19 marca odbyła się inauguracja I edycji podyplomowego studium „Wentylacja i Klimatyzacja” przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Tego samego dnia odbyły się pierwsze wykłady.


Studium będzie trwać dwa semestry po 8 zjazdów (1 rok) - od marca do grudnia 2004 roku. W ramach Studium słuchacze uczestniczyć będą w wykładach, ćwiczeniach laboratoryjnych i seminariach w łącznej ilości 220 godzin. Na pierwszy semestr przyjęto 20 słuchaczy.
Studium Podyplomowe „Wentylacja i Klimatyzacja” jest adresowane do kadry inżynierskiej zatrudnionej w zakładach produkcyjnych, jednostkach wykonawczych i projektowych. Studium pozwoli na aktualizację oraz rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej potrzebnej podczas projektowania, budowy oraz eksploatacji współczesnych systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak też może być pomocne inżynierom zajmującym się rozprowadzaniem nowoczesnych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Organizatorem Studium jest Katedra Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej.
Na program Studium „WiK” składają się przedmioty:
• Podstawy mechaniki płynów
• Podstawy wymiany ciepła i masy
• Odnawialne źródła energii
• Wybrane zagadnienia w wentylacji
• Wybrane zagadnienia w klimatyzacji
• Wybrane zagadnienia w chłodnictwie
• Prawo i regulacje w RP i UE
• Racjonalizacja i optymalizacja ekonomiczna w wentylacji
i klimatyzacji
• Podstawy metod komputerowych w wentylacji
i klimatyzacji
• Prezentacje firm z dziedziny wentylacji i klimatyzacji
• Seminarium dyplomowe – praca dyplomowa
Strona Studium: www.mech.pg.gda.pl/ktc/kurs.html
Informacje o Studium można uzyskać w:
Katedra Techniki Cieplnej
Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
tel.: (58) 347 17 13, 347 28 16
e-mail: ktc@mech.pg.gda.pl
z dopiskiem "STUDIUM"
lub na stronie internetowej Katedry: www.mech.pg.gda.pl

Kierownik Katedry Techniki Cieplnej prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek oraz Dziekan d/s Kształcenia Podstawowego dr inż. Józef Niegoda podczas wystąpień inauguracyjnych

Kierownik Studium dr inż. Maciej Wierzbowski. Na zdjęciu obok - imponujace Laboratorium Maszynowe PG, w którym słuchacze Studium będą odbywali ćwiczenia

Na sali wykładowej: słuchacze Studium i wykładowcy