Data rozpoczęcia
2005-08-08
Data zakończenia
2005-11-23

termin: 23-25.11.2005 r. miejsce: Zakopane - Kościelisko

I. Problematyka Konferencji
- Technologie i techniki procesów przesyłu i dystrybucji gazu
- Metrologie i niezawodność funkcjonowania przemysłu gazowniczego
- Systemy gazownicze - źródła gazu, magazynowanie gazu, gospodarka
i wykorzystanie gazu
- Bezpieczeństwo dostaw - własne złoża, import gazu, połączenia z rynkami
europejskimi, europejskie dyrektywy energetyczne
- Jakość i niezawodność procesów uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania osadów ściekowych
- Awaryjność wraz z odnową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
- Ryzyko i bezpieczeństwo funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę oraz usuwania ścieków
- Eksploatacja sieci i węzłów cieplnych
- Analiza niezawodności elementów systemu zaopatrzenia budynków w ciepło
- Systemy sterowania i nadzoru eksploatacyjnego w ciepłownictwie
- Wytwarzanie ciepła - technologie, sprawności i ekonomika
II. Organizatorzy i organy Konferencji:
1. Organizatorzy Konferencji
- Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Krakowie
- Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu
- Politechnika Krakowska - Wydział Inżynierii Środowiska. Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza. Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
- Akademia Rolnicza w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
- Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy
w Krakowie
2. Komitet Honorowy
- Mgr inż. Tadeusz Trzmiel - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
- Mgr Bogdan Pitoń - Wójt Gminy Kościelisko
- Inż. Bogumiła Nawrocka-Fuchs - Wiceprezes ZG PZITS, Przewodnicząca Sekcji Gazownictwa ZG w Warszawie
- Mgr inż. Jacek Jaglarz - Prezes Zarządu MPEC S.A. w Krakowie
- Prof. dr hab. inż. Krzysztof Knapik - Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PK
- Prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski - Prezes ZG PZITS w Warszawie
- Mgr inż. Ryszard Langer - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A w Krakowie
- Mgr inż. Piotr Niewiarowski - Dyrektor Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
- Prof. dr hab. inż. Zenon Pijanowski - Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska
i Geodezji AR w Krakowie
- Prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek - Dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie
- Mgr Janusz Wiśniewski - Prezes ZG SITPNiG w Krakowie
3. Rada Programowa
Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Jakub Siemek - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Członkowie:
Prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski - Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew - Politechnika Białostocka
Prof. dr hab. inż. Marian Hopkowicz - Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. Aleksander Karcz - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Dr inż. Aleksander Klupa - Instytut Nafty i Gazu w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kolenda - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Dr hab. inż. Stanisław Nagy - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek - Akademia Rolnicza w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Janusz Rak - Politechnika Rzeszowska
Dr inż. Stanisław Rybicki - Główna Sekcja Wodociągowa PZITS
4. Komitet Organizacyjny
Przewodniczący:
Mgr inż. Krzysztof Marendziuk - MPEC S.A. w Krakowie
Sekretarz:
Dr inż. Henryk Żywioł
Członkowie:
Dr inż. Piotr Bugajski - AR w Krakowie
Mgr inż. Tomasz Iwaszko - Hochtief Polska w Krakowie
Dr inż. Grzegorz Kaczor - AR w Krakowie
Dr inż. Mariusz Łaciak - AGH w Krakowie
Inż. Władysław Nowosławski - ZG w Krakowie
Mgr inż. Wojciech Pytlak - Politechnika Krakowska
Mgr inż. Leszek Reguła - ZO PZITS w Krakowie
Mgr inż. Elżbieta Ryzner - MPWiK S.A. w Krakowie
Kalendarium Konferencji:
do 30.06.2005 r. wysłanie Komunikatu nr 2 z wykazem zgłoszonych referatów i ich autorów,
do 15.07.2005 r. - przysłanie pełnego tekstu referatu w 2 egzemplarzach wraz z dyskietką,
do 05.09.2005 r. - zgłoszenie udziału w Konferencji (przysłanie "karty zgłoszenia"),
do 05.11.2005 r. - dokonanie wpłaty za udział w Konferencji.

SPRAWY FINANSOWE I ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWE:
1. Koszt udziału w Konferencji wynosi 750 zł (700 zł dla członków PZITS) obejmuje: zakwaterowanie i wyżywienie, uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne oraz spotkanie koleżeńskie.
2. Opłatę za udział w Konferencji prosimy kierować
na konto:
PZITS Oddział w Krakowie
65 1020 2892 0000 5602 0015 6422
z dopiskiem "III Konferencja"
wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika
w terminie do 5 listopada 2005 roku.
3. Biuro Konferencji czynne będzie w Sekretariacie Oddziału PZITS (adres: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Krakowie, ul. Straszewskiego 28, 31-113 Kraków) od 15.04.2005 roku od poniedziałku do czwartku, w godz. 10.30-14.00;
tel./fax (012) 422-26-98. www.pzits.krakow.pl
e-mail: biuro@pzits.krakow.pl
4. Niezależnie od referatów naukowo-technicznych przewiduje się promocję i reklamę firm połączoną z wystawą wyrobów - po wpłaceniu następujących opłat:
a. referat promujący działalność firmy przedstawiony w czasie obrad Konferencji (max. 15 minut) - 1.200,00 zł, termin zgłoszenia i wpłaty do 15.09.2005 roku,
b. wystawa wyrobów firmy w hallu budynku, w którym toczyć się będą obrady - 1 m² powierzchni wystawienniczej - 120,00 zł; termin zgłoszenia i wpłaty do 30.09.2005 roku.
WYKAZ ZGŁOSZONYCH REFERATÓW I ICH AUTORÓW
1. Referaty dot. TEMATYKI GAZOWNICTWA
1.1. CZERSKI Grzegorz, mgr inż.,Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie
Ocena zagrożeń zatruć tlenkiem węgla użytkowników urządzeń gazowych w oparciu o bilans masowy pomieszczeń
1.2. DIETRICH Andrzej, mgr, Instytut Nafty i Gazu w Krakowie
System Zarządzania Bezpieczeństwem (Ryzykiem) gazociągów - moda czy potrzeba?
1.3. KUKUCZKA Antoni, dr inż., Zakład Ekspertyz Projektów i Usług Technicznych w Katowicach
Wpływ bilansu gazowego na zdrowie i życie użytkowników kuchni z kuchnią gazową
1.4. ŁUSZCZ Wojciech, mgr inż., STOSUR Stanisław, mgr inż., Regionalny Oddział Przesyłu w Tarnowie
Technika komputerowa a bezpieczeństwo funkcjonowania systemów gazowych
1.5. SIEMEK Jakub, prof. dr hab. inż., ŁACIAK Mariusz, dr inż., RYBICKI Czesław, dr inż., NAGY Stanisław, dr hab. inż., Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie
Kierunki rozwoju polskiego przemysłu gazowniczego - technologia, dostawa gazu, bezpieczeństwo
1.6. WRÓBLEWSKA Anna, mgr inż., Instytut Nafty i Gazu w Krakowie
Spełnienie wymagań stowarzyszenia "PE 100+" jako sposób zwiększenia trwałości i niezawodności sieci gazowych z polietylenu
2. Referaty dot. TEMATYKI WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNEJ Br>
2.1. BAJER Jarosław, dr inż., PRZEBINDA Adam, inż., Politechnika Krakowska
Czynniki wpływające na czas usuwania awarii wodociągowych i ich uzbrojenia
2.2. BERGEL Tomasz, dr inż., Akademia Rolnicza w Krakowie
Optymalizacja doboru jednostkowego odpływu ścieków jako warunek prawidłowego funkcjonowania wiejskich systemów kanalizacyjnych
2.3. BUDZIŁO Barbara, dr hab. inż., prof. PK, ŻELAZNY Robert, mgr inż., Politechnika Krakowska
Ocena dwuparametryczna podsystemu dostawy wody Wadowic
2.4. BUDZIŁO Barbara, dr hab. inż., prof. PK, KRAUS Krzysztof, mgr inż., Politechnika Krakowska
Ocena funkcjonowania podsystemu dostaw wody miasta Krynica
2.5. DOHNALIK Paweł, dr inż., WYTRWAŁ Paweł, mgr inż., MPWiK S.A. w Krakowie
Wpływ stanu technicznego i niektórych czynników eksploatacyjnych na ryzyko zanieczyszczenia wody w miejskich sieciach wodociągowych
2.6. IWANEJKO Ryszarda, dr, KNIOTEK Wojciech, mgr inż., GALON Marta, inż.,
Politechnika Krakowska
Wpływ skażenia wód Białego Dunajca bakteriami Clostridium na bezpieczeństwo mieszkańców Nowego Targu
2.7. KACZOR Grzegorz, dr inż., BUGAJSKI Piotr, dr inż., Akademia Rolnicza w Krakowie
Wpływ wybranych czynników na efekty oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach typu Turbojet EP
2.8. KAPCIA Jadwiga, dr inż., LUBOWIECKA Teresa, dr hab. inż., prof. PK, Politechnika Krakowska
Główne problemy eksploatacyjne systemów kanalizacyjnych na przykładzie wybranych miast Polski Południowej
2.9. RAK Janusz, dr hab. inż., prof. PRz., BABIARZ Bożena, dr inż., TCHÓRZEWSKA - CIEŚLAK Barbara, dr inż., STUDZIŃSKI Andrzej, dr inż., Politechnika Rzeszowska
O podstawowych uwarunkowaniach analiz i ocen ryzyka
2.10. RAK Janusz, dr hab. inż., prof. PRz., TCHÓRZEWSKA - CIEŚLAK Barbara, dr inż., KAŁDA Galina, dr hab. inż., prof. PRz., Politechnika Rzeszowska.,
Metoda analizy ryzyka niedotrzymania jakości wód mineralnych
2.11. RAK Janusz, dr hab. inż., prof. PRz., TCHÓRZEWSKA - CIEŚLAK Barbara, dr inż., Politechnika Rzeszowska
Modelowanie awarii systemów zaopatrzenia w wodę metodą drzew logicznych
2.12. ZIMOCH Izabela, dr inż., Politechnika Śląska, TRYBULEC Krzysztof, mgr inż., Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
Monitoring jakości wody w podsystemie dystrybucji w aspekcie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę Śląska.
2.13. ŻABA Tadeusz, mgr inż., MPWiK S.A. w Krakowie
Zarządzanie systemem zaopatrzenia w wodę aglomeracji krakowskiej
3. Referaty dot. TEMATYKI GRZEWCZEJ I CIEPŁOWNICZEJ
3.1. BABIARZ Bożena, dr inż., SZYMAŃSKI Władysław, dr inż., Politechnika Rzeszowska
Niezawodność funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło w aspekcie zmiennych warunków zewnętrznych
3.2. HOPKOWICZ Marian, dr hab. inż. inż., prof. PK, Politechnika Krakowska
Metody analizy stanów sieci ciepłowniczej w przewidywaniu zmian obciążenia systemu
3.3. JAGLARZ Marek, mgr inż., MARENDZIUK Krzysztof, mgr inż.,MPEC S.A. w Krakowie
Modernizacja systemów grzewczych, bezpieczna i niezawodna dostawa ciepła na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.
3.4. LECHOWSKA Agnieszka, dr inż., MALUDZIŃSKI Bogusław, dr inż., Politechnika Krakowska
Oszczędności uzyskiwane przy ogrzewaniu z przerwami lub z osłabieniem w odniesieniu do stosowanych współczynników obciążających zużycie energii
3.5. MŰLLER Jarosław, dr inż., BOHUN Monika, mgr inż., Politechnika Krakowska
Porównanie dwóch systemów ogrzewania na przykładzie wybranego domu jednorodzinnego
3.6. SCHNOTALE Jacek, dr hab. inż., prof. PK, PRYMON Marek, mgr inż., Politechnika Krakowska
Elementy konstrukcyjne budynków zmodyfikowane materiałem zmiennofazowym w systemach grzewczo - wentylacyjnych
3.7. SKRZYNIOWSKA Dorota, dr inż., MŰLLER Jarosław, dr inż., SIKORSKA - BĄCZEK Renata, dr inż.,MACZEK Kazimierz, prof. dr hab. inż., Politechnika Krakowska
Zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z zastosowania pomp ciepła (np. systemy "split")
Informacje o Konferencji na stronie: www.pzits.krakow.pl