W artykule podano kryteria doboru gazomierzy miechowych do odbiorcy gazu ziemnego takie jak zakres obciążeń od aparatów gazowych, szybkobieżność, zakres temperatury gazu i otoczenia, okres ważności dowodu legalizacji, przewidywane zużycie roczne gazu. Omówiono przeliczanie charakterystyk metrologicznych z powietrza na mierzony gaz.

Mgr inż. Józef Dopke
Kierownik Laboratorium Zakładowego, APATOR METRIX S. A.
83-100Tczew, ul. Piaskowa 3, jozefdopke@wp.pl
Kryteria doboru gazomierzy miechowych do odbiorcy gazu

Dobór gazomierza miechowego należy przeprowadzać w oparciu o [1]:
· minimalny, maksymalny oraz najbardziej prawdopodobny pobór gazu [2-4],
· objętość cykliczną [1],
· dopuszczalną temperaturę transportu i magazynowania [5],
· dopuszczalną temperaturę otoczenia i odmierzanego gazu [5],
· okres ważności dowodu legalizacji lub prawdopodobny okres pracy gazomierzy [6],
· prognozowane zużycie gazu w okresie ważności legalizacji lub przewidywanego okresu pracy [7],
· stabilność błędu wskazań podawaną przez producenta lub inne laboratoria badawcze [8,9],
· klimat kraju, do którego przeznaczony jest gazomierz [10].

Przeliczanie charakterystyk metrologicznych z powietrza na mierzony gaz

Użycie powietrza w badaniach gazomierzy związane jest z prostotą i bezpieczeństwem ich prowadzenia. Z wyznaczonych charakterystyk metrologicznych dla powietrza o masie właściwej 1,2 kg/m3 wyznacza się charakterystyki metrologiczne dla tych gazów [4], które będzie odmierzał gazomierz.

UWAGA! To tylko fragment artykułu. Cały można przeczytać po otwarciu pliku pdf.

Cały artykuł w pliku PDF