Gryf Gospodarczy to najważniejsza nagroda gospodarcza na Pomorzu, przyznawana przez Pomorską radę Przedsiębiorczości, której przewodniczy marszałek województwa pomorskiego. Zakład Produkcyjny Barbor Sp. z o.o. został wyróżniony w kategorii małe przedsiębiorstwo.

Firma BARBOR wśród najlepszych pomorskich firm


Celem konkursu Nagroda Pomorska „Gryf Gospodarczy” jest promocja przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej przedsiębiorstw województwa pomorskiego poprzez:
Gryf Gospodarczy• prezentację i promowanie firm, które mają korzystny wpływ na rozwój gospodarczy województwa,
• upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie,
• promowanie korzystnego i pożądanego wizerunku gospodarczego,
• promowanie laureatów konkursu poprzez ich rekomendacje do ogólnopolskich nagród i wyróżnień,
• włączenie sektora przedsiębiorców do szerokiej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego,
• inicjowanie pozytywnego współzawodnictwa przedsiębiorstw.
W programie mogą brać udział przedsiębiorstwa mające zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Uczestnicy konkursu muszą wykazać, iż nie mają zaległości w opłacaniu podatków oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne poprzez załączenie stosownego oświadczenia oraz muszą dostarczyć kopię dokumentu rejestrowego przedsiębiorstwa, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.
Konkurs rozstrzygany jest w czterech kategoriach firm:
• „Mikroprzedsiębiorstwo” – zatrudniające mniej niż 10 pracowników,
• „Małe Przedsiębiorstwo” – zatrudniające 10 i powyżej, a mniej niż 50 pracowników,
• „Średnie Przedsiębiorstwo” - zatrudniające 50 i powyżej, a mniej niż 250 pracowników,
• „Duże Przedsiębiorstwo” - zatrudniające powyżej 250 pracowników.
Więcej o konkursie: www.gryfgospodarczy.pl


Źródło: BARBOR Sp. z o.o.