W dniach 6-7 maja 2004r. w Gdyni w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej odbyła się Konferencja „CIEPŁOWNICTWO POLSKIE, GAZOWNICTWO I KLIMATYZACJA U PROGU WEJŚCIA DO UNII EUROPEJSKIEJ”.

Współorganizatorem i gospodarzem konferencji było Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni.
Celem było zaprezentowanie aktualnego stanu polskiego ciepłownictwa, zarówno pod względem technicznym, prawnym i organizacyjnym oraz jego przygotowania i dostosowania do działalności w ramach Zintegrowanej Europy.
Rozpoczęcie konferencji zostało poprzedzone uroczystością wręczenia przyznanego 09.02.br. OPEC Sp. z o.o. w Gdyni certyfikatu na zgodność Systemu Zarządzania z normami
ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 oraz PN-N 18001:1999
w zakresie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu ciepłem
oraz wręczeniem odznak NOT i PZITS pracownikom Spółki OPEC w Gdyni.
Zaraz po uroczystościach i emisji nowatorskiego filmu animowanego „Ciepłem sięgamy gwiazd” rozpoczęła się konferencja
Jako pierwsi wystąpili przedstawiciele EUROHEAT & POWER w Brukseli - p. Tomas Bruce – Prezydent EHP i p. Sabine Froning – Dyrektor Zarządzający EHP. Przedstawiciele EHP w swoim wystąpieniu przybliżyli słuchaczom działalność statutową i lobbingową EHP na rzecz kogeneracji i klimatyzacji oraz kierunki podjętych już działań i prac nad projektem dyrektywy dotyczącej usług i dyrektywy dotyczącej kogeneracji.
Zwrócili uwagę na potrzebę efektywności energetycznej z uwagi na dużą zależność od importu surowców, wzrastającego poziomu emisji CO2 (zgodnie z protokołem z Kyoto 96% odnosi się do energii), liberalizację rynków energetycznych (obniżenie kosztów energii) i niewielkie ruchy w kierunku wpływu na sektor energetyczny. Polityka energetyczna UE w zakresie efektywności energetycznej prowadzona jest po stronie produkcji energii (stronie podaży) i po stronie zużycia energii (stronie popytu).
Po stronie podaży polityka UE obejmuje – dyrektywę IPPC dotyczącą Zintegrowanego Zapobiegania Zanieczyszczeń w UE i dyrektywę LPC odnoszącą się do dużych obiektów spalania , handel emisjami, podatek energetyczny, dyrektywę RES i CHP odnoszącą się do odnawialnych źródeł energii i kogeneracji.
Po stronie popytu polityka UE obejmuje – dyrektywę Budynkową, dyrektywę Usług Energetycznych (w przygotowaniu), Eko-projektowanie/zastosowanie oznakowania i eko-oznakowania -niebieski kwiat (w przygotowaniu).
Przedstawiciele EHP zaapelowali o aktywne włączenie się partnerów polskich, poprzez Izbę Gospodarczą „Ciepłownictwo Polskie” – pełnoprawnego członka Stowarzyszenia EHP, do prac nad kształtem dyrektyw UE, w ramach Zespołów Zadaniowych i Grup Roboczych EHP współpracujących w tym zakresie z instytucjami UE.
Po przedstawicielach EHP wystąpiła p. Mirosława Szatybełko – Połom – dyrektor Północnego Oddziału Terenowego URE w Gdańsku, która przedstawiła szczegółowo temat regulacji w aspekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wskazując m.in. na rolę Urzędu Regulacji Energetyki po wejściu Polski do UE, uprawnienia Prezesa URE oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych z krajów zrzeszonych w UE w warunkach konkurencji.
Pierwszy dzień konferencji zakończył p. Jacek Szymczak – Prezes Izby Gospodarczej „Ciepłownictwo Polskie”, który zwrócił uwagę na potrzebę dostosowania prawa energetycznego do regulacji obowiązujących w UE. Przedstawił modele zarządzania przedsiębiorstwami ciepłowniczymi na rynku europejskim tj. model francuski i model angielski i odniósł je do modeli funkcjonujących na rynku polskim.
W drugim dniu konferencji – 07 maja br., którą prowadzili p.Władysław Korczak Prezes PZITS Oddział Gdańsk i p. Marian Wojtkowski Wiceprezes PZITS Oddział Gdańsk, wygłoszono referaty:
- „Wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej w unowocześnianiu gospodarki” - prof. dr hab. inż. Tadeusz Jednorał, Prezes NOT, Gdańsk
- „Procesy innowacyjne w źródłach energetyki rozproszonej na przykładzie budowy Elektrociepłowni Gdańsk – Matarnia” Edward Atanasiu, Dariusz Sassak, GPEC, Gdańsk
- „Automatyzacja systemów ciepłowniczych i wpływ na źródła ciepła na przykładzie OPEC Gdynia” - Janusz Różalski, Tadeusz Listkowski, OPEC, Gdynia
- „Rozwój źródeł kogeneracyjnych współpracujących z dużymi systemami ciepłowniczymi” - Andrzej Augusiak, Andrzej Reński, Elżbieta Kowalewska, Henryk Karpiński, PG, EC Wybrzeże, Gdańsk
- „Wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła i energii elektrycznej” - Roman Wichowski, PG, Gdańsk
- „Ciepło sieciowe to komfort zimą i latem - trójgeneracja” - Dorota Kowalska-Papke, Marek Jaskólski, EC Wybrzeże, Gdańsk
- „Ogrzewanie i wentylacja kościołów” - Marian Wojtkowski, PZITS Oddział Gdańsk
- ”Korozja ocynkowanej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych zaopatrywanych w wodę wodociągową z ujęcia powierzchniowego” - Teresa Jakubowska, GPEC, Gdańsk
- „Kierunki rozwoju pomorskiego gazownictwa” - Ryszard Orłowski, Eugeniusz Berwald, ROPG, Gdańsk
- „Bezpieczeństwo instalacji gazowych” Józef Zaleski, PSG, Gdańsk
- „Przegląd trendów panujących na rynku polskim w produkcji urządzeń do centralnej klimatyzacji i wentylacji na przykładzie oferty VBW Clima Engineering” - Dariusz Froński, VBW CLIMA, Gdynia
- „Zastosowanie nowoczesnych wentylatorów nowej generacji do wentylacji ogólnej i miejscowej” - Janusz Kaszyński, KLIMAWENT, Gdynia
Patronat honorowy nad Konferencją objęli przedstawiciele najwyższych władz regionalnych i samorządowych oraz przedstawiciele nauki:
• Jan Ryszard Kurylczyk – Wojewoda Pomorski
• Jan Kozłowski Marszałek Sejmiku Województwa Pomorskiego
• Wojciech Szczurek Prezydent Miasta Gdyni
• prof.dr hab.inż. Stanisław Mańkowski Rektor Politechniki Warszawskiej
• prof.dr hab.inż. Janusz Rachoń Rektor Politechniki Gdańskiej
• prof.dr inż. Tadeusz Jednorał Prezes Zarządu Pomorskiej Rady FSNT NOT

Organizatorami
konferencji byli:
• Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
• Euroheat & Power, Bruksela
• Izba Gospodarcza „Ciepłownictwo Polskie”, Warszawa
• Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział w Gdańsku.
W obradach uczestniczyło ponad 600 osób – przedstawiciele m.in. administracji państwowej, samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw ciepłowniczych z całego kraju, spółdzielczości mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych, developerów, producentów i dystrybutorów urządzeń dla ciepłownictwa. Konferencji towarzyszyła wystawa, na której firmy zaprezentowały swoją ofertę.

P. Władysław Korczak – Prezes PZITS Oddział Gdańsku wręcza odznaki pracownikom OPEC

Wystąpienie prof. dr. inż Tadeusza Jednorała – Prezesa Zarządu Pomorskiej Rady FSNT NOT w drugim dniu konferencji. Przy stole siedzą prowadzący konferencję p. Władysław Korczak – Prezes PZITS Oddział Gdańsk i p. Marian Wojtkowski – Wiceprezes PZITS Oddział Gdańsk

Uczestnicy konferencji

Barbara Wielgosz
Kierownik Działu Organizacyjnego
Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Tel. 623-46-35 w. 214


OPEC w Europie
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni jest spółką komunalną ze 100% polskim kapitałem. Jest jedną z najnowocześniejszych firm branży ciepłowniczej w Polsce. Zapewnia bezpieczną, ciągłą, niezawodną i przyjazną środowisku dostawę energii cieplnej do czterech miast - GDYNI, SOPOTU, RUMI i WEJHEROWA, pokrywając 70% zapotrzebowania na energię cieplną.
Ponad 42-letnie doświadczenie w branży ciepłowniczej, wymiana myśli technicznej i osiągnięć w dziedzinie technologii z krajami zachodnimi pozwoliły już w latach 90-tych rozpocząć na szeroką skalę, modernizację systemu ciepłowniczego podległego OPEC i dostawę ciepła zgodnie z europejskimi standardami.
Początek procesu zmian, to współpraca z Bankiem Światowym w Waszyngtonie. Jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce, 16.09.1991r OPEC podpisuje Umowę na kredyt, którego celem była modernizacja systemu ciepłowniczego OPEC na terenie obsługiwanych miast.
Kolejne lata, oprócz ścisłej współpracy z przedstawicielami Banku Światowego, konsultującymi projekty i roboty inwestycyjne firmy, przyniosły rozpoczęcie dalszej współpracy międzynarodowej. W roku 1993 OPEC zostaje aktywnym członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów ciepła UNICHAL z siedzibą w Zurichu, obecnie EUROHEAT and POWER w Brukseli.
Lata 1993-1997 to współorganizacja Międzynarodowych seminariów i wystaw pod hasłem „Nowoczesność w polskim ciepłownictwie” w oparciu o technologie zachodnie. Dalsze lata to zacieśnienie współpracy z wieloma firmami ciepłowniczymi Europy.
Rok 1999 jest szczególny dla przedsiębiorstwa OPEC w Gdyni i ciepłownictwa Polski. Po raz pierwszy w dziejach Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Ciepła „EUROHEAT and POWER, unichal” na Kongresie w Sheffield. Prezydentem Stowarzyszenia zostaje wybrany Polak, Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki OPEC w Gdyni, p. Aleksander Wellenger.
Następne lata to spotkania, wymiana doświadczeń i prace nad wspólnymi międzynarodowymi projektami dotyczącymi branży ciepłowniczej.
Rok 2003 przybliża Polskę do Unii Europejskiej, ale także jeszcze bardziej integruje całe ciepłownictwo naszego kraju z zachodnią Europą.
W dniach 10-11.12.2003 Dyrektorzy OPEC uczestniczą w Brukseli w seminarium „Europa: how does it work?”, a także są zaproszeni na spotkanie w Parlamencie Europejskim z jego przedstawicielami i organizacjami doradczymi.
Wszystkie działania, a także silne wsparcie Banku Światowego i EkoFunduszu pozwoliły na to, aby OPEC w Gdyni poprzez zdobywane doświadczenie i kompleksową modernizację systemu ciepłowniczego, wprowadzając nowe technologie i likwidując wszystkie swoje lokalne kotłownie węglowe, dostarczał produkty i usługi najwyższej jakości i stał się przedsiębiorstwem przyjaznym środowisku i ludziom.
Dzięki tym działaniom uzyskał najwyższe certyfikaty na zgodność Systemu Zarządzania z normami :
ISO 9001:2000 Zarządzanie Jakością
ISO 14001:1996 Zarządzanie Środowiskowe
PN-N 18 001:1999 Zarządzanie BHP
w zakresie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu ciepłem.
Uzyskane certyfikaty są najlepszym dowodem wiarygodności przedsiębiorstwa wobec obecnych i przyszłych Partnerów i Odbiorców.