Środki pomocowe to nie mrzonka, tylko realna szansa na realizację planów rozwojowych dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W oparciu o dobrze przygotowany wniosek oraz biznesplan, a także komplet potrzebnych dokumentów możliwe jest pozyskanie środków na realizację wielu planów zarówno dużych jak i małych.


Fundusze europejskie na dobre zagościły wśród polskich przedsiębiorców.
W trwającym właśnie okresie programowania 2007 – 2013 podmioty gospodarcze coraz chętniej pozyskują środki unijne na projekty inwestycyjne, badawczo-rozwojowe, doradcze i szkoleniowe. Biorąc pod uwagę różnorodność branż, w jakich działają poszczególne przedsiębiorstwa oraz ich chęci rozwoju sprawiają, że pula środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej każdego roku jest w coraz większym stopniu alokowana.
Aby w pełni wykorzystać potencjał swojej firmy oraz dostępnych dotacji należy zastanowić się, w jakim kierunku nasze przedsiębiorstwo powinno podążać, jakie cele miałoby spełnić oraz jak długo mogłoby je realizować.
Z nowym 2010 rokiem ruszają kolejne nabory dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
Tuż po ogłoszeniu konkursu zazwyczaj pozostaje zbyt mało czasu, by w pełni profesjonalnie przygotować potrzebne dokumenty i aplikację. Tym samym już teraz warto myśleć przyszłościowo, aby nie przegapić, być może ostatniej już szansy, na otrzymanie wsparcia ze środków unijnych.
Od kilku lat w Polsce istnieją Programy Operacyjne, których zadaniem jest udzielanie wsparcia finansowego z funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, infrastruktury i obszarów wiejskich, co ma się przełożyć na podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski. Kluczowymi, najbardziej rozpowszechnionymi są Regionalne Programy Operacyjne opracowane dla poszczególnych województw oraz programy o zasięgu krajowym, takie jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Ryby. Programy te skierowane są nie tylko do przedsiębiorców, ale również do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych, szkół, jednostek naukowych, podmiotów działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, kościołów i wielu innych organizacji, pragnących realizować swoje przedsięwzięcie w oparciu o finansowanie unijne.
Dotacje przy spełnieniu określonych kryteriów można uzyskać m.in. na: nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych; prace budowlane, instalacyjne, rozbiórkowe, remontowe i inne prace inwestycyjne; prowadzenie prac B+R; wdrażanie przez przedsiębiorców elektronicznych usług oraz nowoczesnych rozwiązań informatycznych; unowocześnienie majątku trwałego przedsiębiorstw; szkolenia; usługi doradcze. Kwota dotacji uzależniona jest natomiast od rodzaju Programu i określonego działania, ale może sięgać od kilkunastu tysięcy do kilku milionów złotych, a poziom dofinansowanie w niektórych województwach może wynieść nawet 70%.


Środki pomocowe to nie mrzonka, tylko realna szansa na realizację planów rozwojowych dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W oparciu o dobrze przygotowany wniosek oraz biznesplan, a także komplet potrzebnych dokumentów możliwe jest pozyskanie środków na realizację wielu planów zarówno dużych jak i małych. W tym zakresie przedsiębiorców wspierają liczne instytucje publiczne i podmioty doradcze.
Agencja J&J Jowita Ciechanowicz to firma specjalizująca się w doradztwie w zakresie pozyskiwania wsparcia z funduszy unijnych. Usługi, które oferuje, skierowane są zarówno do podmiotów gospodarczych, jak również do organizacji pozarządowych i organów samorządu terytorialnego. Obsługę funduszy zapewniają wyspecjalizowani konsultanci funduszy, ich usługi charakteryzuje duży profesjonalizm, indywidualne podejście do klienta i wysoka skuteczność działania.
W celu zapoznania się z ofertą firmy oraz możliwościami płynącymi z funduszy unijnych zapraszamy na stronę www.agencjajj.pl