W myśl zapisów znowelizowanej Ustawy Prawo budowlane z 19 września 2007 roku uprawnionymi do sporządzania certyfikatów (świadectw) energetycznych budynków są – Art. 5, ustęp 8 ustawy – osoby posiadające „(…) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej (…)”.

Do redakcji serwis www.epbd.pl wpływa codziennie szereg zapytań o rejestr osób uprawnionych do sporządzania świadectw energetycznych a posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej.

Informujemy, że 16 stycznia 2008 roku uruchomiona została rejestracja osób z uprawnieniami. Na podstawie przesłanych maili z danymi zostanie stworzona ogólnie dostępna BAZA (z podziałem na województwa), dostępna dla tych wszystkich, którzy poszukują audytora mającego uprawniania do wydawania świadectw energetycznych budynków.

Inżynierowie i architekci zainteresowani wpisem do tworzonej BAZY AUDYTORÓW proszeni są o przesyłanie na adres audytor@epbd.pl następujących danych:
- imię i nazwisko;
- numer uprawnienia budowlanego;
- adres do korespondencji;
- numer telefonu i faksu;
- adresu mailowego;
oraz oświadczenia, iż zgadza się na umieszczenie danych teleadresowych w bazie audytorów administrowanej przez www.epbd.pl.

Po zweryfikowaniu danych, osoby z uprawnieniami zostaną wpisane do bazy audytorów energetycznych posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków. Wpis i utrzymywanie danych są bezpłatne.