11 września 2003 w przestronnych pomieszczeniach kongresowych hotelu GROMADA przy 17 stycznia 32 odbyło się spotkanie fachowców branży instalacyjnej. Organizatorem kongresu było wydawnictwo INSTALATOR POLSKI Sp. z o.o.


Uczestnicy kongresu mieli możliwość wysłuchania referatów poruszających: najbardziej aktualne problemy rynku instalacyjnego, zagadnienia związane ze zmianami prawnymi, stan obecny i perspektywy działalności przedsiębiorstw instalacyjnych w Polsce, a także omawiających aktualne wymagania odnośnie instalacji grzewczych i sanitarnych oraz nowości w technice instalacyjnej.
Kongres pierwotnie zaplanowany jako jednodniowa konferencja wspierającą targi INSTAL EXPO, po odwołaniu tych targów, okazał się ciekawą propozycją imprezy referatowo-wystawienniczej. Formuła ta sprawdziła się w praktyce, na kongres bowiem przybyło 246 osób zainteresowanych zarówno wysłuchaniem referatów, jak i możliwością kontaktu z wystawcami.
W ciągu siedmiu godzin uczestnicy kongresu wysłuchali 11 referatów oraz 7 prezentacji firm. Tempo było więc bardzo szybkie, tematyka różnorodna, podczas zaś przerw był czas na zadawanie pytań referentom i rozmowy z wystawcami.

KONGRESY TECHNICZNO-EKONOMICZNE INSTALATOROW wpisują się na stałe w kalendarz imprez instalacyjnych i już dziś INSTALATOR POSLKI serdecznie zaprasza wszystkich na kolejną edycję za rok we wrześniu 2004.

Patronat honorowy kongresu
Marek Pol – wiceprezes Rady Ministrów, minister infrastruktury
Marek Bryx - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
Andrzej Arendarski – prezes Krajowej Izby Gospodarczej,bR>
Bogdan Mizieliński – prof. dr hab. inż., Kierownik Zakładu Wentylacji i Klimatyzacji, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej
Wiesław Olechnowicz - prezes Oddziału Warszawskiego PZITS, przewodniczący Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Kongres poparli:

LOTOS RED – sponsor główny,
CAPRICORN, RUG RIELLO, SIGARTH, UNIWERSAL, VORTEX – HERRMANN oraz “Rynek Instalacyjny” i “Chłodnictwo i Klimatyzacja”.


Referaty wygłoszone na kongresie:
1. „Jak realizować nowe instalacje wodociągowe i ogrzewcze w zgodzie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”
Autor: mgr inż. Marek Płuciennik, Zakład Ogrzewnictwa COBRTI INSTAL
2. „Stan normalizacji z zakresu ciepłownictwa, ogrzewnictwa i wentylacji w przededniu wstąpienia Polski do UE”
Autor: dr inż. Marian Rubik, Dyrektor Instytutu Ogrzewnictwa I Wentylacji,
PW Inżynieria Środowiska, Przewodniczący KT nr 279 ds. Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji
3. „Nowości w programach Audytor”
Autor: mgr inż. Piotr Wereszczyński, autor pakietów programów do obliczania m.in. zapotrzebowania na ciepło, projektowania instalacji c.o., zimnej i ciepłej wody użytkowej
4. „Nowe przepisy dotyczące legalizacji ciepłomierzy, czyli możliwe 100 mln PLN strat”
Autor: mgr inż. Andrzej Walczyna, ANTAP Grupa, Łomianki
5. „Rynek zamówień publicznych – procedury i patologie"
Autor: mgr inż. Bożena Hawrylczuk, Krajowy konsultant ds. zamówień publicznych PKT SGGiK
6. „Zalecane warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych w wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL"
Autor: mgr inż. Marek Płuciennik, Zakład Ogrzewnictwa COBRTI INSTAL
7. „Nowa wersja pakietu InstalSystem - przełom w graficznym projektowaniu instalacji wewnętrznych"
Autor: mgr Grzegorz Guzy, współautor programów komputerowych do obliczania m.in. instalacji c.o. oraz zimnej i ciepłej wody, pracownik InstalSoft
8. „Warunki finansowania budownictwa"
podtytuł „Czy z VAT-em można racjonalnie - stan po 1 maja 2004 roku"
Autor: Ryszard Kowalski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa, Ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
9. „Fundusze przedakcesyjne dla polskich przedsiębiorstw (Sapard, Phare)”
Autor: Marek Szymański, doktorant na Wydziale Nauk Społecznych UAM, Doradca ds. funduszy europejskich
10. „Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody wodociągowej w świetle wymagań rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"
Autor: mgr inż. Marek Płuciennik, Zakład Ogrzewnictwa COBRTI INSTAL
11. „Proces legalizacji wyrobów budowlanych, przeznaczonych do powszechnego stosowania w budownictwie obowiązujący obecnie i przewidywany po wejściu Polski do UE”
Autor: mgr inż. Marek Piwowarczyk, Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Prezentacje firm (w kolejności wystąpień):
LOTOS RED, RUG RIELLO, RETTIG HEATING, UPONOR, GAZEX, ORAS, VECTOR SOFT.
Jest jeszcze możliwość otrzymania materiałów kongresowych. Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem treści referatów proszę o kontakt z redakcją POLSKIEGO INSTALATORA: (022) 678 37 60 lub e-mail: ZAMÓWIENIE (prosimy o podanie danych adresowych: imię, nazwisko, firma, stanowisko, ulica, miasto, kod, ilość zamawianych egzemplarzy).

Redakcja „Polskiego Instalatora”fot. 1 Kongres swoją obecnością zaszczycili (od prawej):
Włodzimierz Sobczak – wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Władysław Polesiński – prezes Instalatora Polskiego, Teresa Jakutowicz – dyrektor Biura Informacji i Promocji UMiRM, Andrzej Brodowicz – asystent prezesa UMiRM, prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński – kierownik Zakładu Wentylacji i Klimatyzacji PW, Wiesław Olechnowicz – prezes Oddziału warszawskiego PZITS, przewodniczący Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Grażyna Kałużyńska – dyr. Marketingu i reklamy INSTALATORA POLSKIEGO


fot. 2 Sala kongresowa


fot. 3 Kongresowi towarzyszyła wystawa firm branży instalacyjnej


fot. 4 Stoisko głównego sponsora kongresu, firmy LOTOS RED


Fot. 1, 2, 3 Redakcja „Polskiego Instalatora”
Fot. 4 Marcin Kluczek