Nowe warunki Programu ProfIglo w 2012.

IGLOTECH: Program Lojalnościowy Profiglo
Program Lojalnościowy Profiglo

Profiglo

IGLOTECH proponuje swoim Klientom zupełnie odmieniony Program Lojalnościowy Profiglo, który będzie obowiązywał od 1-go stycznia 2012 r.
Iglotech informuje jednocześnie, że wszystkie wcześniejsze deklaracje obowiązują tylko do 31 grudnia 2011 r.

Z myślą o Uczestnikach Programu Spółka postanowiła odstąpić od sztywnych reguł rozliczania. Dzięki temu udało się stworzyć wyjątkowy Program Lojalnościowy, w którym każdy Uczestnik rozliczany jest indywidualnie przez Opiekuna z ramienia Iglotech. Przedziały kwoty kumulacji oraz wysokość bonusa zawarte będą w podpisanej przez Uczestnika deklaracji uczestnictwa – ważnej przez rok kalendarzowy (tzn. deklaracje podpisane w którymkolwiek miesiącu 2012 roku będą ważne do 31 grudnia 2012 r.). Po upływie tego terminu, Uczestnik będzie mógł podpisać deklarację na kolejny rok, przy czym warunki uczestnictwa mogą być ponownie negocjowane.

Rozliczenie programu z Uczestnikiem będzie następowało tak jak dotychczas dwa razy w roku. Podstawą rozliczenia będą wszystkie faktury opłacone w terminie. Procentowa wartość premii będzie zależna od warunków uzgodnionych pomiędzy wskazanym przez Organizatora pracownikiem a Uczestnikiem.
Po zakończeniu okresu rozliczenia Uczestnik, który spełnił wszystkie warunki Regulaminu otrzymuje premię.

Nowy „Regulamin Programu Lojalnościowego PROFIGLO”

I. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego "Profiglo", zwanego dalej "Programem" jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Iglotech" L. Bystrzycki, R. Ostrowski, Spółka Jawna z siedzibą w Kwidzynie, ul. Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn, wpisana do rejestru pod numerem KRS 0000091007, zwana dalej Organizatorem.

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

1.3. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II. Uczestnictwo w Programie

2.1. Program przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Programu prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zwanych dalej "Uczestnikiem".

2.2. Uczestnikiem Programu nie może być:

a) osoba nabywająca asortyment jako konsument w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego;

b) inne podmioty nie spełniające warunków określonych w punkcie 2.1.

2.3. Udział w Programie jest całkowicie dobrowolny.

2.4. Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich zmiany, aktualizacji lub usunięcia poprzez pisemną prośbę skierowaną do Organizatora. Żądanie usunięcia danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z uczestnictwa w programie.

III. Przystąpienie do Programu

3.1. Uczestnik może przystąpić do Programu poprzez wypełnienie i podpisanie Deklaracji Uczestnictwa w Programie zwanej dalej DEKLARACJĄ i przekazanie Deklaracji pracownikowi Organizatora.

3.2. Deklaracja jest ważna przez 1 rok. Po tym terminie Deklaracja przestaje obowiązywać, a warunkiem pozostania Uczestnika w Programie jest podpisanie i dostarczenie Organizatorowi nowej Deklaracji przed upływem ważności poprzedniej Deklaracji.

3.3. Wzór Deklaracji jest dostępny w oddziałach Organizatora u wskazanych przez pracowników Organizatora.

3.4. Deklaracja musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika. Do Deklaracji należy dołączyć dokument poświadczający umocowanie osób podpisujących Deklarację do reprezentowania danego Uczestnika.

3.5. Programem nie będą objęci Uczestnicy, którzy w Deklaracji podali nieprawdziwe lub niekompletne dane. Organizator nie uwzględni również Deklaracji wypełnionych nieczytelnie.

3.6. Uczestnik przystępując do Programu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

3.7. Uczestnik Programu zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Organizatora o każdej zmianie danych podanych w Deklaracji. Informacja o zmianie danych wymaga formy pisemnej i stanowi formalną aktualizację Deklaracji.

3.8. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać informacje o stanie rozliczeń w ramach Programu. Warunkiem otrzymania informacji jest podanie numeru Uczestnika.

3.9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przystąpienia do Programu przez Uczestnika bez podania przyczyny.

IV. Kumulacja wartości zakupów

4.1. Organizator odnotowuje każdy zakup Uczestnika na koncie. Po zakończeniu okresu rozliczenia Uczestnik, który spełnił wszystkie warunki regulaminu otrzymuje premię lub ustaloną najpóźniej na 3 miesiące przed datą rozliczenia nagrodę rzeczową.

4.2. Premia jest procentem od kwoty zakupów netto w danym okresie - zwanej dalej kwotą kumulacji. Procentowa wartość premii jest zależna od warunków uzgodnionych pomiędzy wskazanym przez Organizatora pracownikiem a Uczestnikiem, w ramach Deklaracji. Uzgodnieniu w ramach Deklaracji podlegają (1) minimalne progi wartości zakupów, (2) dynamika wartości zakupów w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, a także (3) wielkość procentowa premii.

4.3. Organizator wystawi Uczestnikowi Programu fakturę korygującą na kwotę premii za dany okres rozliczeniowy.

4.4. Faktura niezapłacona, której termin należności przypada już w nowym okresie rozliczeniowym zostajezaliczona do kwoty kumulacji okresu rozliczeniowego w którym został dokonany zakup, pod warunkiem dokonania zapłaty za fakturę do czasu wystawienia faktury korygującej o której mowa w 4.3. Zapłata po wystawieniu faktury o której mowa w 4.3 powoduje zaliczenie jej do następnego okresu rozliczeniowego.

4.5. Do kwoty kumulacji zaliczane będą tylko faktury opłacone w terminie płatności oznaczonej w fakturze – z zastrzeżeniem 4.13. Termin płatności jest zachowany gdy w tym dniu uznany został rachunek Organizatora.

4.6. Rozliczenie Programu z Uczestnikiem następuje dwa razy w roku.

4.7. Terminy rozliczenia to ostatni dzień czerwca i ostatni dzień grudnia.

4.8. Kumulacja wartości zakupów rozpoczyna się od daty przyjęcia Deklaracji przez wskazanego pracownika Organizatora.

4.9. Organizator może czasowo zmienić zasady kumulowania wartości zakupu wybranych lub wszystkich towarów. Organizator powiadomi Uczestnika o zmianie sposobu naliczania zakupów oraz na stronie internetowej Organizatora. W ramach Programu mogą być również prowadzone dodatkowe konkursy lub promocje innego rodzaju na podstawie odrębnego regulaminu.

4.10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia czasowo z Programu tych towarów, które będą objęte promocjami innego rodzaju niezwiązanymi z Programem bądź bez podania przyczyn. Informacja o wyłączeniu dostępna będzie na stronie internetowej Organizatora lub w oddziałach Organizatora.

4.11. Zwroty produktów, których wartość będzie wliczana do kwoty kumulacji zakupów będą powodowały odjęcie wartości zwróconych produktów od kwoty kumulacji danego Uczestnika. Jeżeli zwrot towarów pomniejszający kwotę kumulacji z danego okresu nastąpił już po wystawieniu przez Uczestnika faktury korygującej o której mowa w 4.3. na kwotę równą wartości premii, Organizator wystawi kolejna fakturę korygującą do faktury sprzedaży produktu objętego zwrotem.

4.12. W przypadku gdy, po uwzględnieniu zwrotów towarów, uczestnik w danym okresie rozliczeniowym, nie miałby prawa do premii lub nagrody, lub przysługiwałaby mu premia w mniejszej wysokości, różnica wynikająca z tego tytułu zostanie rozliczona z premią w następnym okresie rozliczeniowym, a w przypadku niemożliwości jej rozliczenia, jej równowartość (premii lub nagrody) będzie podlegać zwrotowi na rzecz Organizatora.

4.13. Organizator może doliczyć do kwoty kumulacji faktury zapłacone po terminie.

4.14. Kwota kumulacji nie może być łączona z kwotami kumulacji innych Uczestników.

4.15. Każdy Uczestnik może sprawdzić wartość kwoty kumulacji zadając pytanie przedstawicielowi handlowemu Organizatora, który udzieli takiej odpowiedzi po uprzedniej weryfikacji tożsamości Uczestnika.

4.16. Korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie nie można łączyć z innymi promocjami.

4.17. Przed uregulowaniem rozliczenia Organizator uprawniony jest do ponownej weryfikacji wartości kwoty kumulacji Uczestnika.

4.18. Premia zostanie rozliczona wyłącznie w formie kompensaty płatności za kolejne zakupy dokonane przez Uczestnika programu w firmie IGLOTECH, na podstawie faktury korygującej wystawionej przez Organizatora. Premia nie podlega wypłacie w formie pieniężnej.

V. Wypłaty premii

5.1. Po zakończeniu ustalonego okresu rozliczeniowego Programu Organizator wystawia Uczestnikowi fakturę korygującą na kwotę odpowiadającą wartości premii.

5.2. W przypadku stwierdzenia zaległości płatniczych Uczestnika wobec Organizatora w momencie wystawienia przez Organizatora faktury, Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania rozliczenia faktury korygującej do momentu uregulowania przez Uczestnika wykazanych przez Organizatora zaległości.

5.3. Uczestnicy Programu nie mogą przenieść prawa do uzyskania premii na osoby trzecie.

5.4. W stosunku do wybranych Uczestników, których wiążą trwałe stosunki handlowe z Organizatorem, mogą zostać ustalone odrębne zasady wydawania nagród (w tym nagród rzeczowych), przy uwzględnieniu regulacji prawa podatkowego.

5.5. W przypadku nagród rzeczowych dodatkowym warunkiem przekazania jest podanie przez Uczestnika wszelkich danych niezbędnych do rozliczenia podatku od nagród, oraz zapłaty na rzecz Organizatora kwoty podatku, o ile z przepisów podatkowych wynika dla Organizatora obowiązek zapłaty podatku od przyznanej nagrody. W przypadku niewykonania powyższych obowiązków pomimo wezwania Organizatora, nagrody pozostaną własnością Organizatora.

VI. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć Reklamacje Uczestników co do przebiegu Programu, złożone w formie pisemnej, opatrzone danymi Uczestnika i podpisem osoby upoważnionej do jego reprezentowania, dostarczone na adres Organizatora Programu: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Iglotech" L. Bystrzycki, R. Ostrowski, Spółka Jawna, ul. Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn z dopiskiem REKLAMACJA Program Lojalnościowy. Reklamacja powinna zawierać wskazanie i dokładny opis przyczyny reklamacji.

6.2. Organizator rozpatrzy Reklamacje w terminie 21 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

6.3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony pisemnie listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w Deklaracji.

VII. Czas trwania Programu

7.1. Program rozpoczyna się 1.01.2012 r. i trwa do odwołania.

7.2. Program może być zawieszony lub zakończony przez Organizatora bez podania przyczyn. Organizator poinformuje o zakończeniu Programu w oddziałach lub na stronie internetowej Organizatora w terminie 30 dni przed datą zakończenia Programu.

7.3. Uczestnik ma w zaistnieniu sytuacji prawo do otrzymania wartości premii jaką uzyskał do momentu zakończenia Programu, z uwzględnieniem zastrzeżeń opisanych w punkcie 5.2.

VIII. Postanowienia końcowe

8.1. Uczestnik Programu może zrezygnować z udziału w Programie. W tym celu powinien przesłać Organizatorowi pisemne oświadczenie.

8.2. Uczestnik Programu może zostać wyłączony przez Organizatora z udziału w Programie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu. Wartość premii, jaką wcześniej zdobył zostaje anulowana. O fakcie wykluczenia z Programu Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej na adres wskazany w Deklaracji.

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą naruszać uprawnień nabytych przez Uczestników Programu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w materiałach reklamowych, punktach sprzedaży lub na stronie internetowej Organizatora.

8.4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

8.5. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Programu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

8.6. Niniejszy Regulamin Programu jest dostępny dla Uczestników w czasie trwania Programu, w siedzibie Organizatora oraz w oddziałach jak również na stronie Organizatora. Wszystkie pytania dotyczące Programu prosimy kierować na adres:program@iglotech.com.pl

8.7. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z udziałem Uczestnika w programie jest Organizator.

8.8. Organizator nie udziela gwarancji lub rękojmi na przekazywane w ramach programu nagrody, chyba że przy wydaniu nagrody wydany zostanie Uczestnikowi dokument gwarancji.
Źródło: Iglotech