Dostępne fundusze unijne w 2011 roku

Fundusze unijne w 2011
Przedsiębiorcy od zawsze poszukiwali rozwiązań mogących przyspieszyć zwrot z inwestycji. Jedną z potencjalnych możliwości są
dotacje unijne
.
W obecnym okresie programowym lata 2007 – 2013, zostały przeprowadzone już liczne konkursy, wspierające rozwój przedsiębiorców. Także i w tym roku przewiduje się kolejne nabory w ramach których, możliwe jest pozyskanie dotacji na rozwój przedsiębiorstwa w tym m.in. zakup nowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych jak też prowadzenie robót budowlanych. Ponadto w danym roku rozdysponowana została krajowa rezerwa strategiczna, która będzie przekazana poszczególnym województwom i pomimo, iż każdy rejon posiada swój własny program to jednak z wstępnych danych można zaobserwować, iż część środków zostanie przeznaczone na działania związane z rozwojem przedsiębiorstw i uruchomione będą dodatkowe konkursy pod koniec roku.
Dodatkowo poza regionalnymi programami wciąż są jeszcze dostępne programy krajowe takie jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Niniejszy tekst ma za zadanie przybliżyć potencjalne działania wśród wyżej wymienionych programów, z których przedsiębiorca może pozyskać środki na współfinansowanie inwestycji.

Jak już wcześniej zostało to zaznaczone, każde województwo posiada swój własny program operacyjny, zawierający elementy wspierające przedsiębiorców. W związku z faktem, iż każdy z nich posiada inne kryteria oceny projektów, ciężko byłoby przytoczyć w tak krótkim artykule każde z wojewódzkich kryteriów. Jednakże są pewne cechy charakterystyczne, które są istotne niezależnie od województwa, do nich można zaliczyć m.in.:
- wzrost zatrudnienia w firmie poprzez realizację projektu,
- wprowadzenie do oferty nowej innowacyjnej usługi bądź nowego produktu,
- wprowadzenie w przedsiębiorstwie rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż wartość dotacji jest również uzależniona od działania jak i miejsca lokalizacji projektu, dla mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 10 pracowników) może wynosić od 50% do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Różnica ta zależna jest od województwa, np.: procent dofinansowania w woj. podlaskim wynosi 70%, w woj. pomorskim 60%, natomiast w woj. mazowieckim od roku 2011 wartość dofinansowania inwestycji dla mikroprzedsiębiorstw wynosi tylko 50%.
Wielkość kwoty wsparcia może być różna ze względu na odmienne dopuszczalne wartości projektów oraz wielkości dotacji w poszczególnych województwach. Przykładowo maksymalna wysokość dofinansowania ze środków unijnych w województwie pomorskim wynosi 60% kosztów kwalifikowanych projektu i może osiągnąć równowartość do kwoty 200 000 zł, z kolei w województwie lubelskim procent dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi 70% przy maksymalnej kwocie projektu równej 310 tys. zł.

Sytuacja prezentuje się inaczej w przypadku Programów krajowych takich jak Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. W 2011 roku dla przedsiębiorców w ramach wyżej wymienionego programu przewiduje się jeden konkurs na działanie 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego, którego wstępny termin rozpoczęcia naboru przypada na 11 kwietnia. Celem danego działania jest rozpowszechnienie systemów zarządzania środowiskowego objętych certyfikacją. W ramach działania wspierane będą m.in. projekty polegające na wykonaniu audytu niezbędnego dla uzyskania certyfikatu/ dokonania rejestracji lub uzyskanie certyfikatu/dokonanie rejestracji. Przy czym maksymalna wartość dofinansowania wynosi 400 000 złotych, a poziom dofinansowania projektu wynosi maksymalnie 50% kwalifikujących się wydatków.

Ciekawą alternatywą wydaje się być Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, gdzie możliwe jest przeprowadzenie inwestycji wysoce innowacyjnych, w tym w szczególności na systemy informatyczne, bądź stworzenie własnych patentów bądź know-how. Przykładem na to może być działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Podstawowym celem wyżej wymienionego działania jest stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług) poprzez wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od dnia rejestracji. Poprzez pozyskanie środków z danego źródła możliwe jest stworzenie nowego biznesu w Internecie co może stanowić dobre uzupełnienie oferty firmy. Jest to szczególnie korzystny program biorąc pod uwagę iż wartość wydatków kwalifikowanych projektu może wynieść do 700 tys. zł, a wielkość wsparcia może wynosić do 70% wydatków kwalifikowanych projektu. Dodatkowo w ramach wdrożenia nowej e-usługi do wydatków kwalifikowanych można zaliczyć promocję nowej usługi, wynagrodzenie pracowników zajmujących się jej stworzeniem, zakup usług eksperckich, środków trwałych, wartości niematerialnych itp. Jednocześnie wszystkie te zalety sprawiają iż działanie to cieszy się ogromną popularnością a uzyskanie dotacji jest bardzo ciężkie a najbliższy nabór rozpocznie się 18.04.2011 r. i potrwa do 03.06.2011 r.

Dla przedsiębiorstw już działających, współpracujących z wieloma dostawcami, oprogramowania interesujące może się okazać działanie 8.2 Wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B należące do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na powyższe wsparcie mogą liczyć projekty o charakterze technicznym – informatycznym oraz organizacyjnym, dążące do poprawy realizacji procesów biznesowych w firmie. Projekt powinien obejmować trzech lub więcej współpracujących przedsiębiorstw. Celem przedsięwzięcia nie musi być tworzenie całego, nowego systemu informatycznego, może on równie dobrze polegać na integracji eksploatowanych systemów informatycznych, czyli ich dostosowania nawzajem, w celu umożliwienia automatyzacji zachodzących procesów biznesowych. Należy zaznaczyć, iż program ten został stworzony by poprzez zintegrowaną sieć usprawnić kontakt między przedsiębiorcą a partnerem, a nie między przedsiębiorcą a klientem. Przykładowymi projektami mogą tutaj być działania mające na celu zintegrowanie systemów informatycznych producenta z dostawcami w celu wyeliminowania przepływu faktur papierowych, umów jak innych dokumentów między firmami oraz tworzenia wirtualnych przedsiębiorstw. W działaniu tym, istnieje możliwość dotacji wydatków kwalifikowanych na:
- zakup nowych środków trwałych,
- nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji,
- know-how,
- nieopatentowanej wiedzy technicznej, w tym, niezbędnego do wdrożenia rozwiązania elektronicznego B2B, oprogramowania.
Do refundacji kwalifikują się także koszty analiz przygotowawczych oraz usług doradczych przydatnych przy tworzeniu wirtualnego przedsiębiorstwa. Ponieważ wdrożenie nowych rozwiązań B2B wymaga sporych kwalifikacji, działanie 8.2 przewiduje możliwość przeznaczenia 10% wydatków kwalifikowanych projektu na zakup szkoleń specjalistycznych. Wartość powyższych wydatków zaliczających się do wsparcia w projekcie nie może być niższa niż 20 tysięcy i jednocześnie nie może przekroczyć 2 mln złotych. Z kolei wielkość pomocy może wynosić maksymalnie do 60% wydatków kwalifikujących się, do refundacji w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw oraz 50 % dla firm średnich (zatrudniających od 50 do 249 pracowników) z województwa pomorskiego. Dla pozostałych województw procent dotacji może być inny, zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Jedną z możliwości rozwoju przedsiębiorstwa może być również kredyt działanie 4.3 pod nazwą kredyt technologiczny. W ramach danego działania można uzyskać wsparcie finansowe na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie własnej lub nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Maksymalna wartość premii technologicznej wynosi 4 000 000, 00 zł natomiast poziom dofinansowania jest uzależniony od lokalizacji projektu i przyznawany zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Wśród najważniejszych kosztów kwalifikowanych jakie mogą być ujęte we wniosku można zaliczyć m.in.: zakup nowych lub używanych środków trwałych z wyłączeniem środków transportu; rozbudowę istniejących budowli; instalacje i uruchomienie maszyn i urządzeń stanowiących środki trwałe; zakup lub leasing wartości niematerialnych i prawnych. Jednocześnie należy zaznaczyć iż projekt złożony w ramach danego działania ma tylko szanse powodzenia, jeżeli zostanie wdrożona innowacja technologiczna, której okres stosowania na świecie nie jest dłuższy niż 5 lat. Ponadto musi to zostać potwierdzone przez opinię o innowacyjności stworzoną przez niezależną placówkę mającą ku temu uprawnienia.

Ostatnim omawianym działaniem jest tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to działanie nakierowane dla mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 10 osób) z terenów wiejskich wraz z miejscowościami do 5 tyś. mieszkańców. Korzystne w danym działaniu jest fakt, iż głównym kryterium oceny projektu jest ilość stworzonych miejsc pracy w ramach projektu, dla 3 i więcej jest maksymalna punktacja. Dodatkowo od ilości stworzonych miejsc pracy uzależniony jest poziom dotacji, gdzie maksymalny poziom 300 tys. zł, jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji, w przypadku 2 miejsc pracy 200 tyś. zł a przy stworzeniu 1 miejsca pracy, wnioskodawca otrzyma maksymalnie 100 tys. zł dotacji. Powyższe założenia względem uczestników projektu sprawiają iż alokacja jest tylko w pewnym stopniu wyczerpana. Nabory na dane działanie są przewidziane w drugiej połowie 2011 roku.

Powyżej przedstawione działania nie wyczerpują w pełni wszystkich możliwości pozyskiwanie dotacji unijnej dla przedsiębiorców, jednak stanowią wyciąg tych najczęściej wybieranych. Ponadto należy zaznaczyć iż w obecnym kształcie dotacje unijne będzie można pozyskiwać do roku 2013, jednakże im bliżej danej daty tym mniej pozostaje dostępnych środków co powoduje, iż także trudniej jest je firmom uzyskać. Związane jest to także ze stopniowym wzrostem zainteresowania przedsiębiorców funduszami. Dlatego też być może warto skorzystać z jednej z nadarzających się okazji do pozyskania dodatkowych środków na rozbudowę przedsiębiorstwa. Niezbędne jest jednak odnalezienie odpowiedniego działania, z którego możliwe jest pozyskanie środków na realizację projektu. Ponadto należy stworzyć takie ramy projektu, aby w jak największym stopniu wpisywać się kryteria oceny projektu dla danego działania.


Sławomir Wiktor Kozłowski - Konsultant Funduszy UE, Agencja J&J Jowita CiechanowiczSzukasz pomocy finansowej z Unii Europejskiej na konkretną działalność gospodarczą związaną z branżą wentylacyjną, klimatyzacyjną, grzewczą, chłodniczą i działalnością pokrewną? Zadaj pytanie lub znajdź odpowiedź w naszym dziale DOTACJE UEŹródło: Agencja J&J