Przedstawiamy regulamin Konkursu Prac Dyplomowych Dyplomowych dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła.
I Krajowy Konkurs
Prac Dyplomowych

z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła

Edycja I

rok akademicki 2003/2004


1. Uwagi ogólne:

Konkurs adresowany jest do dyplomantów krajowych uczelni technicznych, w których prowadzone
jest kształcenie w ramach istniejących w nich specjalności w dziedzinie techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej oraz im pokrewnych, m. innymi w zakresie wykorzystania pomp ciepła. Jego uczestnikami mogą być studenci kończący studia magisterskie i inżynierskie w ramach studiów dziennych, jak i studenci studiów inżynierskich zaocznych i zaocznych uzupełniających studiów magisterskich.
Organizatorem Konkursu jest Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców przy współudziale czasopisma „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna” oraz Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej „PROZON”.

2. Cel Konkursu:

- propagowanie nowoczesnych rozwiązań techniki światowej w zakresie
chłodnictwa i klimatyzacji poprzez ich praktyczne wykorzystanie w opracowaniach
o charakterze projektowym dla wybranych aplikacji praktycznych;
- propagowanie tematyki prac o charakterze diagnostycznym w obszarze ww dziedzin techniki
dla wybranych typów obiektów;
- stworzenie zachęty dla podejmowania przez studentów tematów prac o charakterze
użytkowym;
- promowanie absolwentów specjalności, którzy są autorami nagrodzonych i wyróżnionych prac
dyplomowych;
- zainteresowanie wyróżniającymi się dyplomantami firm działających w dziedzinie chłodnictwa
i klimatyzacji.

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

Uczestnikami Konkursu mogą być absolwenci wymienionych w punkcie 1 rodzajów
studiów, którzy spełniają następujące warunki:
- temat pracy ma charakter użytkowy i spełnia warunki podane w punkcie 2;
- praca została przygotowana i obroniona do końca lipca 2004 roku;
- z uwagi na późny termin organizacji I edycji Konkursu, Komisja Konkursowa
dopuszcza również prace przygotowane i obronione w roku kalendarzowym 2003;
- praca dyplomowa uzyskała ocenę celującą lub bardzo dobrą;
- praca została zgłoszona do Konkursu (Wniosek Zgłoszenia) i przesłana w jednym
egzemplarzu z drukiem dwustronnym oraz opinią promotora na adres redakcji
czasopisma „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna” z dopiskiem
„Konkurs Prac Dyplomowych”.
Do pobrania:
- WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY
- REGULAMIN KONKURSU

5. Komisja Konkursowa:

Komisja Konkursowa zostanie powołana przez organizatorów. Jej skład stanowić
Będzie 9 osób reprezentujących:
Krajowe Forum Chłodnictwa - 3 osoby
Czasopismo „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna” - 2 osoby
Fundację Ochrony Warstwy Ozonowej „PROZON” - 1 osoba
Krajowe uczelnie techniczne - 3 osoby
Z grona osób tworzących Komisję wybrany zostanie jej Przewodniczący.
- Komisja Konkursowa zostanie powołana do dnia 30 maja br.
- wyniki prac Komisji Konkursowej zostaną ogłoszone podczas I Forum Chłodnictwa
na targach POLAGRA FOOD 2004
- ostateczny termin zgłoszeń prac konkursowych upływa z dniem 31 lipca br.
- przesłane na Konkurs prace będą archiwizowane przez organizatorów, stąd też nie będą
zwracane.

6. Nagrody i wyróżnienia:

- przewiduje się przyznanie następujących nagród pieniężnych:

Nagrody I stopnia (głównej)
Nagrody II stopnia z dziedziny techniki chłodniczej
Nagrody II stopnia z dziedziny klimatyzacji
;
- wyróżnień przyznanych przez sponsorów Konkursu pozyskanych spośród firm
działających w obszarze techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i im
pokrewnych;
- nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone ich zdobywcom podczas uroczystego
spotkania w czasie I Forum Chłodnictwa
na targach POLAGRA FOOD 2004 w Poznaniu;
- uhonorowanie Promotorów wyróżnionych prac dyplomowych specjalnym
dyplomem;
- uhonorowanie wszystkich uczestników Konkursu specjalnym dyplomem;
- przesłanie informacji o laureatach Konkursu i promotorach ich prac do władz uczelni,
w których zostały one przygotowane i obronione;
- popularyzacja wyników Konkursu w prasie branżowej oraz na stronach internetowych organizatorów
imprezy i portalu www.wentylacja.com.pl;
- stworzenie możliwości prezentacji i publikowania najważniejszych wyników nagrodzonych
i wyróżnionych prac dyplomowych w czasopismach specjalistycznych i na seminariach
problemowych;
- przekazanie informacji o laureatach i uczestnikach Konkursu do firm działających w dziedzinie
chłodnictwa i klimatyzacji.

7. Patronat medialny Konkursu:

Komentarze

  • a jaka wysoka jest ta piewsza nagroda??

    bo póżniej sie okaże ze pierwsza nagroda to jest 15zł co naweet nie starczy na znaczki. Chcecie ocen celujących a nawet nie napisaliście jakie są nagrody - troszke wiecej powagi. Student nie idiota na każdą scieme sie nabrac nie da.

  • Nagrody

    Pierwsza nagroda to 5.000 zl; dwie drugie nagrody po 3.000 zł. Oprócz tego inne nagrody, możliwość publikacji, dyplomy i wyróżnienia. Zachęcam do udziału w konkursie! Pozdrowienia. md/kfch