Wkład AREA do energooszczędności rozwiązań stosowanych w chłodnictwie i klimatyzacji - Bruksela, 25 maja 2009 r.


Informacja nadesłana przez Krajowe Forum Chłodnictwa - członka AREA


Tło
Energooszczędność jest sprawą globalną dotyczącą wszystkich aspektów życia, w całym bogactwie różnych punktów widzenia, ale głównie finansowych i środowiskowych. Ponieważ dostępność kopalnych paliw maleje z powodu wyczerpywania się zasobów, lub są dostępne jedynie w regionach politycznie niestabilnych, cena ropy dramatycznie wzrosła, a w konsekwencji dostawy gazu i elektryczności stają się coraz droższe. Ten efekt finansowy dociera do świadomości w najbardziej rozwiniętych przemysłach świata. Ponieważ elektrownie nadal opierają się na paliwach kopalnych, długotrwały wpływ ich emisji na środowisko niepokoi ludzi na całym świecie. Jaka by nie była podstawa tego niepokoju, jasne jest, że energooszczędność jest sprawą, która musi być uważnie obserwowana w celu pełnej oceny sposobów ograniczenia tych problemów.
Szacuje się, że urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne (Refrigeration and Air Conditioning - R&AC) są odpowiedzialne za 15-20% globalnego zużycia energii, co oznacza, że nasz sektor ma dużo do zrobienia w walce ze stratami energii. Członkowie AREA są świadomi, że to oni mogą być najlepszymi doradcami europejskich polityków i lobbystów we wszelkich kwestiach związanych z wykorzystaniem najbardziej energooszczędnych technologii oraz prawidłowym używaniem czynników chłodniczych w różnych zastosowaniach, w celu zminimalizowania ilości energii potrzebnej do sprostania obciążeniu cieplnemu procesów chłodzenia lub ogrzewania.

Rozwiązania

Istnieje wiele sposobów i środków, aby poprawić energooszczędność instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Każde z następujących działań może zapewnić oszczędności: (i) właściwy i regularny reżim obsługi technicznej wykonywany przez kompetentny personel, (ii) prawidłowa ilość czynnika chłodniczego i minimalizowanie jego wycieków, (iii) właściwe zaprojektowanie instalacji unikając przewymiarowania, (iv) użycie najlepszego czynnika chłodniczego dla danego zastosowania, (v) użycie falowników lub silników z regulacją prędkości, sterowania wydajnością lub innych napędów o niskim zużyciu energii.

Podsumowanie

- Energooszczędność jest problemem globalnym, z wieloma implikacjami i rozwiązaniami wymagającymi rozważenia.
- Lista możliwych rozwiązań dla problemu energooszczędności nie jest ani wyczerpująca ani wzajemnie się wykluczająca. Dla uzyskania najbardziej energooszczędnego urządzenia, możliwe a nawet zalecane jest połączenie dwóch lub większej liczby wspomnianych wyżej działań, stosownie do oczekiwanych obciążeń cieplnych chłodzenia lub ogrzewania konkretnej instalacji.
- Dzięki unijnemu „Rozporządzeniu o F-gazach” standardy instalowania i obsługi technicznej zostaną udoskonalone i utrzymane na wysokim poziomie, skutkując lepszym zapobieganiem emisji czynników chłodniczych i poprawą energooszczędności.
- Europejska „Dyrektywa RES” (dot. energii odnawialnej) będzie promować stosowanie energooszczędnych pomp ciepła jako źródła czystej i odnawialnej energii, co przyczyni się do obniżenia emisji CO2.
- Energooszczędność można oceniać z punktu widzenia finansowego, gdzie słaba wydajność oznacza straconą energię i wzrost kosztów.
- Energooszczędność może być postrzegana także z punktu widzenia środowiska naturalnego: marnowanie energii wymaga większej wydajności elektrowni, skutkując wyższymi emisjami.
- Instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne mają znaczący udział w światowej konsumpcji energii.
- Specjalistyczna wiedza członków AREA jest ważna i konieczna dla zapewnienia, by europejscy politycy i decydenci byli w pełni świadomi istnienia realnych alternatyw w kwestii stosowania czynników chłodniczych i typów instalacji, jak również - aby zdawali sobie sprawę z ogromnej wagi efektywnego wdrożenia w życie takiej legislacji jak „Rozporządzenie o F-gazach” i „Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków”.
Do pobrania: Pisemne stanowisko AREA...