Data rozpoczęcia
2009-09-09
Data zakończenia
2009-09-09

termin: 09-10.09.2009 miejsce: Norymberga, Niemcy


Informacja prasowa - luty 2009
Jednym z czołowych tematów Chillventa 2008, międzynarodowych Specjalistycznych Targów Chłodnictwa, Wentylacji i Pomp Cieplnych, była właśnie pompa cieplna. Po sukcesie Sympozjum Pomp Cieplnych (we wrześniu 2007 r.) oraz Industrial Heat Pump Village, które podczas Targów Chilventa 2008 odniosły olbrzymi sukces, NürnbergMesse poświęca się dalszemu rozwojowi tego jakże aktualnego tematu. Norymberga, będąc na drodze do europejskiego Heat Pump City, oferuje technologii pomp cieplnych w dziedzinach "Industrial, Commercial, Residential, Heating & Cooling, Components & Equipment" nową i po raz pierwszy wspólną platformę dialogu. Ciąg dalszy historii sukcesu pompy cieplnej, wspólnie ze spotkaniem na szczycie European Heat Pump Summit - Powered by Chillventa, odbędzie się w dniach 9 - 10 września 2009 r. w Messezentrum Nürnberg - Centrum Targów w Norymberdze.


"Wraz ze spotkaniem na szczycie European Heat Pump Summit, od 2009 roku rozpoczynając, w latach między Targami Chillventa zaoferujemy światowym specjalistom wysokiej jakości forum B-2-B“
- podkreśla Walter Hufnagel, członek kierownictwa NürnbergMesse. "W ramach ścisłej współpracy z podmiotami ideowymi IEA-HPP, EHPA, bwp, DKV oraz IZW jak też innymi narodowymi i międzynarodowymi organizacjami dojdzie do skupienia jak również wzmocnienia już wyraźnie widocznych kompetencji branżowych."
Tematy poruszane podczas spotkania na szczycie obejmują całą dziedzinę zagadnień pompy cieplnej, od badań naukowych i prac rozwojowych, przez produkcję po praktykę łącznie z planowaniem, powiązaniem systemów i serwisem. Centralne miejsce zajmują innowacje, obok nich szczególna uwaga poświęcona zostanie wspieraniu pompy cieplnej oraz kształceniu i szkoleniu w tej tematyce. Program spotkania na szczycie European Heat Pump Summit zawiera referaty, warsztaty, seminaria oraz wystawę we foyer przestrzennie nawiązującą bezpośrednio do otoczenia. Producentom, organizacjom, szkołom jak również ośrodkom naukowym stwarza to możliwość do zaprezentowania się na tle aktualnych tematów i referatów jak również do dyskusji z uczestnikami.
Parlament Europejski w grudniu ubiegłego roku przeważającą ilością głosów przyjął "Wytyczne Parlamentu Europejskiego i Rady ds. Wspierania Wykorzystania Energii ze Źródeł Odnawialnych". Tym samym w ustawodawstwie UE po raz pierwszy, oprócz urządzeń i instalacji siłowni wiatrowych i słonecznych jako technologię, która może wykorzystywać źródła energii odnawialnej, zaakceptowano pompę cieplną.
Jednocześnie poszerzono definicję Renewable Energy Sources - zasobów energii odnawialnych, obok Geothermal Energy o terminy Aerothermal oraz Hydrothermal. Decyzja UE pokazuje wagę znaczenia jakie przypisuje się pompie cieplnej i musi być teraz wykorzystane i wspierane przez branżę.
Spotkanie na szczycie, jakim jest European Heat Pump Summit, stwarza referentom, wystawcom oraz uczestnikom, szczególnie tym zorientowanym pod względem praktycznym i technicznym, okazję do obszernej wymiany doświadczeń. "Pomoże to branży, by nie tylko ogromne szanse pompy cieplnej ale też i wyzwania stawiane wobec niej, podjąć z powodzeniem na płaszczyźnie B-to-B“ - mówi z przekonaniem Walter Hufnagel.

IEA-HPP: IEA Heat Pump Programme www.heatpumpcentre.org
EHPA: The European Heat Pump Association www.ehpa.org
bwp: Bundesverband WärmePumpe e.V. www.waermepumpe.de
DKV: Deutscher Kälte- und Klimatechnischer Verein e.V. www.dkv.org
IZW: Informationszentrum Wärmepumpen und Kältetechnik e.V. www.izw-online.de
First the Heat Pump Symposium in 2007 and Chillventa 2008, now the European Heat Pump Summit 2009.
The heat pump was one of the top issues at the successful Chillventa 2008, the International Trade Fair for Refrigeration, Air Conditioning, Ventilation and Heat Pumps. After starting with the Heat Pump Symposium back in September 2007 and the highly successful Industrial Heat Pump Village during Chillventa 2008, NürnbergMesse is now developing this topical issue a stage further. Nürnberg on its way to becoming European Heat Pump City offers a new and for the first time joint dialogue platform for heat pump technology in the industrial, commercial, residential, heating & cooling, and components & equipment" segments. The heat pump success story in the Exhibition Centre Nuremberg continues with the European Heat Pump Summit - Powered by Chillventa from 9-10 September 2009.
“Starting in 2009, the European Heat Pump Summit offers heat pump experts a top B-to-B forum in the years between Chillventa," emphasizes Walter Hufnagel, Member of the Management Board of NürnbergMesse. “The close cooperation with the honorary sponsors IEA-HPP, EHPA, bwp, DKV and IZW and with other national and international organizations will concentrate and strengthen the already well developed industry expertise."
The summit will discuss issues covering the whole field of heat pumps from research, development and production to practical planning, system integration and service. The focus is on innovations, with special attention devoted to the promotion of heat pumps and training. The European Heat Pump Summit includes lectures, workshops and seminars, plus a foyer show in the immediate area. This enables manufacturers, organizations, schools and science to present their products and services related to the current issues and lectures and discuss these with the participants.
The European Parliament accepted the compromise on the “Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources" with an overwhelming majority last December. For the first time under EU legislation, heat pumps are now accepted as well as wind power and solar systems as a technology suitable for using renewable energy sources.
The definitions for renewable energy sources have also been extended by aerothermal and hydrothermal in addition to geothermal energy. This decision by the EU shows the great importance of heat pumps and must now be utilized and promoted by the industry.
The European Heat Pump Summit offers speakers, exhibitors and especially technically and practically orientated participants the opportunity for a comprehensive exchange of views. “This helps the industry to successfully take up the great opportunities and the challenges for heat pumps at B-to-B level," Walter Hufnagel is convinced.
www.clima2010.org