INSTALACJE SANITARNE. Poradnik dla projektantów i instalatorów

Tytuł: Instalacje sanitarne. Poradnik dla projektantów i instalatorów
Autor: Gaβner Alfons
Tłum. z niem.: B. Bartkiewicz
Wydawca: WNT 2008
ISBN: 978-83-204-3377-7
Inne: 190x260, s. 634, rys. 1510, płyta CD, druk wielobarwny, oprawa twarda
Cena: 185,00 PLN

Książka zawiera kompletny zbiór praktycznych informacji dla osób projektujących, instalujących, eksploatujących i konserwujących nowoczesne systemy sanitarne. Podano w niej szczegółowe wiadomości dotyczące znaczenia, właściwości, obiegu i wykorzystania wody i powietrza, zaopatrzenia w wodę pitną, podgrzewania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, odprowadzania wody z dachu.
Omówiono materiały stosowane w urządzeniach sanitarnych oraz ich ochronę przed korozją, przygotowanie podłoża pod instalacje sanitarne, układanie, łączenie i ochronę rur. Wiele miejsca poświęcono urządzeniom sanitarnym i ich armaturze. Podano szczegółowe informacje na temat odpowiedniego zaprojektowania i eksploatacji instalacji wodno-kanalizacyjnych.
Omówiono rodzaje energii wykorzystywanej w technice sanitarnej. Przedstawiono urządzenia gazowe, ich typy, przyłączanie, palniki gazowe, zabezpieczenia, konserwację przewodów, urządzeń gazowych i kominów oraz odprowadzanie spalin. Zamieszczono wiadomości na temat sterowania, regulacji i automatyzacji w budynkach. Zwrócono także uwagę na zasady postępowania z klientem.
Każdy rozdział kończy się pytaniami sprawdzającymi nabyte wiadomości. W tekście można też znaleźć wiele praktycznych przykładów obliczeniowych. Układ książki jest bardzo przejrzysty, a liczne kolorowe ilustracje pomagają zrozumieć omawiane zagadnienia.
Jest to podstawowe źródło wiedzy dla monterów instalacji sanitarnych, grzewczych i wentylacyjnych, osób projektujących, eksploatujących i konserwujących nowoczesne systemy sanitarne, osób budujących lub remontujących domy lub mieszkania, uczniów średnich szkół technicznych, a także dla studentów wydziałów inżynierii sanitarnej i budownictwa.
Spis treści:
Wykaz skrótowców
1. Woda i powietrze

1.1. Znaczenie i użytkowanie wody i powietrza
1.2. Obieg wody i wilgotność powietrza
1.3. Właściwości wody
1.4. Woda i środowisko
2. Materiały, produkty i korozja w instalacjach sanitarnych

2.1. Materiały w branży sanitarnej
2.2. Produkty budowlane
2.3. Korozja materiałów i produktów budowlanych
3. Podstawowe pojęcia z fizyki potrzebne instalatorowi

3.1. Ciśnienie
3.2. Ciepło
3.3. Hałas i ochrona przed hałasem
3.4. Ochrona przeciwpożarowa w technice sanitarnej
3.5. Statyka elementów budynku
3.6. Ścianki instalacyjne
3.7. Studzienki dla przewodów układanych w ziemi
4. Przewody

4.1. Rury
4.2. Łączenie rur
4.3. Prowadzenie przewodów
4.4. Ochrona przewodów przed przenoszeniem ciepła
4.5. Mocowanie przewodów

5. Zaopatrzenie w wodę do picia

5.1. Woda do picia i woda nie nadająca się do picia
5.2. Wymagania jakościowe dla wody pitnej
5.3. Źródła wody pitnej i jej ujmowanie
5.4. Podnoszenie wody
5.5. Centralne zaopatrzenie w wodę
5.6. Lokalne zaopatrzenie w wodę
5.7. Urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody
5.8. Wykorzystanie wody deszczowej
5.9. Przewody wody pitnej w budynkach i na posesjach
5.10. Uzdatnianie wody do picia
5.11. Próba szczelności instalacji wodociągowej
5.12. Płukanie instalacji wodociągowej
5.13. Nieniszczące ustalanie miejsca przecieku w instalacji
6. Armatura

6.1. Zadania - wymagania
6.2. Armatura odcinająca
6.3. Armatura czerpalna
6.4. Spłuczki do misek ustępowych i pisuarów
6.5. Reduktory ciśnienia
6.6. Armatura zabezpieczająca
6.7. Ochrona jakości wody pitnej - urządzenia zabezpieczające
6.8 Przeglądy i kontrola instalacji wody do picia wg DIN 1988-8
7. Odprowadzenie ścieków

7.1. Potrzeba i rozwój systemów odprowadzania ścieków
7.2. Centralne odprowadzanie ścieków
7.3. Urzędowy nadzór nad systemami odwadniania budynków
7.4. Indywidualne odprowadzanie ścieków
8. Instalacje kanalizacyjne w budynkach

8.1. Nowe normy dotyczące instalacji kanalizacyjnych
8.2. Definicje i wymagania w odniesieniu do instalacji odwadniających
8.3. Przewody kanalizacyjne
8.4. Zamknięcia syfonowe w systemach kanalizacyjnych
8.5. Miejsca odprowadzania ścieków - odpływy
8.6. Przepływ zwrotny w kanalizacji
8.7. Ochrona instalacji odwadniających przed substancjami szkodliwymi lub niebezpiecznymi
8.8. Bezpieczeństwo eksploatacji i konserwacja instalacji kanalizacyjnych
9. Odwadnianie dachów

9.1. Rynny dachowe
9.2. Piony deszczowe
9.3. Odwadnianie dachów w systemie przewodów ciśnieniowych
9.4. Blachy okapowe, połączenia z murem i jego osłona, blachy osłaniające, obramienia
9.5. Ochrona przed wypadkami przy robotach dachowych
10. Energia

10.1. Energia jako zjawisko
10.2. Formy energii
10.3. Nośniki energii
10.4. Stopnie energii
10.5. Przekształcanie energii
10.6. Oszczędzanie energii
10.7. Energia cieplna ze spalania
10.8. Energia elektryczna w technice sanitarnej
11. Gaz jako paliwo

11.1. Gazy
11.2. Gazy palne
11.3. Centralne zaopatrzenie w gaz

12. Instalacje gazowe w budynkach i na posesjach

12.1. Podział instalacji gazowych
12.2. Przedsiębiorstwa zaopatrzenia w gaz i przedsiębiorstwa instalacji gazowych
12.3. Instalacje gazu ziemnego
12.4. Instalacje gazu płynnego
12.5. Uruchomienie instalacji gazu ziemnego i gazu płynnego
12.6. Bezpieczeństwo pracy przy instalacjach gazowych
12.7. Armatura na przewodach gazowych
13. Palniki gazowe

13.1. Płomień gazowy
13.2. Rodzaje palników gazowych
13.3. Urządzenia zapłonowe
13.4. Zabezpieczenia zapłonu
13.5. Regulacja palników
14. Urządzenia gazowe

14.1. Podział urządzeń gazowych
14.2. Tabliczka znamionowa na urządzeniach gazowych
14.3. Domowe kuchenki gazowe
14.4. Gazowy ogrzewacz pomieszczenia
14.5. Radiator (promiennik) gazowy
14.6. Podgrzewacz wody z cyrkulacja i podgrzewacz wody Kombi (kombinowany, zespolony)
14.7. Urządzenia kondensacyjne
14.8. Elektrociepłownie zblokowane
14.9. Ogniwa paliwowe
14.10. Przyłączanie odbiorników gazu
14.11. Lokalizacja odbiorników gazu
15. Spaliny

15.1. Spaliny i paleniska
15.2. Instalacje odprowadzania spalin z miejsc spalania
15.3. Oszczędność energii odprowadzanej ze spalinami
16. Konserwacja instalacji gazowych

16.1. Przedsięwzięcia z zakresu konserwacji
16.2. Konserwacja instalacji gazowej
16.3. Konserwacja urządzeń gazowych
16.4. Konserwacja instalacji do odprowadzania spalin
16.5. Protokoły z prac konserwacyjnych
17. Podgrzewanie wody

17.1. Przepisy dotyczące podgrzewania wody
17.2. Cechy różniące urządzenia do podgrzewania wody lub instalacje do podgrzewania wody
17.3. Podłączenie podgrzewacza wody do instalacji wody zimnej
17.4. Podgrzewacze akumulacyjne ogrzewane bezpośrednio
17.5. Podgrzewacze ogrzewane pośrednio
17.6. Instalacje centralne ciepłej wody
18. Urządzenia sanitarne

18.1. Wykorzystanie urządzeń sanitarnych
18.2. Pomieszczenia sanitarne
18.3. Urządzenia sanitarne
18.4. Wentylacja pomieszczeń
19. Sterowanie i regulacja

19.1. Zalety sterowania i regulacji
19.2. Różnice między sterowaniem a regulacją
19.3. Przykłady sterowania i regulacji
19.4. Regulatory
19.5. Automatyzacja budynków
20. U klienta - obsługa klientów i konserwacja

20.1. Konserwacja
20.2. Obsługa klientów
20.3. Rozważania końcowe
Literatura
Wykaz norm
Źródła ilustracji
Skorowidz


Źródło: ''

Komentarze

  • Zapowiada się ciekawie ale...

    Zapowiada się ciekawie ale nigdzie nie mogę znaleźć słowa czy warto inwestować w tą książkę