Program EXPERT Certyfikat Energetyczny+ to szybkie i efektywne narzędzie do certyfikacji energetycznej budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej oraz budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych. Program służy do obliczenia zapotrzebowania budynku na energię na potrzeby c.o., c.w.u., wentylacji, oświetlenia i klimatyzacji.

EXPERT Certyfikat Energetyczny+
Aplikacja umożliwia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej w oparciu o metodologię obliczeń zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.

Wydruk obliczeń wykonanych za pomocą programu (a w wersji elektronicznej plik zapisany w formacie *.cert) stanowi świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Program sprzedawany jest w pakiecie EXPERT Certyfikat Energetyczny +, zawierającym także najnowszą wersją programu EXPERT Analiza cieplno-wilgotnościowa, który służy do kompleksowego obliczania: oporu cieplnego R, współczynnika przenikania ciepła U oraz analizy cieplno-wilgotnościowej dla przegród jednorodnych. Ponadto umożliwia tworzenie bazy przegród, wykorzystywanej również przez program EXPERT Certyfikat Energetyczny. czytaj więcej...
Najważniejsze cechy programu:
• obliczenia prowadzone są w oparciu o aktualne wytyczne Ministra Infrastruktury (z dnia 6 listopada 2008 r), oraz według najnowszych wersji norm, w tym:
- PN-EN ISO 6946:2008
„Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”
- PN-EN ISO 13370:2008
„Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania.”
- PN-EN ISO 13790:2008
„Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia.”
- PN-EN ISO 14683:2008
„Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.”
- PN-83/B-03430/Az3:2000
„Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.”
• obliczenia zapotrzebowania na energię dla budynków jedno i wielostrefowych
• program jest przejrzysty i łatwy w obsłudze, dzięki czemu pozwala skupić się na obliczeniach, nie wymagając przy tym wprowadzania zbędnych danych
• wbudowany edytor graficzny umożliwia wprowadzenie rysunków rzutów kondygnacji i wykorzystanie go do automatycznego wyznaczania danych geometrycznych
• możliwość importu rysunków rzutów kondygnacji (pliki w formacie DXF) jako podkładów ułatwiających wykonanie obrysu przegród (ścian zewnętrznych i wewnętrznych) i wyznaczenia danych geometrycznych
• możliwość importu danych geometrycznych z pliku zapisanego w formacie gbXML (współpraca z Revit Structure, Architecture, MEP) - informacje o rodzaju, powierzchni, orientacji przegród oraz geometrii, lokalizacji okien/drzwi wraz z możliwością ustalenia domyślnych parametrów (U,g,c)
• swobodna edycja danych geometrycznych w tym informacji o przegrodach, otworach oraz mostkach termicznych
• model geometryczny można również wprowadzić bez użycia modułu graficznego
• program umożliwia obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla przegród o stałej grubości w oparciu o rozbudowane biblioteki materiałów budowlanych (normowych, typowych i producentów)
• możliwość szybkiego obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla okien
• możliwość tworzenia własnych bibliotek materiałowych i typowych przegród
• wbudowane mechanizmy ułatwiające szybki wybór typowych wartości parametrów obliczeniowych
• program generuje raport z wynikami obliczeń pośrednich, pozwalający na weryfikację poprawności poszczególnych etapów obliczeń
• program pozwala wygenerować dokument stanowiący projektowaną charakterystykę energetyczną budynku
• świadectwo energetyczne (zgodne ze wzorem z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 r.) przygotowywane jest w formie elektronicznej, w formacie PDF
• wszystkie wydruki mogą być zapisane do plików .RTF, dzięki czemu możliwa jest ich edycja np. w programie MS Word

Zakres obliczeń
Podstawowy zakres obliczeń polega na wyznaczeniu rocznego zapotrzebowania na energię końcową (w tym dla ogrzewania i wentylacji, chłodzenia, a także dla przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia). Wielkości te przeliczane są na analogiczne wartości zapotrzebowania na energię pierwotną, uwzględniające także zapotrzebowanie na energię elektryczną do napędu urządzeń pomocniczych. Na tej podstawie obliczane jest roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną wszystkich systemów, a w oparciu o te wielkości wyznaczane są wskaźniki zapotrzebowania na energię końcową EK oraz na energię pierwotną EP. Dla budynków bez klimatyzacji obliczenia prowadzone są zgodnie z metodyką zawartą w załączniku 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. W przypadku budynków wyposażonych w instalację chłodzenia obliczenia dla części klimatyzowanej prowadzone są wg załącznika 6 (z uwzględnieniem dokładnej metody obliczeń zysków wewnętrznych i od słońca) natomiast dla części ogrzewanej, jak poprzednio, wg wytycznych załącznika 5 (z opcjonalną możliwością wyboru dokładnej metody obliczeń zysków wewnętrznych i od słońca).

Schemat postępowania
Okno programu podzielone jest na dwie części:
• kolumnę z lewej strony prezentującą kolejne etapy procesu obliczeń
• okno edycji umożliwiające wprowadzanie danych dla wybranej kategorii
Dane projektowe mogą być wprowadzane zgodnie z układem proponowanym przez program (Parametry projektu, Charakterystyka budynku, Obliczenia, Rezultaty) lub w dowolnej kolejności (zgodnie z preferencjami użytkownika).
Schemat postępowania podczas wyznaczania zapotrzebowania budynku na energię opiera się na następujących etapach:
• definicja profilu budynku (rodzaju, przeznaczenia, typu konstrukcji etc.)
• określenie lokalizacji budynku (usytuowania budynku, danych klimatycznych)
• definicja danych projektu (opisu projektu, danych inwestora i projektanta)
• definicja geometrii budynku (układu przegród zewnętrznych i wewnętrznych dla każdej kondygnacji), charakterystyka elementów przegród (drzwi, okna, mostki termiczne)
• określenie parametrów wymaganych do obliczeń zapotrzebowania budynku na energię (z uwzględnieniem zysków i strat) dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania c.w.u.
• sformułowanie uwag dotyczących możliwych zmian i usprawnień budynku i instalacji w celu zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię
• generacja raportu z obliczeń
• generacja projektowanej charakterystyki energetycznej
• generacja certyfikatu

Program wyposażony jest w mechanizm automatycznego sprawdzania aktualizacji, dzięki czemu użytkownik informowany jest o pojawieniu się kolejnych wersji programu.
• Program jest dostępny w wersji jednostanowiskowej i sieciowej
• Wymagania systemowe: Microsoft® Windows® XP lub Microsoft® Windows® Vista

Więcej na stronie firmy Robobat Polska Sp. z o.o. - www.robobat.pl


Źródło: ''