Inteligentny system ERGO analizuje aktualne zapotrzebowanie na chłód/ciepło w poszczególnych pomieszczeniach i na bieżąco optymalizuje temperaturę wody opuszczającej agregat w celu zmniejszenia kosztów zużytej energii elektrycznej i zwiększenia efektywności pracującego układu klimatyzacji.


System ERGO to wynik długoletnich doświadczeń firmy Galletti w dostarczaniu systemów kontroli powietrza. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na łatwiejsze zarządzanie sterowaniem instalacją klimatyzacyjną.


ERGO jest przykładem inteligentnego systemu sterowania budynku
dedykowanym w szczególności dla hoteli, budynków biurowych,
apartamentów. System zaprojektowano w szczegolności dla administratorów budynków, projektantów i instalatorów, poieważ oferuje on możliwość kontroli instalacji, dopasowując pracę chillera i klimakonwektorów do chwilowych zysków ciepła. Inteligentny system ERGO analizuje aktualne
zapotrzebowanie na chłód/ciepło w poszczególnych pomieszczeniach i na
bieżąco optymalizuje temperaturę wody opuszczającej agregat w celu
zmniejszenia kosztów zużytej energii elektrycznej i zwięszenia efektywności
pracującego układu klimatyzacji.
System ERGO umożliwia
nadrzędną kontrolę
i indywidualne ustawienie
temperatury
w 126 pomieszczeniach
programem godzinowo/tygodniowym, dostosowując komfort
do różnorodnych
wymagań użytkowników.
System dopasowuje tryb swojej pracy poprzez:
- monitoring pracy każdej jednostki wewnętrznej,
- dopasowanie całego systemu kontroli do panujących warunków,
- decydowanie o najbardziej odpowiednim ustawieniu,
- kontrola pracy całego systemu (pod kątem trafności podjętych decyzji).
Ciekłokrystaliczny panel dotykowy lub standardowy komputer PC
pozwala na swobodne zarządzanie systemem ERGO.
Współczynnik komfortu wprowadzony w systemie ERGO pozwala
na łatwą kontrolę warunków komfortu w pomieszczeniu i instalacji.
Współczynnik komfortu definiowany jest jako stosunek przedziału
czasowego, w którym temperatura w pomieszczeniu mieściła się w
dopuszczalnym zakresie tolerancji, do całkowitego czasu pomiaru
(współczynnik wyrażony jest w procentach).
Poziomu dostępu użytkownika klimakonwekotra do funkcji sterownika
zamontowanego w pomieszczeniu może być swobodnie modyfikowany
dzięki systemowi ERGO:
- pełny wszystkie funkcje ustawiane są ze sterownika
klimakonwektora,
- ograniczony wybór grzanie/chłodzenie przez system ERGO,
pozostałe funkcje ustawiane ze sterownika
klimakonwektora,
- minimalny użytkownik może modyfikować na sterowniku
tylko bieg wentylatora i temperaturę w zakresie
ustalonym przez system ERGO (np. +/- 2°C),
- brak dostępu sterownik użytkownika jest nieaktywny,
wszystkie funkcje ustawiane przez system ERGO.
Adaptacja nastawy temperatury wody w agregacie
Monitoring każdego z klimakonwektorów przez system ERGO umożliwia
automatyczną kalkulację aktualnego zapotrzebowania na chłód/ciepło
i odpowiednie dostosowanie temperatury wody opuszczającej agregat.
Zmiana nastawy temperatury wody jest jednoczesną funkcją trzech
parametrów:
- średniego biegu klimakonwektorów (im wyższy bieg średni, tym
mniejsza korekta nastawy agregatu),
- współczynnika komfortu (im wyższy współczynnik
komfortu, tym większa korekta nastawy agregatu),
- średniego czasu pracy klimakonwektorów (im dłuższy czas pracy,
tym mniejsza korekta nastawy agregatu).
Amplitudę zmiany nastawy temperatury wody w agregacie można dowolnie
ustawiać w zakresie do 5°C.

Główny panel ERGO
Wyświetla parametry w trzech oknach:
Uśrednione parametry całej instalacji:
średnia nastawa temperatur wszystkich klimakonwektorów, średni czas
pracy klimakonwektorów, średnia temperatura w
pomieszczeniach, średni bieg pracy wentylatorów, współczynnik komfortu
instalacji.
Parametry poszczególnych klimakonwektorów:
funkcja pracy grzanie/chłodzenie, status pracy włączony/wyłączony, bieg
wentylatora, poziom dostępu do sterowania klimakonwektorem, temperatura
w pomieszczeniu, nastawa wymaganej temperatury, temperatura
wody zasilającej klimakonwektor, stan otwarcia zaworu wodnego otwarty/
zamknięty, czas pracy klimakonwektora, współczynnik komfortu
pomieszczenia.
Parametry agragatu zimnej wody:
nastawa temperatury wody na wejściu do agregatu, odczyt aktualnej
temperatury wody na wejściu i wyjściu z agregatu, różnica automatycznej
odchyłki temperatury wody w agregacie, nastawa temperatury
wody w agregacie po uwzględnieniu automatycznej odchyłki, czas pracy
agregatu.

Boczne menu panelu ERGO
Pozwala na łatwą modyfikację wszystkich parametrów:
Główne parametry instalacji - ilość klimakonwektorów, dolny/górny
zakres nastawy temperatury klimakonwektorów, nastawa temperatury
wody oraz max różnica temperatury wody na wejściu/wyjściu w agregacie,
dopuszczalna odchyłka (adaptacja) temperatury wody w agregacie.
Parametry poszczególnych klimakonwektorów - wybór grzanie/
chłodzenie, nastawa temperatury, poziom dostępu do sterowania
klimakonwektorem, okreśłenie nazwy pomieszczenia, w którym
zamontowano klimakonwektor.
Programowanie godzinowo/tygodniowym zegarem nastaw
temperatury klimakonwektora dla grzania/chłodzenia.
Dodatkowo pozwala na:
Stworzenie wykresów podstawowych parametrów instalacji z ostatnich
dwóch miesięcy: nastawa temperatur, temperatury w pomieszczeniach,
współczynnika komfortu, czasu pracy klimakonwektorów, średniego bieg
wentylatorów, odchyłka nastawy temperatury wody w agregacie.
Odczyt ustawień systemu ERGO w celu analizy i diagnozy serwisowej.
„ERGO SMALL”
Wersja „ERGO SMALL” jest rozwiązaniem typu „Master - Slave”. System
ten zarządza 126-ma klimakonwekotorami podporządkowanymi „slave”
i jednym klimakonwektorem nadrzędnym „master”.
Sterowanie odbywa sie poprzez:
- jednostkę nadrzędną „master”: ustawienie funkcji pracy
chłodzenie/grzanie, nastawa temperatury dla całej instalacji,
- jednostkę podrzędną „slave”: wybór biegu wentylatora,
dostosowanie temperatury w zakresie +/- 2°C od nastawy jednostki
„master”.

Korzyści z zastosowania ERGO:

• oszczędność energii,
• niskie koszty instalacji,
• obniżenie kosztów eksploatacji,
• łatwość obsługi,
• zaawansowany system kontroli,
• centralne sterowanie.
>>Więcej o ERGO