www.ipb.com.pl

ul. Śliska 52
00-826 Warszawa
tel. (022) 620 13 99
ipb@ipb.org.pl
www.ipb.com.pl
Izba Projektowania Budowlanego (IPB) - członek Krajowej Izby Gospodarczej - jest niezależną organizacją samorządu gospodarczego firm projektowych i firm związanych z budownictwem z terenu całego kraju. Członkami Izby są firmy państwowe, spółdzielcze i prywatne.
Izba zrzesza około 400 jednostek gospodarczych i jest obecnie największą organizacją tego typu w Polsce.
Izba reprezentuje interesy członków wobec organów państwowych, organizacji i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
Izba przyjęła jako jedno z głównych zadań promocję dorobku firm stowarzyszonych i kształtowanie obrazu środowiska projektowego.
Izba uczestniczy w kształtowaniu zasad etyki zawodowej projektantów i techników różnych specjalności, a także ekonomistów i prawników związanych z problematyką budownictwa.
IPB DLA INWESTORÓW:
- organizuje stały i wszechstronny kontakt z firmami projektowymi i realizatorami inwestycji,
- prowadzi działalność doradczą w zakresie obowiązujących przepisów prawnych w obszarze budownictwa i wycen prac projektowych,
- informuje o nowych technologiach wdrażanych w budownictwie,
- wydaje coroczny katalog-informator "PREZENTACJE" zawierający szczegółowe oferty firm projektowych i partnerskich, związanych z budownictwem.
IPB DLA FIRM PARTNERSKICH, WYKONAWCÓW, PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ:
- upowszechnia informację techniczno-handlową w środowisku projektantów i inwestorów,
- propaguje nowe technologie, wdraża do budownictwa,
- prezentuje oferty firm w biuletynie miesięcznym "WIADOMOSCI" IPB, rocznym katalogu-informatorze "PREZENTACJE", a także w nieperiodycznych, merytorycznych wydawnictwach IPB,
- prezentuje oferty poprzez udział przedstawicieli firm partnerskich w szkoleniach zawodowych projektantów,
- sponsoruje konkurs "NAJLEPSZA BUDOWA ROKU".
IPB DLA URZĘDÓW, ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH, ZAWODOWYCH, INSTYTUCJI NAUKOWYCH:
- organizuje współdziałanie z inżynierskim środowiskiem projektanckim,
- rozpowszechnia zbiory przepisów i wydawnictwa o tematyce związanej z budownictwem,
- przygotowuje opinie i ekspertyzy, związane z problematyką budownictwa.
IPB DLA FIRM ZAGRANICZNYCH, zamierzających inwestować w Polsce oferuje:
- konsultacje dla inwestorów dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji oraz obowiązujących wymagań, przepisów i norm,
- pomoc w poszukiwaniu fachowej jednostki projektowej, która obsłuży na wysokim poziomie potrzeby projektowo-consultingowe,
- współdziałanie w kojarzeniu inwestorów zagranicznych i partnerów polskich, którzy posiadają grunty pod zabudowę lub obiekty do wykorzystania i poszukują partnera do współpracy,
- sprawdzanie dokumentacji wykonanej przez projektantów zagranicznych i przeprowadzenie jej nostryfikacji oraz wymaganych uzgodnień,
- prowadzenie skutecznej promocji zagranicznych materiałów, wyrobów i urządzeńzwiązanych z budownictwem przez publikacje w wydawnictwach IZBY docierających bezpośrednio do projektantów.