Ubiegły rok obfitował w wiele nowych przepisów. Nowe akty dotyczyły głównie hałasu na zewnątrz budynków i związanego z inwestycjami liniowymi. Jednak były też nowe zapisy, które pomimo pojawienia się w projektach, nie zostały uwzględnione w nowelizacjach.


Ubiegły rok obfitował w wiele nowych przepisów, w tym również związanych z hałasem i komfortem akustycznym w środowisku zbudowanym. Nowe akty dotyczyły głównie hałasu na zewnątrz budynków i związanego z inwestycjami liniowymi.

Lista aktów prawnych:

Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Dz.U. 2008 nr 153 poz. 955 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.
Dz.U. 2008 nr 82 poz. 500 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska.
M.P. 2008 nr 80 poz. 707 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2009.
Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska.
W aktach prawnych, jakie pojawiły się w roku 2008, zabrakło w przepisach budowlanych jednego ważnego - charakterystyki akustycznej budynku. Z projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury poszerzającym m.in. o tę charakterystykę zakres informacji umieszczanej w projekcie oddawanym do pozwolenia na budowę, można było zapoznać się już w marcu 2008 r.
Drugą ważną zmianą, jaka nie weszła w życie mimo zapowiedzi MI i ponad rocznego istnienia projektu, to zmiana warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowelizacja rozporządzenia, która utknęła w notyfikacji UE, dostosowywała w zakresie hałasu polskie przepisy budowlane do dyrektywy 89/106/EEC wprowadzając wreszcie hałas pogłosowy jako rodzaj hałasu, jaki należy oceniać przy projektowaniu budynków.
W roku 2009 nie należy spodziewać się wielu nowych aktów prawnych związanych z komfortem akustycznym życia Polaków. Rok ten zapewne będzie rokiem, w którym zaczną funkcjonować powyższe akty i będzie można zebrać informacje o praktycznej stronie regulacji prawnych.
mgr inż. wibroakustyk Jacek Danielewski FABRYKA CISZY www.akustyka.pl
Za: http://www.4budowlani.pl/pokaz,news,id,1794,pack,1,halas+w+aktach+prawnych+w+roku+2008+.html
http://www.polskiinstalator.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1220&Itemid=181