego od wydania decyzji pozwolenia na budowę we właściwym terminie. Przepis, wprowadzający karę 500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu decyzji po ponad 2 miesiącach zwłoki, powinien przyczynić się do przyspieszenia wydawania decyzji przez administrację architektoniczno-budowlaną oraz do ograniczenia ryzyka korupcji wśród urzędników. Tym celom służyć będzie również wprowadzony zaproponowany obowiązek prowadzenia przez administracje architektoniczno-budowlaną rejestrów składanych do nich wniosków i decyzji o pozwoleniach na budowę oraz niezwłocznego przekazywania tych dokumentów do organów administracji wyższego szczebla. W przypadku nie przekazania dokumentów, w ustalonym w ustawie terminie, automatycznie uruchamiana będzie kontrola skarbowa urzędu.
Uregulowano sprawy związane z koniecznością uzyskiwania decyzji administracyjnych od różnych organów - wojewody, starosty czy wójta. W przypadku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do jednego kompleksu budowlanego, w którego skład wchodzą obiekty wymagające pozwoleń innych urzędów, właściwy do rozpatrzenia wniosku i wydania jednej decyzji o pozwoleniu na budowę będzie organ wyższego stopnia.
Rozwiązano również, występujące coraz częściej, przypadki ignorowania przez inwestorów nakazu wstrzymania budowy. W projekcie nowelizacji ustawy dodano nowy przepis umożliwiający wydanie decyzji nakazującej rozbiórkę całości obiektu lub jego części, albo doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego w przypadkach wykonywania robót mimo decyzji o ich wstrzymaniu.
Zmianie uległy również przepisy dotyczące wykonywania robót bez wymaganego pozwolenia. W takich przypadkach pozwolenie na wznowienie robót może być wydane po spełnieniu przez inwestora określonych czynności, które doprowadzą do stanu zgodnego z prawem lub po sporządzeniu i przedłożeniu projektu zamiennego. W projekcie przewidziano również nowe rozwiązania, zmierzające do zasadniczego ograniczenia "samowoli budowlanych" i realizacji obiektów budowanych niezgodnie z przepisami prawa. Projekt wprowadza obowiązek dla nadzoru budowlanego odbycia kontroli każdej budowy przed oddaniem wybudowanego obiektu do eksploatacji.
Jednocześnie ustawa dopuszcza w szczególnych wypadkach legalizację obiektów wybudowanych bez pozwolenia na budowę Celem tej zmiany jest umożliwienie odstąpienia od obowiązku bezwarunkowej rozbiórki obiektu który swym istnieniem nie narusza przepisów. Warunkiem legalizacji obiektu jest przedstawienie przez inwestora wszelkich dokumentów potwierdzających zgodność z prawem i wniesienia wysokiej opłaty sankcyjnej.
Ponadto, mając na względzie wytyczne zawarte w pakiecie rządowym "Przede wszystkim przedsiębiorczość", wprowadzono przepis, określający możliwości nabywania bez ograniczeń uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach: instalacji sieci, instalacji i urządzeń (wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, elektrycznych i elektroenergetycznych). Taką możliwość miałyby osoby z wykształceniem średnim, właściwym dla wymienionych specjalności.
W projekcie ustawy nowelizacyjnej zawarto również zmiany w niektórych innych ustawach. Ich celem jest osiągnięcie pełnej korelacji z przepisami ustawy Prawo budowlane.
Wejście ustawy w życie nie spowoduje wydatków z budżetu państwa.
(KPRM)
Informacja przekazana przez: www.budinfo.pl
Warto przeczytać: Zamierzenia nowelizacji ustawy Prawo budowlane