Informacja dla serwisantów wyjaśniająca pokrótce aktualne i przyszłe obowiązki firm w kwestii kwalifikacji i certyfikatów.


Do serwisantów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

Szanowni Państwo,
Pragniemy wyjaśnić wątpliwości dotyczące kwalifikacji niezbędnych do obsługi technicznej i naprawy urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych pracujących na czynnikach HCFC, jak również niejasności dotyczące prawnego umocowania funkcjonujących na rynku certyfikatów.
Od 1 lipca 2002 r. obowiązuje ustawa o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz.U.2001.52.537, zm. Dz.U.2001.100.1085, zm. Dz.U.2003.56.497). Na podstawie art. 20 tej ustawy, działalność polegającą na obsłudze technicznej i naprawie urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych lub innych urządzeń, wykorzystujących substancje kontrolowane (tj. m.in. czynniki CFC i HCFC), mogą wykonywać tylko przedsiębiorcy dysponujący odpowiednim wyposażeniem technicznym oraz dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami. Niezbędne wyposażenie techniczne oraz zakres minimalnych kwalifikacji określił Minister Gospodarki w rozporządzeniu z 22-05-2002 (Dz.U.2002.71.658). Bazując na zapisach tych aktów prawnych, kilka organizacji w Polsce prowadzi szkolenia i egzaminy obejmujące swym zakresem wiedzę i umiejętności określone przez Ministra.
Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, nie ma prawnego wymogu legitymowania się jakimkolwiek certyfikatem w zakresie substancji kontrolowanych. Z doświadczenia wiemy jednak, że przy kontroli WIOŚ –Zielona Karta lub świadectwo wydane po zdanym egzaminie w jednym ze wspomnianych ośrodków szkoleniowo-certyfikacyjnych – dla inspektora ochrony środowiska stanowi dowód posiadania "odpowiednich kwalifikacji".
Koniecznym jest jednak wspomnienie o będącej w trakcie tworzenia nowej ustawie
o substancjach zubożających warstwę ozonową. Ustawa uchwalona przez Sejm RP w dniu
2 kwietnia br. przewiduje bowiem, że od 2006 r. wyłącznie osoby posiadające świadectwo przeszkolenia wydane na podstawie nowej ustawy (lub podmioty posługujące się takimi osobami) będą mogły wykonywać działalność polegającą na obsłudze technicznej i naprawie urządzeń zawierających substancje kontrolowane jako czynniki chłodnicze. Oznacza to, że przed końcem 2005 r. każdy serwisant będzie musiał zdać stosowny egzamin, według szczegółowych kryteriów określonych przez Ministra Gospodarki.
O innych ważnych postanowieniach ustawy poinformujemy w najbliższym czasie, po ew. poprawkach Senatu oraz po ostatecznym podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP. Ustawa ta wejdzie w życie w dniu 1 maja 2004 r.

Z poważaniem,

Wojciech Żmigrodzki Prezes Zarządu KFCh