Informacja dotycząca certyfikatów przy wykorzystywaniu niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych w sektorze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła oraz w sektorze ochrony przeciwpożarowej po dniu 4 lipca 2011 r. Materiał przekazany przez Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery.

Informacja dotycząca certyfikatów f-gazowych po 4 lipca 2011 r.
Informacja dotycząca certyfikatów przy wykorzystywaniu niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych w sektorze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła oraz w sektorze ochrony przeciwpożarowej po dniu 4 lipca 2011 r.W Ministerstwie Środowiska trwają obecne prace nad projektem założeń do projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Założenia te mają na celu wykonanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych oraz 10 rozporządzeń Komisji Europejskiej, będących przepisami wykonawczymi do wymienionego rozporządzenia, a także transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień art. 6 ust. 3 dyrektywy (WE) nr 2006/40 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotyczącej emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG.

Zarówno rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006, jak i rozporządzenia wykonawcze Komisji są stosowane bezpośrednio w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Pewne kwestie wymagają jednak uregulowania w przepisach krajowych, w szczególności w zakresie organów właściwych do wykonania przepisów wspólnotowych, sankcji za nieprzestrzeganie tych przepisów oraz określenia systemu gromadzenia i przekazywania przez określone podmioty danych niezbędnych do prowadzenia polityki umożliwiającej stosowanie tych przepisów na poziomie krajowym.

Niezbędne jest także wprowadzenie uregulowań umożliwiających monitorowanie i kontrolę wykonywania, a także ocenę przez organy administracji publicznej efektywności realizacji regulacji, zarówno Unii Europejskiej, jak i krajowych, dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych. Ustawa o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z przepisami wykonawczymi będzie stanowiła wykonanie i niezbędne uzupełnienie regulacji zawartej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 i rozporządzeniach wykonawczych Komisji.

W związku z powyższym projekt założeń projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych przewiduje, iż minister właściwy do spraw gospodarki po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych wskaże, w drodze rozporządzenia, jednostkę certyfikującą personel oraz jednostkę certyfikującą przedsiębiorców.

W celu przyśpieszenia zorganizowania w kraju certyfikacji, Minister Gospodarki, zgodnie z właściwościami określonymi w projektowanym akcie legislacyjnym, podjął kroki mające na celu rozpoczęcie funkcjonowania systemu certyfikacji personelu i przedsiębiorców niezwłocznie po uchwaleniu przedmiotowej ustawy.

Jednakże, dopiero po wejściu w życie stosownych przepisów możliwe będzie wydanie rozporządzenia wskazującego jednostkę certyfikującą personel oraz jednostkę certyfikującą przedsiębiorców w Polsce, a także innych rozporządzeń dotyczących procesu certyfikacji przewidzianych w akcie normatywnym.

Do tego czasu przy wykorzystywaniu niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych w sektorze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła oraz w sektorze ochrony przeciwpożarowej zastosowanie powinny mieć świadectwa kwalifikacji uzyskane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 z późn. zm.).

W związku z koniecznością egzekucji wypełniania obowiązków zapisanych w rozporządzeniu (WE) nr 842/2006, organy Inspekcji Ochrony Środowiska, wobec dotychczasowego braku legislacji krajowej, mogą egzekwować tylko część przepisów, które bezpośrednio wynikają z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 842/2006, i których wypełnienie nie wymaga uregulowania w przepisach krajowych.

Jednocześnie należy zauważyć, iż dopiero projektowany akt legislacyjny wprowadzi do krajowych systemów prawnych kary, które będą stosowane w przypadkach naruszeń przepisów wspólnotowych oraz krajowych dotyczących niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych.

Mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego oraz interesy polskich przedsiębiorców, Ministerstwo Środowiska dokłada wszelkich starań, aby kompleksowa legislacja zapewniająca wykonanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 oraz 10 rozporządzeń Komisji Europejskiej, została wprowadzona do krajowych przepisów w możliwie najszybszym terminie.


Źródło: Ministerstwo Środowiska