Uruchomienie funduszy strukturalnych otworzyło przed polskimi firmami nowe źródła finansowania inwestycji. Znaczna grupa przedsiębiorców miała już okazję zetknąć się pośrednio lub bezpośrednio z metodologią wspierania rozwoju firm, która polega na dotowaniu projektów w ramach funduszy przedakcesyjnych. Jednak PHARE i SAPARD, w porównaniu w funduszami strukturalnymi, nakładały na beneficjentów dość znaczne ograniczenia.

Informacje o dotacjach UE
Sporym utrudnieniem były tu przede wszystkim ograniczenia kwotowe projektów, co uniemożliwiało przeprowadzenie przedsięwzięć na szerszą skalę.

Dodatkowo wąska lista wydatków kwalifikowanych, zawierająca przede wszystkim maszyny, urządzenia oraz oprogramowanie i to tylko z krajów Unii Europejskiej, w znacznym stopniu zamykała drogę o wsparcie wielu dobrym pomysłom. Zatem znaczna część przedsiębiorców zdecydowała się, w oczekiwaniu na uruchomienie funduszy strukturalnych, wstrzymać część inwestycji. Jednak, jak się okazuje, tu też pojawiły się spore utrudnienia. Wprawdzie zniknęły ograniczenia znane z programu PHARE, to znacznie zmniejszyły się szanse pozyskania środków przez mniejsze przedsiębiorstwa na drobne inwestycje.

Nawet małe jednoosobowe firmy, rodzinne warsztaty czy niewielkie sklepy mogą ubiegać się o pomoc finansową z Unii Europejskiej. Także te, które prowadzone są od niedawna, lub które dopiero startują. Dotacja stanowi szansę na rozwój firmy.
Unijne fundusze dla mikroprzedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników (lecz tylko tych, które działają nie dłużej niż 36 miesięcy), przeznaczone są na doradztwo lub inwestycje. Oznacza to, że można je wydać na porady prawne, marketingowe (np. analiza rynku) czy finansowe (np. sporządzenie biznesplanu) lub zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia biura (np. komputer).
Zanim zostanie złożony wniosek o dotację musi zostać przez wnioskodawcę przygotowany projekt działalności, która ma być dofinansowana. W projekcie określone powinny być potrzeby, dzięki którym ma zostać osiągnięty cel, oszacowanie spodziewanego zysku i czasu, w jakim zostanie zrealizowany. Wybrany musi też zostać dostawca sprzętu lub firma, z której usług korzystać będzie wnioskodawca oraz szczegółowa oferta cenowa. Oferty cenowe będą też potrzebne do kalkulacji projektu i sporządzenia dokładnego biznesplanu, który należy przedstawić razem z wnioskiem.

Przygotowanie potrzebnych dokumentów niekiedy jest trudne. Po pomoc można zwrócić się do jednej z agencji konsultingowych lub punktów konsultacyjno-doradczych. Lista punktów znajduje się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl. Pracujący w agencjach konsultanci informują o procedurach przyznawania dotacji, pomagają przygotować projekt i biznesplan oraz poprawnie wypełnić wniosek. Szczegóły dotyczące terminów składania wniosków, a także ich wzory dostępne są na stronie internetowej www.funduszestrukturalne.gov.pl. Każdy właściciel mikro firmy istniejącej na rynku nie dłużej niż 3 lata może ubiegać się max. o 200 000 zł. Ale ma prawo starać się o dofinansowanie co najwyżej 50% wydatków poniesionych na porady prawne lub marketingowe. Górna granica refundacji wydatków inwestycyjnych zależy od tego, w jakim rejonie działa firma:


• 45 % wydatków kwalifikowanych projektu, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie m. Poznań, m. Warszawa,
• 55 % wydatków kwalifikowanych projektu, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie m. Wrocław, m. Kraków, m. Gdańsk, m. Gdynia lub m. Sopot,
• 65 % wydatków kwalifikowanych, jeżeli projekt realizowany jest w innym powiecie (niż wymienione powyżej).


Gotowy biznesplan wraz z wnioskiem należy złożyć w urzędzie marszałkowskim lub regionalnej instytucji finansującej właściwej ze względu na siedzibę firmy lub miejsce, gdzie inwestycja jest prowadzona (jeśli np. firma ma siedzibę w Warszawie, a w Gdańsku chce zorganizować swój oddział, wniosek należy składać w Gdańsku). Specjalna komisja oceni go formalnie oraz merytorycznie. Jeśli wniosek zostanie przyjęty, zwracana jest część kosztów inwestycji, po przedstawieniu wniosku o płatność i dokumentów potwierdzających wydatki (rachunków, faktur VAT). Uwaga - pomoc unijna jest refundacją. Oznacza to, że zanim pieniądze zostaną zwrócone (pieniądze są zwracane po ok. 2-3 miesiącach od momentu złożenia wymaganych dokumentów) wnioskodawca musi sam sfinansować całą inwestycję - zapłacić za wszystko z własnych funduszy lub środków z kredytu.

Razem z Agencją J&J z Gdyni, zajmującą się pomocą w pozyskiwaniu środków finansowych z dostępnych w Polsce programów pomocowych, podjęliśmy się współredagowania strony o tematyce związanej z Funduszami Unii Europejskiej dla firm branży HVACR. Na stronie Dotacje UE publikujemy pytania użytkowników wortalu odnośnie możliwości pozyskiwania pomocy finansowej na konkretną działalność gospodarczą związaną z branżą HVACR. Na pytania te Agencja J&J udziela szczegółowych odpowiedzi z podaniem odpowiednich źródeł.


Redakcja Wentylacja.com.pl
Fundusze strukturalne UE na lata 2007 - 2013 w Polsce.Polska, jako już pełnoprawny członek Unii Europejskiej brała udział w negocjacjach budżetu Unii na lata 2007 - 2013, w ramach którego dostępne będą m.in. środki na inwestycje i rozwój tak regionów jak i przedsiębiorstw. Ponad 59,5 mld euro będzie pochodziło z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności. Zaproponowano, aby blisko 52 % środków pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a około 15 % z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostałe około 33% środków pochodzić będzie z Funduszu Spójności. Na dzień dzisiejszy trwają prace
i konsultacje społeczne nad Narodową Strategią Spójności oraz programami operacyjnymi. Dlatego też poniższe zestawienie podziału środków nie jest ostateczne. Szczegółowy podział funduszy strukturalnych w Polsce w układzie poszczególnych programów operacyjnych kształtuje się w następujący sposób:

- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych - 26,8 % całości środków (ok. 15,9 mld euro),
- PO Rozwój Polski Wschodniej - 3,6 % całości środków (ok. 2,2 mld euro),
- PO Infrastruktura i środowisko - 35,7 % całości środków (ok.. 21,3 mld euro),
- PO Kapitał ludzki - 13,7 % całości środków (8,1 mld euro),
- PO Konkurencyjna gospodarka - 11,7 % całości środków (7 mld euro),
- Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej - 1 % całości środków (ok. 0,6 mld euro),
- PO Pomoc techniczna - 0,4 % całości środków (0,2 mld euro).

Należy jednak zaznaczyć, iż ostateczny zakres priorytetów i działań uzależniony będzie od przebiegu konsultacji społecznych oraz negocjacji z Komisją Europejską, które odbywać się będą w II połowie 2006 roku. Ze względu na zmiany w rozporządzeniach UE teksty Programów Operacyjnych na lata 2007-2013, zwłaszcza zakres treści oraz zawarte w nich informacje mogą się znacząco różnić od treści programów operacyjnych w obecnym okresie programowania (2004-2006).

Informacje podstawowe i cele niektórych programów operacyjnych

1. Regionalne Programy Operacyjne.
Regionalne Programy Operacyjne (RPO) zostaną przyjęte dla każdego z województw osobno. Będą to dokumenty, za pomocą których dzielone będą w poszczególnych regionach, w latach 2007-2013 pieniądze z Unii Europejskiej. Można powiedzieć, że RPO to młodszy - choć zdecydowanie większy - "brat" programu ZPORR. Nad nowym programem pracują wszyscy - przedstawiciele gmin, powiatów, organizacji społecznych i gospodarczych oraz innych ważnych środowisk społeczności lokalnych w każdym województwie osobno. By program był jak najlepiej przygotowany powołano m.in. Powiatowe Zespoły Robocze prowadzone przez starostów poszczególnych powiatów. Ostateczny kształt dokumentu władze każdego z województw negocjować będą z Komisją Europejską - to od ich wyników w dużej mierze zależy, na jakie cele będziemy mogli wykorzystać środki unijne.
Istotne zmiany, które nastąpiły w RPO 2007-2013 w ostatnim czasie są w znacznym stopniu spowodowane rezygnacją z Priorytetu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, co wiąże się koniecznością zachowania jednofunduszowości Programu.
Z uwagi na tematyczne zawężenie Priorytetów oraz Działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego znacznie wzrosła ich liczba. Konieczne było również dokonanie zmian w tabelach finansowych oraz korekta rozdziałów dotyczących m.in. diagnozy stanu społeczno-gospodarczego regionów, pomocy publicznej dla danych województw i systemu wdrażania.


2. PO Rozwój Polski Wschodniej.
Celem Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jest podniesienie konkurencyjności gospodarczej i społecznej, województw Polski wschodniej tj. lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego, w układzie krajowym i europejskim oraz zwiększenie ich spójności terytorialnej w wymiarze ponadregionalnym.

Priorytety i obszary wsparcia w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej"
I. Nowoczesna gospodarka – cel: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski Wschodniej
- Infrastruktura uczelni wyższych
- Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
- Wspieranie innowacji
- Promocja i współpraca
II. Miejskie ośrodki wzrostu - cel: wsparcie głównych ośrodków wzrostu Polski Wschodniej
- system miejskiego transportu zbiorowego
- infrastruktura wspierająca funkcje metropolitalne
III. Drogi wojewódzkie - cel: poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych województw Polski wschodniej
- Projekty z zakresu budowy i modernizacji odcinków dróg wojewódzkich
IV. Pomoc techniczna - cel: wsparcie procesu wdrażania Programu. Projekty realizowane w ramach Programu będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pula środków przeznaczonych na ten cel obejmuje kwotę ok. 2,2 mld euro, w tym ok. 880 mln euro specjalnych środków przeznaczonych decyzja Rady Europejskiej dla najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej - 107 mln euro na mieszkańca co w podziale na poszczególne województwa przedstawia się następująco:
- lubelskie - ok. 235 mln euro
- podkarpackie - ok. 225 mln euro
- podlaskie - ok. 129 mln euro
- świętokrzyskie - ok. 138 mln euro
- warmińsko-mazurskie - ok. 153 mln euro
Pozostała kwota, tj. ok. 1,4 mld euro z EFRR stanowi dodatkowe środki przyznane przez Rząd RP, które zostaną podzielone za pomocą odrębnego algorytmu przygotowywanego obecnie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.


3. PO Infrastruktura i środowisko
Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Ponadto Program zakłada realizacje pięciu celów szczegółowych:
- Budowę infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego.
- Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego srodków transportu.
- Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikacje dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii.
- Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa narodowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.
- Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia siły roboczej.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 14 priorytetów:
- Gospodarka wodno-ściekowa.
- Gospodarka odpadami i ochrona ziemi.
- Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.
- Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska.
- Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.
- Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T.
- Transport przyjazny środowisku.
- Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.
- Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej.
- Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.
- Bezpieczeństwo energetyczne.
- Kultura i dziedzictwo narodowe.
- Infrastruktura ratownictwa medycznego.
- Pomoc techniczna.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.


4. PO Kapitał ludzki
Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocja zdrowia zasobów pracy. Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Wyzwania te to: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji dla wzrostu oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Priorytety realizowane centralnie to:

- Zatrudnienie i integracja społeczna
- Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
- Wysoka jakość edukacji odpowiadająca wymogom rynku pracy
- Dobre państwo
- Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa
- Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:
- Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej
- Regionalne kadry gospodarki
- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
- Aktywizacja obszarów wiejskich
- Pomoc techniczna.

Więcej informacji na temat programów operacyjnych na lata 2007 - 2013 na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl

Krzysztof Koniuszaniec
Konsultant Funduszy Europejskich
Agencja J&J

Źródło: Agencja J&J