Czwarta edycja Konferencji pt. "Klimatyzacja i wentylacja XXI wieku" odbyła się w dniach 24-25 stycznia 2002 roku w Gdańsku. Konferencji organizowanej przez Biuro Promocji Inwestycji EGERIA patronowali: wortal www.wentylacja.com.pl, redakcja miesięcznika "Chłodnictwo&Klimatyzacja" oraz firma Istpol z Warszawy. Tradycyjnie obradom przewodniczyli prof. dr hab. inż. Wiktor Wasiluk oraz dr inż. Tadeusz Szymański z Katedry Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej.

"Klimatyzacja i wentylacja XXI wieku" zgromadziła projektantów, producentów, przedstawicieli firm wykonawczych, użytkowników produktów i technologii związanych z wentylacją i klimatyzacją w budownictwie oraz przedstawicieli placówek naukowych. W tym roku w sali hotelu "Bankowiec" w Gdańsku spotkały się 52 osoby z całego kraju.
Program objął 11 referatów oraz wycieczkę do szpitala specjalistycznego w Kościerzynie, gdzie zwiedzano nowoczesne centrum sterowania systemem klimatyzacji w szpitalu (tzw. System Inteligentnego Budynku).
Omówione zostały m.in. aktualne przepisy w zakresie oddymiania budynków, ogniochronne zabezpieczenia przewodów wentylacyjnych i oddymiających, nowe czynniki chłodnicze w obiegach urządzeń klmatyzacyjnych i pomp ciepła, oszczędność energii w systemach wentylacji i klimatyzacji.
Poniżej przedstawiamy listę referatów* z krótkim omówieniem poszczególnych wystąpień.
1. „Problemy doboru wentylatorów do instalacji wentylacyjnych”
dr inż. Tadeusz Szymański, prof. dr hab. inż. Wiktor Wasiluk – Politechnika Gdańska
Profesor Wiktor Wasiluk rozważył w swoim wystąpieniu trzy metody zwiększenia ilości powietrza wentylacyjnego często występującego w przypadku modernizacji instalacji wentylacyjnych:
1. przez zwiększenie liczby obrotów wentylatora
2. przez zainstalowanie dodatkowego wentylatora
3. przez wymianę wentylatora na większy.
Podstawowy wniosek wynikający z tej analizy - poprawna współpraca wentylatorów, zarówno równoległa jak i szeregowa, prowadzi w każdym przypadku do zwiększenia zarówno spiętrzenia jaki i wydajności wentylatorów, co przeczy panującyn przekonaniom o uzyskaniu jednego wzrostu wartości tylko jednego parametru. Każdy rodzaj współpracy dwóch wentylatorów umożliwia uzyskanie szerokich, choć wartościowo różnych efektów - zależy to zarówno od przebiegu charakterystyk współpracujących wentylatorów, jak i charakterystyki sieci przewodów.
Profesor Wasiluk w podsumowaniu podkreślił, iż w praktyce inżynierskiej przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze planowanej metody zwiększenia ilości powietrza przepływającego w instalacji wentylacyjnej i ewentualnego określenia rodzaju współpracy wentylatorów, dla spełnienia zwiększonych wymagań należy:
- uzyskać od producenta charakterystyki wybranych wentylatorów i przygotować je w tej samej skali rysunkowej,
- opracować wykreślnie charakterystyki wypadkowe dwóch wentylatorów współpracujących zarówno równolegle jak i szeregowo - w obu wypadkach na tle charakterystyki instalacji wentylacyjnej,
- przeprowadzić kompleksową analizę ekonomiczno-techniczną.
To kryterium decyduje bowiem ostatecznie o poprawności przyjętego rozwiązania wybranego spośród wariantów możliwych z punktu widzenia technicznego.
2. „Nowoczesne systemy wentylacji komfortu w pomieszczeniach biurowych. Systemy belek chłodzących”
Tomasz Pałka – „HALTON” Warszawa
Wentylacyjne belki schładzające są kompletnym systemem służącym do chłodzenia, ogrzewania oraz wentylacji. Idealne dla pomieszczeń biurowych, gdzie wymagana moc chłodnicza wynosi 40-150 W/m², a temperatura pomieszczeń wynosi 24±2o. System ten dostarcza możliwości ogrzewania i wentylacji w jednym urządzeniu, które moze być zainstalowane w sufitach podwieszanych lub pod stropami.
Belka schładzająca może być zwykłym urządzeniem chłodniczym lub moze łączyć w sobie funkcje chłodzenia, ogrzewania i wentylacji. Kontrolę oraz sterowanie stanowią zawory regulacyjne, termostaty i przepustnice.
Zasada działania belek schładzających polega na wykorzystaniu zjawiska naturalnej i indukcyjnej konwekcji, bez konieczności zastosowania wentylatora.
W wystąpieniu porównano belki schładzające do fan coil'i oraz do stropów chłodzących. I tak w porównaniu z fan coil'ami belka schładzająca:
- jest bardzo cicha - ponieważ nie posiada wentylatora,
- daje komfort w pomieszcenmi - ze wzgledu na małą prędkość powietrza w pomieszczeniu oraz niski gradient temperatury,
- brak konserwacji - tzn. brak filtrów (w niektórych opcjach belki występują z filtrami), których nie trzeba okresowo czyścić oraz prosta budowa.
W porównaniu ze stropami chłodzącymi zalety belek schładzających to:
- mniejsze koszty inwestycyjne,
- mniejsze od stropów urządzenia,
- łatwiejsza integracja z innymi systemami (np. oświetleniem),
- większa moc chłodnicza.
3. „Czysty i świeży klimat w kuchni. Okapy wentylacyjne z wiązką wychwytującą”
Krzysztof Grzonka - „HALTON” Warszawa
Krzysztof Grzonka skupił się na jednym z gamy produktów oferowanych oprzez firmę Halton - okapach wentylacyjnych. Okap kuchenny z wiązką wychwytującą usuwa zanieczyszczenia i nadmiar ciepła oraz oddziela tłuszcz z wyciąganego powietrza. Należy zwrócić tu uwagę, iż część powietrza nawiewanego dostarczana jest do strefy zajmowanej przez ludzi poprzez dysze wbudowane w dolną część okapu. Okap ten posiada urządzenie dla pomiaru natężenia przepływu oraz wbudowaną oprawę oświetleniową i jest łatwy do czyszczenia.
Wykorzystywany system wiązki wychwytującej pozwala zmniejszyć wydatek wyciąganego powietrza nawet do 60% oraz umożliwia nawiew powietrza do przestrzeni kuchennej, co redukuje ilość nawiewników.
4.
„Współczesne rozwiązania wentylacji i klimatyzacji”

doc. dr inż. Jerzy Makowiecki – Politechnika Warszawska
W referacie skupiono się na doborze systemów w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych budynków użyteczności publicznej, w dobie ich hermetyzacji.
Budynki użyteczności publicznej, lokalizowane w centrum miast, narażone na hałas, na znaczne zanieczyszczenie powietrza substancjami chemicznymi i pyłem, sa projektowane jako szczelne. W tej sytuacji warunki mikroklimatu pomieszczeń są całkowicie zależne od działania instalacji wentylacji czy klimatyzacji.
Hermetyzacja budynku posiada aspekt pozytywny i negatywny. Pozytywny - bo umożliwia wytworzenie w pomieszczeniu warunków w zasadzie dowolnego czy programowanego klimatu. Negatywny - bo uzależnia pomieszczenie od wyników pracy systemu sztucznego.
W opracowaniu spotykane rozwiązania w instalacjach wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych podzielono na dwie zasadnicze grupy:
- instalacje centralnie rozwiązywane w skali całego budynku lub jego części,
- instalacje rozwiązywane w skali poszczególnych pięter lub stref.
5. „CADvent – narzędzia XXI wieku”
Andrzej Choma – „LINDAB” Łomianki
CADvent 3.1 jest narzędziem pomagającym w projektowaniu systemów wentylacyjnych, który firma Lindab Sp. z o.o. bezpłatnie udostępnia zainteresowanym projektantom. Softvare umożliwia dokonanie oddzielnych obliczeń wymiarowych, akustycznych, przepływów powietrza oraz przygotowuje dokładną listę potrzebnych elementów. Poza tym program jest w stanie przygotować protokół regulujący, który może być bardzo przydatny w trakcie regulowania gotowego systemu, ponieważ parametry wyliczeniowe mogą być konfrontowane z parametrami mierzonymi na miejscu i wartościami korygowanymi.
Program działa w wersjach AutoCAD R14, AuotCAD 2000, AutoCAD 2000i.
Więcej o CADvencie: kliknij
6.
„Wpływ parametrów powietrza zasilającego na koszty energetyczne wytwarzania zimna w klimatyzacji"

dr Bogusław Zakrzewski – Politechnika Szczecińska
W artykule przedstawiono ocenę kosztów energetycznych wytwarzania zimna. Przyjęto jako porównwawcze sprężarkowe urządzenie ziębnicze zastosowane do oziębienia powietrza w obiekcie. Uzyskuje się tą drogą teoretyczną i rzeczywistą wartość kosztów zimna w zależności od rozwiązania klimatyzacji i spraności termicznej obiegu lewobieżnego. W ocenie zwrócono uwagę na dostępne w krajowych normach parametry obliczeniowe powietrza.
Wnioski końcowe:
- norma PN-76/B-03420 nie zawiera wielu potrzebnych informacji do analizy obciążeń chłodniczych (powinna zostać uaktualniona i uzupełniona np. w informacje o częstości i czasie występowania temperatur otoczenia powyżej/poniżej temperatur niezbędznych w klimatyzacji),
- wartości obliczeniowe temperatur i wilgotności powietrza zawarte w tej normie prowadzą do błędnych ocen czasu pracy urzadzeń,
- moc ziębnicza QZ i moc napędowa NcK ze wzrostem temperatury nawiewu tN rośnie (analizowana dla jednostkowego obciążenia obektu klimatyzowanego Qp= 1kW) co prowadzi do oceny, iż nalezy stosować jak najniższe temperatury nawiewu,
- uwzględnienie częstotliwości występowania temperatur powietrza w otoczeniu, gdy potrzebna jest klimatyzacja, prowadzi do przeciwnego wniosku,
- ujęcie stopniogodzin GZ ziębienia przy wyznaczaniu zużycia energii przez urządzenie chłodnicze wykazuje, iż im wyższa temperatura nawiewu tym niższe zużycie energii,
- wskaźnik TEWI jest dodatkowym kryterium oceny jakości urządzeń chłodniczych, klimatyzatorów i pomp ciepła.
7. „Wybrane problemy oddymiania pożarowego w obiektach wielkokubatorowych”
Marian Skaźnik – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Katowice
W referacie przedstawiono zasady projektowania systemów usuwania dymu z wielkokubaturowych obiektów jednokondygnacyjnych, dla których przyjęto za podstawę projektowania pożary o stałej wielkości projektowej. Przedstawiono tylko niektóre elementy, które należy brać pod uwagę przy projektowaniu systemów usuwania dymu.
8. „Osiągnięcia firmy Uniwersal na przestrzeni 10 lat działalności”
Krzysztof Nowak, Małgorzata Wojtczak – „UNIWERSAL” Katowice
Przedstawiciele firmy Uniwersal skupili się na nowym urządzeniu o nazwie SYSTEM FEN. Powodem podjęcia prac nad nowym urządzeniem była zaobserwowana potrzeba stworzenia
mechanicznej jednostki wyciągowej, której cechy eksploatacyjne pozwalałyby projektantom na zastosowanie we wszystkich tych przypadkach, gdzie występuje niesprawność wentylacji grawitacyjnej lub przy indywidualnym zastosowaniu wentylatora FEN; prowadzić wentylację obiektów, gdzie wymagane są niskie lub średnie krotności wymian powietrza przy niskim poziomie hałasu i niskim zużyciu energii np. domy jednorodzinne, sklepy, salony, sale konferencyjne itp.
Z tego punktu widzenia wentylatory FEN są jeszcze jedną odmianą klasycznych wentylatorów dachowych. Cechy konstrukcyjne oraz eksploatacyjne lokują wentylatory FEN w grupie wentylatorów specjalnego przeznaczenia.
Głównym obszarem zastosowania SYSTEMU FEN są obiekty, gdzie wentylacja grawitacyjna na skutek
różnych przyczyn nie działa zadowalająco lub chcemy mieć zawsze zapewnioną wentylację przy założeniu, że będziemy korzystać z wentylacji grawitacyjnej, o ile będą do tego odpowiednie warunki (korzystna lokalizacja otworów wywiewnych, korzystna różnica temperatur, zorganizowany nawiew powietrza wentylacyjnego do pomieszczeń, właściwa konstrukcja nasad wentylacyjnych o niskim współczynniku oporu własnego).
Stosowanie SYSTEMU FEN jako urządzenia wykonawczego mechanicznej wentylacji wywiewnej nie musi
wiązać się z obawami o nieracjonalną gospodarkę ciepłem w budynku czy pomieszczeniu wentylowanym
ponieważ:
- możemy ustalić i utrzymać wymaganą prędkość powietrza w kanale wentylacyjnym,
- zakładamy że projekt wentylacji uwzględnia i w efekcie wyegzekwuje zastosowanie urządzeń dających możliwość regulacji ręcznej lub automatycznej przepływu powietrza po stronie nawiewu do instalacji wyciągowej oraz nawiewu do przestrzeni wentylowanych.
9. „Systemy przesyłu powietrza w technologii Climaver”
Janusz Świętoniowski – „BH-Res” Rzeszów
Zastosowanie systemu Climaver oferowanego przez firmę BH-Res z Rzeszowa, wyłącznego importera płyt Climaver produkcji Saint-Gobain Cristaleria S.A. Isover z Hiszpanii, umożliwia szybkie i proste wykonanie prostokątnych przewodów powietrznych w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych.
System przewodów powietrznych wykonanych z płyt z włókien szklanych został wdrożony w latach 50. ubiegłego stulecia i od ponad czterdziestu lat stosowany jest z powodzeniem na wszystkich szerokościach geograficznych. Dzięki swym zaletom błyskawicznie wypiera on tradycyjne systemy blaszane. Udoskonaloną odmianą pierwowzoru jest system Climaver.
Podstawowym elementem są płyty (tafle) Climaver lub (Climaver Plus z włókna szklanego o wysokiej gęstości. W prosty sposób nacinane i składane tworzą gotowy izolowany i trwały przewód o przekroju prostokątnym.
Więcej o Climaver: kliknij
10. „Klimatyzacja komfortu nie gwarantuje komfortu”
Mirosław Jankowski – redakcja „Chłodnictwo & Klimatyzacja” Warszawa
Referat miał na celu zasygnalizowanie szeregu zjawisk fizycznych, jak również pewnych zagrożeń, które mogą wystąpić w zastosowaniach klimatyzatorów komfortu. Pomimo, iż w tej dziedzinie przeprowadzono wiele badań i wykonano szereg opracowań, to pozostaje jednak znaczny margines dla decyzji fachowców montująych klimatyzatory. Niezależnie od wiedzy projektanta czy montażysty niezbędne jest ich doświadczenie.
11. „Nowoczesny system wentylacji mieszkań”
Cezary Władyka – „ISTPOL” Warszawa
System ELS niemieckiej firmy HELIOS Ventilatoren jest typowym przykładem nowoczesnego systemu wentylacji mieszkań.
System ten działa na zasadzie wentylacji podciśnieniowej. Zainstalowane wentylatory w obciążonych pomieszczeniach jak kuchnie, łazienki, toalety wytwarzają podciśnienie w całym mieszkaniu. Podciśnienie powoduje statyczny napływ świeżego powietrza poprzez elementy nawiewne umieszczone w ścianach zewnętrznych budynku w pomieszczeniach mieszkalnych: w pokoju dziennym, gabinecie, sypialniach. Następuje wymiana powietrza w tych pomieszczeniach, ponieważ panujące podciśnienie wymusza dalszy przepływ powietrza do strefy przejściowej tzn. korytarza, holu, przedpokoju i dalej do pomieszczeń obciążonych, skąd za pośrednictwem wentylatorów, podłączonych do wspólnych pionowych przewodów wentylacyjnych, odprowadzane jest na zewnątrz budynku.
Działanie systemu: wentylatory umieszczone w kuchni, łazience i WC są podłączone do wspólnych pionów wentylacyjnych, łącznie do 40 wentylatorów na 20 kondygnacjach, do dwóch urządzeń na jednej kondygnacji. Wysokosprawne jednostki pozwalają na stosowanie rur do budowy pionów o małych przekrojach, utrzymując jednocześnie założoną wydajność z tolerancją do –10% dla wentylatora, pracującego w najbardziej niekorzystnych warunkach, przy jednoczesnej pracy innych wentylatorów w pionie.
Taki sposób odprowadzania powietrza posiada wiele zalet:
- pozwala zaoszczędzić wiele powierzchni użytkowej w budynku,
- eliminuje źródło hałasu na dachu (wentylator dachowy), wymagające bardzo często stosowania kosztownych nasadowych tłumików hałasu lub dodatkowych konstrukcji ograniczających emisję hałasu,
- znacząco redukuje awaryjność działania wentylacji (uszkodzenie jednego wentylatora nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie pozostałych).
Organizator:
Biuro Promocji Inwestycji „Egeria”
http://www.egeria.com.pl lub EGERIA
*Redakcja www.wentylacja.com.pl uzupełni informacje o pełne teksty referatów w miarę możliwości

Komentarze

  • System Helios

    Jesli chodzi o halas to nie moze on przekraczac w lazienkach i kuchniach 35 db w nocy i 40 db w dzien.
    W pokojach nie moze byc wiecej niz 30 db w nocy - jesli jest wiecej i zrodlem halasu jest system to trzeba skutecznie dochodzic swoich praw. (analizowalem przypadek i chyba jedynie skuteczne jest zdemontowanie systemu)

  • Wentylacja ELS

    W treści artykułu dotyczącego systemu wentylacji ELS czytamy o samych zaletach . Niestety są i wady. Jestem użytkownikiem tego typu wentylacji i stwierdzam , że jest ona trudna w utrzymaniu. Jest przede wszystkim bardzo czuła na zanieczyszczenia typu pyły i kurze. Filtry stosowane w wentylatorach Helios szybko zapychają się i efektywność wentylacji praktycznie spada do zera. Może to spowodować nawet awarię wentylatora. Równierz sam wentylator ma wiele do życzenia. Jego króciec wylotowy ma średnicę nietypową (80 mm) co nie pozwala na stosowanie innych wentylatorów jako zamienników (unikalność konstrukcji), co z kolei skrzętnie wykorzystuje producent ustalając wysoką cenę na tą częć zamienną. Kolejnym minusem tego systemu jest to że wymaga on dopływu energii elektrycznej, znacznie podrażając koszty jego eksploatacji. Ponadto chciałbym rozwiać mit o jego cichej pracy. Tam gdzie stosowane są wentylatory nadtynkowe głośność pracy jest wyraźnie słyszalna (szczególnie na wyższych biegach) co powoduje nieprzyjemne odczucia. Swoją drogą chciałbym się dowiedzieć coś na temat przebywania ludzi w pomieszczeniach z wytworzonym podciśnieniem?! Kolejnym minusem tego typu instalacji jest to że przestaje ona spełniać swoje funkcje w momencie odcięcia dopływu prądu do obiektu wentylowanego gdyż przestaje ona całkiem działać nawet jako wentylacja grawitacyjna (przez konstrukcję wentylacji) Innym minusem jest to , że są bardzo ograniczone możliwości podłączenia do systemu wentylacji innych urządzeń (np. okapu kuchennego) . Dyskruminuje to praktycznie stosowanie tej wentylacji w bydynkach mieszkalnych . Podsumowując gdybym miał ponownie możliwość wyboru zastosowałbym tradycyjną wentylacją grawitacyjną.