Aereco - specjalista od wentylacji w budynkach wielorodzinnych - prezentuje nowy system zapobiegania zadymianiu klatek schodowych / dróg ewakuacyjnych - EXIT system ZZ.

EXIT system ZZ - nowość 2012 aereco
EXIT system ZZ - system do zapobiegania zadymieniu, który mechanicznie utrzymuje żądane nadciśnienie na klatce schodowej / drodze ewakuacji. System EXIT aereco przeznaczony jest do budynków wielorodzinnych.
System zabezpieczający przed zadymieniem jest wymagany w budynkach wysokościowych, wysokich oraz zalecany w budynkach średnio wysokich.

Budowa systemu EXIT ZZ
Wentylator nawiewny zamontowany na dolnej kondygnacji dostarcza powietrze zewnętrzne do klatki schodowej. Czujnik ciśnienia z automatyką reguluje upust powietrza poprzez regulację otwarcia dachowej klapy upustowej. W wyniku regulacji ilości upuszczanego powietrza na klatce schodowej utrzymane jest stałe nadciśnienie 50Pa.

Scenariusz działania EXIT ZZ
Po wykryciu pożaru przez detektory dymu lub ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) centrala daje sygnał do zabezpieczenia klatki przed zadymieniem. W wyniku tego sygnału zostaje uruchomiony system utrzymujący nadciśnienie na klatce schodowej.

Fizyka działania EXIT ZZ
Wytworzenie nadciśnienia na pionowych (klatkach) i poziomych (przedsionkach i korytarzach) drogach ewakuacji. Nadciśnienie uniemożliwia przedostawanie się dymu przez nieszczelności do przestrzeni chronionej. Intensywna wymiana powietrza zapobiega nagrzewaniu się dróg ewakuacyjnych.

EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu podstawowe elementy składowe:

- Klapa upustowa
Element regulujący nadciśnienie na klatce schodowej. W przypadku wzrostu ciśnienia na klatce powyżej 50Pa klapa zostaje otwarta upuszczając nadmiar wtłaczanego do klatki powietrza.

- Siłownik liniowy
Umożliwia szybką i precyzyjną kontrolę kąta otwarcia klapy upustowej.

- Czujnik ciśnienia
Element dokonujący pomiaru ciśnienia na klatce schodowej.

- Automatyka sterująca
Uruchamia wentylator nawiewny i system kontroli nadciśnienia po uzyskaniu sygnału z centrali.

- Wentylator nawiewny
Wentylator usytuowany na poziomie parteru nawiewa do klatki schodowej powietrze zewnętrzne. Ilość powietrza jest tak dobrana by równoważyła przecieki przez nieszczelności i zapewniała wymaganą prędkość powietrza w otwartych na klatce schodowej drzwiach.

Jak działa EXIT system ZZ?
Wentylator nawiewny tłoczy powietrze do klatki schodowej. Ilość powietrza jest tak dobrana by pokrywała przecieki przez nieszczelności oraz zapewniała wymaganą prędkość powietrza w otwartych drzwiach.
Kontrola nadciśnienia realizowana jest poprzez upuszczanie nadmiaru powietrza. Zabieg ten jest realizowany przy pomocy klapy upustowej umieszczonej na szczycie klatki. Kąt otwarcia klapy jest regulowany przy pomocy siłownika mechanicznego sterowanego automatyką. Reakcja siłownika musi być wystarczająco szybka by niwelować zmiany ciśnienia powstające w wyniku otwierania i zamykania drzwi.
Nadciśnienie na klatce schodowej jest utrzymywane na poziomie 50Pa. Zbyt niskie nadciśnienie może powodować przedostawaniem się dymu na klatkę schodową. Nadciśnienie o zbyt dużej wartości może powodować problem z otwieraniem drzwi ewakuacyjnych.
Dopuszczalna wartość siły niezbędnej do otwarcia drzwi wynosi 100N. Wartość ta została określona w wyniku analizy zachowań ludzkich w czasie paniki. Drzwi do otwarcia których wymagana jest większa siła mogą zostać uznane przez ewakuujące się osoby jako zamknięte.

Regulacje prawne
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 563 z dnia 11 maja 2006 r.)

§ 2 p.8
Zabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych – rozumie się przez to zabezpieczenie przed utrzymaniem się na drogach ewakuacyjnych dymu w ilości, która ze względu na ograniczenie widoczności lub toksyczność uniemożliwiałyby bezpieczną ewakuację.


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn.zm.)

aereco na Instalacje 2012
Prezentacja działającego systemu EXIT, nawiewniki i kratki HIGROsterowane, systemy wentylacji mechanicznej do budynków wielorodzinnych o klasie efektywności energetycznej A2, klapy przeciwpożarowe ABS i ABS2 kompatybilne z kratką HIGROsterowaną BXC, EXR.HP - dwusystemowy nawiewnik okienny oraz nowości aereco 2012 czyli:
- klapy przeciwpożarowe CU / CR
- wentylatory dachowe RTR i wentylatory kanałowe RXR
na stoisku aereco wentylacja nr 28 w pawilonie 3A podczas targów INSTALACJE 2012, które odbędą się na terenie MPT w Poznaniu w dniach 23 - 26 kwietnia.


AERECO – stoisko 28 pawilon 3A

Źródło: aereco wentylacja sp. z o.o.