www.iifiir.org

e-mail: iifiir@iifiir.org
http://www.iifiir.org
Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa (MICH) jest organizacją ogólnoświatową, funkcjonującą na zasadzie porozumienia zawartego pomiędzy państwami członkowskimi MICH w aktualnej liczbie 61, reprezentującymi ponad 80% światowej społeczności. Misją MICH jest promowanie wiedzy i doświadczenia, rozwoju i postępu oraz ich rozpowszechnianie w skali światowej w dziedzinie techniki i technologii chłodniczej. Czy się to dla dobra ludzkości w celu podwyższenia jakości jej życia w czystym ekologicznym środowisku naturalnym.
Cele i zadania MICH w dziedzinach:
- Żywność i wyżywienie
- zapewnienie ilościowe i jakościowe żywności mieszkańcom globu w liczbie ponad 6 miliardów
- zmniejszenie ilościowych i jakościowych strat pozyskiwanych produktów spożywczych
- zapewnienie dostaw żywności zdrowej, taniej i bezpiecznej
- promowanie międzynarodowej wymiany handlowej produktów spożywczych celem osiągnięcia pełnego i racjonalnego odżywiania człowieka na wszystkich kontynentach
- Środowisko naturalne
- zapobieganie niszczeniu warstwy ozonowej w atmosferze
- zminimalizowanie emisji do atmosfery gazów wywołujących globalny efekt cieplarniany
- Kształcenie kadr
- dalsze podnoszenie i upowszechnianie wiedzy i doświadczenia, zwłaszcza w krajach rozwijających się
- Badania i rozwój
- promowanie prac naukowo-badawczych i rozwojowych, zwłaszcza w zakresie energooszczędnych technik i technologii
Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa w Paryżu co 4 lata organizuje Kongres Chłodnictwa, najwazniejsze światowe forum wymiany informacji technicznej w zakresie wszystkich dziedzin wiedzy stanowiących przedmiot zainteresowania chłodnictwa.

Wybrane informacje ze sprawozdania z działalności MICH w latach 1999-2003
W związku z Kongresem Chłodnictwa w Waszyngtonie dotychczasowy dyrektor MICH przesłał raport o dokonaniach za podany wyżej okres. Z uwagi na brak wcześniejszych podobnych informacji przegląd raportu może uzupełnić pogląd na problemy chłodnictwa światowego, a zwłaszcza najpoważniejszej instytucji naukowej w tym obszarze.
Głównym wydarzeniem jest tu Międzynarodowy Kongres Chłodnictwa odbywający się w odstępach czteroletnich. Pomiędzy Kongresami w różnych krajach mają miejsce konferencje, których było 18. Przedstawiono 928 referatów poruszających rozmaite zagadnienia techniczne, technologiczne i ekonomiczne. Najbardziej aktywne były tu takie komisje MICH-u jak: urządzeń chłodniczych - B2 i klimatyzacji - E1, zaś minimalną aktywność w zakresie organizacji konferencji wykazały komisje: transportu chłodniczego - D2 i chłodni składowych - D1.
W chwili obecnej MICH zrzesza 61 państw. Poważnym problemem jest zaleganie z wpłatami udziałów członkowskich. Z tego powodu wykluczona została ostatnio Brazylia, natomiast poważne zaległości wyrównała już Australia i Węgry. Z ważniejszych państw do MICH-u nie należą: Kanada, Meksyk, Portugalia, Południowa Afryka, Irlandia, Iran, Ukraina. Polski wkład w 2002 roku wyniósł ponad 15 tys. Euro. Dla porównania, Niemcy, Japonia, Stany Zjednoczone płaciły po 46 tys. Euro. Budżet MICH na rok 2003 określany na nieco ponad 1 mln Euro jest oparty o deficyt 40 tys. Euro (ze względu na koszty organizacji Kongresu w Waszyngtonie). Dla przypomnienia warto zwrócić uwagę, że budżet ASHRAE, to blisko 20 mln dolarów USA.
Stosunkowo duże są wpływy z dystrybucji kserokopii artykułów (także z "Chłodnictwa" były kopie!)zamawianych przez internet (30 tys. Euro) i dla porównania sprzedaż wszystkich, własnych publikacji MICH-u jest tylko nieznacznie większa. Po stronie wydatków aż 60 procent stanowią koszty personelu biura (obecnie 14 osób) i wyniosą w 2003 r. 620 tys. Euro. Z dostarczonego sprawozdania wynika, że wszystkie publikacje periodyczne: IIR Bulletin, International Journal of Refrigeration, Newsletter są bardzo deficytowe (wpływy pokrywają ok. 1/3 kosztów). W znacznym stopniu wiąże się to z ich wyjątkową wartością naukowo-techniczną, stąd ten deficyt jest zrozumiały.
MICH posiada w swojej bibliotece ponad 5000 książek oraz otrzymuje 250 wydawnictw periodycznych. Opracowuje streszczenia i gromadzi je w 20 językach (w języku oryginału publikacji). Dostęp do nich z wykorzystaniem internetu jest poprzez bazę Fridoc z zastosowaniem blisko 3000 słów kluczowych, również w języku polskim. Polsce w ramach swojej kategorii członkowskiej należy się 5 haseł dostępu. Zdumiewającym jest fakt, ze nikt dotychczas z polskich członków komisji MICH-u nie zgłosił takiej potrzeby. Również w ramach swojego członkostwa przysługuje nam 5 kompletów wszelkich wydawnictw i opracowań z Instytutu. Z niezrozumiałych względów przychodziło do kraju tylko 2 - dla Centralnego Laboratorium Chłodnictwa i Unii Polskiego Przemysłu Chłodniczego. Pozostałe uprawnienia nie były wykorzystane!
Zbliżający się Kongres jest okazją do spotkania tzw. Konferencji Generalnej (Polska ma prawo zgłoszenia trzech uczestników), kiedy to odbędą się wybory Dyrektora Instytutu. Dotychczasowy, Pan F. Billiard kończy swoją czteroletnią kadencję. Na to stanowisko kandydują: Jos Bouma i Didier Coulomb. Podobnie wybierani są prezydenci Komitetu Wykonawczego, Rady Naukowej oraz komisji technicznych. W podobnym tajnym głosowaniu jest wybierane miejsce Kongresu w 2011 roku. Po Waszyngtonie kolejny Kongres odbędzie się w Pekinie (2007). Chiny w głosowaniu nieznacznie wyprzedziły Czechy i Turcję, dwóch pozostałych kandydatów.
Przewiduje się pewne modyfikacje Porozumienia Międzyrządowego. Z ciekawszych, proponuje się wprowadzenie nowego zapisu w art. XVIII, paragraf 7 o treści:

Każdy członek Komisji MICH, który podczas dwóch kolejnych lat nie uczestniczy w konferencjach lub nie bierze udziału w pracach swojej komisji w formie korespondencyjnej jest traktowany za rezygnującego z członkostwa
.
MICH w piśmie Dyrektora Billiarda z 12 grudnia 2002 do delegatów do Komitetu Wykonawczego zwraca uwagę na konieczność proponowania na członków komisji osób młodszych, aktywnych z dostępem do internetu. Polska ma prawo do obsadzenia 10 komisji technicznych w zasadzie 10-ma osobami, ale ze względów już historycznych jest ich 19, w tym dwóch honorowych: Pan inż. Józef Młynarczyk i Pan Profesor Włodzimierz Kamiński, obaj w komisji chłodni składowych - D1.
Przedstawiony też będzie strategiczny plan działania na lata 2003 - 2007. Zakłada się zorganizowanie 20 konferencji. Duży nacisk zostanie położony na rozwój internetowej bazy publikacji FRIDOC oraz witryny Instytutu. Przewiduje się wzmocnienie działań promocyjnych Instytutu poprzez aktywne uczestnictwo w branżowych imprezach wystawienniczych celem przyciągnięcia do organizacji członków indywidualnych i zbiorowych. Jest ich obecnie blisko 700, w tym dwóch indywidualnych z krajowych uczelni ! Od 1999 roku po rezygnacji Stoczni Gdańskiej nie ma żadnego członka zbiorowego z Polski. Zainteresowanym członkostwem w MICH Sekcja CHIK udziela informacji.
Informacje ze stron: www.chik.pl