Filtry powietrza służą do zatrzymywania stałych zanieczyszczeń o niewielkim stężeniu, na ogół mniejszym od 5 mg/m3, z powietrza lub gazów. Szczególne zastosowanie znajdują w oczyszczaniu powietrza atmosferycznego i obiegowego w instalacjach wentylacyjnych. Zaleca się 2-stopniowa filtrację powietrza: pierwszy stopień z filtrem klasy G4, a drugi – z filtrem klasy F7. Przy użyciu filtru jednostopniowego nie można zatrzymać wielu zanieczyszczeń, zwłaszcza drobnych, np. pyłów, pleśni, kurzu, dymu tytoniowego itp.
Zasady doboru filtrów:
Dobór właściwy filtrów opiera się na analizie ich charakterystyk użytkowych, odpowiednim wyborze ich klasy i konstrukcji, a także określeniu ich powierzchni. Doboru filtrów należy dokonać po analizie zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego (nawiewanego) oraz określeniu wymaganej klasy czystości powietrza w pomieszczeniu.
Wielkością charakterystyczną jest opór przepływu (strata ciśnienia) filtra czystego. Dla prędkości przepływu powietrza wynoszącej 2÷3 m/s, w zależności od klasy filtra straty te wynoszą:
- dla filtrów zgrubnych 30÷50 Pa,
- dla filtrów dokładnych 50÷150 Pa,
- dla filtrów zawiesinowych 100÷250 Pa.
Producenci zalecają, aby końcowe wartości strat ciśnienia w tych elementach nie przekraczały:
- dla filtrów zgrubnych 200÷300 Pa,
- dla filtrów dokładnych 300÷500 Pa,
- dla filtrów zawiesinowych 1000÷1500 Pa.
Przeciętny czas eksploatacji filtra przy ośmiogodzinnym obciążeniu dobowym wynosi:
- dla filtrów zgrubnych 3÷6 miesięcy,
- dla filtrów dokładnych 6÷9 miesięcy,
- dla filtrów zawiesinowych 1÷4 lat.
W praktyce, w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, spotyka się następujące zestawienia filtrów:
- proste urządzenia filtracyjne: filtr zgrubny + filtr dokładny;
- pomieszczenia o szczególnych wymaganiach np. pomieszczenia czyste (w szpitalach): filtry zgrubne + filtry dokładne + filtry zawiesinowe;
- pomieszczenia specjalne – kombinacja filtrów: zgrubnego i dokładnego oraz specjalnego (np. z węglem aktywowanym do usuwania zapachów, czy niektórych substancji gazowych).
Ogólnie filtry dzieli się na:
- zgrubne (wstępne),
- dokładne,
- HEPA (High Efficiency Paticulate Air) – o wysokiej skuteczności,
- ULPA (Ultra Low Penetration Air) – o bardzo wysokiej skuteczności.
Klasyfikacje filtrów powietrza według skuteczności filtracji przedstawia poniższa tabela:


Komentarze

  • Filtry Elektrostatyczne

    Zapomniano całkowicie o filtrach elektrostatycznych ,które tezmają zdolnosci jak HEPA filtry ,pracują dobrzez ale nie widac ich w tej lasyfikacji

  • filtry klimatyzatorów

    brak informacji o stosowanych filtrach i zasadzie ich działania w klimatyzatorach