miesięcznik

GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA
"GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA" - Czasopismo Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZiTS)
Rok powstania: 1921

Tematyka:
Gazownictwo, wodociągi, kanalizacja, ochrona wód przed zanieczyszczaniem, urządzenia do oczyszczania wody i ścieków, ochrona atmosfery, kształtowanie i ochrona środowiska, zwalczanie hałasu, balneotechnika, oczyszczanie miast i osiedli, unieszkodliwianie odpadów miejskich i przemysłowych, instalacje sanitarne.

Czytelnicy:
Odbiorcami są projektanci, instalatorzy, inwestorzy, producenci, firmy handlowe zajmujące się instalacjami sanitarnymi, jednostki naukowo-badawcze i wyższe uczelnie. Duża część odbiorców to członkowie Izb Inżynierów Budownictwa.