Na izolacyjność termiczną szyb największy wpływ mają następujące czynniki:
- rodzaj szkła zastosowanego w zespoleniu (szczególnie rodzaj powłoki niskoemisyjnej),
- rodzaj gazu w przestrzeni międzyszybowej,
- wielkość dystansu między szybami,
- liczba komór w zestawie.
Izolacyjność cieplną okien określa się za pomocą współczynnika przenikania ciepła U. Współczynnik U [W/(m2K)] definiuje się jako ilość ciepła przenikającą w ciągu sekundy przez 1 m2 płaskiej przegrody przy różnicy temperatury powietrza po obu jej stronach wynoszącej 1°C; im mniejsza wartość współczynnika U, tym większa izolacyjność termiczna.
Jeżeli odległość między szybami w szybach zespolonych wynosi 12 mm, wartość współczynnika U wzrasta o 0,2 – 0,3 W/(m2K).
Norma określająca warunki ochrony cieplnej budynków nakłada obowiązek doboru okien pod względem izolacyjności cieplnej odpowiedniej dla stref klimatycznych i przeznaczenia pomieszczeń. Dla budownictwa mieszkaniowego w I-III strefie klimatycznej współczynnik U = 2,6 W/(m2K), a dla stref IV – V współczynnik U = 2,0 W/(m2K).
Wartości współczynnika U szyb w zależności od typu oszklenia:

Rodzaj szyby

Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m²K)]
Szyba pojedyncza

5,8

Gaz między szybami

powietrze

argon

krypton

ksenon

Szyba podwójna, zestaw jednokomorowy 4/16/4
float

2,8

2,6

2,5

float
niskoemisyjna twardopowłokowa

1,8

1,6

1,5

float
niskoemisyjna miękkopowłokowa - jedna warstwa srebrna

1,6

1,3

1,1

float
niskoemisyjna twardopowłokowa - dwie warstwy srebrna

1,4

1,1

1,0

0,9

Szyba podwójna, zestaw dwukomorowy 4/16/4/16/4
float

2,1

float
niskoemisyjna miękkopowłokowa - dwie warstwy srebrna

1,3

1,1

0,7

0,4
Źródło: www.termomodernizacja.com.pl