W dniach 27 i 28 września 2002 r. odbył się I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który zakończył okres organizacji Izby. Zjazd wybrał pozostałe organy Krajowej Izby. Prezesem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa został Prof. Zbigniew Grabowski.


Od l stycznia 2003 r. prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem tych funkcji.
Zgodnie z uchwalonymi przez Zjazd zasadami gospodarki finansowej, od l listopada 2002 r. zasady te zostały wprowadzone nowe zasady opłacania składek członkowskich w 2003 r.
ZASADA 1. Struktura składki członkowskiej
- na ubezpieczenie OC,
- na działalność Okręgowej Izby,
- na działalność Krajowej Izby.
ZASADA 2. Składka na ubezpieczenie i krajową izbę
Osoby, które nie ubezpieczają się indywidualnie opłacają całą składkę członkowską za rok z góry w wysokości 180 zł (co stanowi roczną składkę przeznaczoną na ubezpieczenie OC oraz na działalność Krajowej Izby).
Izba ubezpiecza swojego członka w T.U. Warta S.A.
ZASADA 3. Składka tylko na krajową izbę
Osoby, które ubezpieczają się indywidualnie OC opłacają całą członkowską za rok z góry w wysokości 60 zł (co stanowi roczną składkę tylko na działalność Krajowej Izby).
Osoba ta musi wtedy spełniać warunki podane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r.
Składki, o których powyżej należy wpłacić do 15 grudnia 2002 r. na konto Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w ZG PZITB, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, nr konta 140010371557-09-02.
ZASADA 4. Składka na okręgową izbę
Dodatkowo, osoby wskazane w zasadzie 1 i 2 dokonuje wpłaty za rok z góry na działalność Okręgowej Izby (właściwej miejscowo). Może on to zrobić w jednej racie w wysokości 300 zł lub w dwóch ratach po 150 zł, płatnych co pół roku. W przypadku zapłaty w dwóch ratach, członek otrzymuje uprawnienia tylko za okres składki, tj. pół roku.
Składki, o których mowa powyżej należy wpłacić do 15 grudnia 2002 r. lub 15 dni przed początkiem okresu składkowego, na konto Okręgowej Izby.
Na podstawie dowodów wpłat (do Krajowej i Okręgowej Izby) oraz dowodu opłacenia ubezpieczenia OC (w przypadku ubezpieczenia indywidualnego), właściwa Okręgowa Izba wydaje zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Izbie.
Dowody wpłaty należy dostarczyć najpóźniej do 15 grudnia 2002 r. do siedziby Okręgowej Izby (listem poleconym, faxem lub osobiście).
Wysokość składek na lata następne będą ustalały kolejne Zjazdy.
Bliższe informacje o Izbie - biuletyn Izby, uchwały Zjazdu, dyskusje, itp. - można znaleźć na stronie internetowej www.piib.org.pl oraz w ważniejszych czasopismach branżowych.
Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, biorąc pod uwagę doskonalenie kwalifikacji
zawodowych, zaleca członkom Izby prenumeratę jednego z ww. czasopism. Ich redakcje zaoferują korzystne dla członków Izby warunki prenumeraty.
Źródło informacji: Serwis Przepisów Budowlanych www.polskienormy.pl

Komentarze

  • Proszę zajrzeć do Rzeczpospolitej

    Szeroki wachlarz opinii na temat izby jest w internecie w Rzeczpospolitej - dodatek budownictwo