Program Finansowania Rozwoju Energii zrównoważonej w Polsce PolSEFF, to nowa inicjatywa Banku Millennium realizowana wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej polskiego sektora MSP. W ramach PolSEFF, Przedsiębiorcy otrzymają finansowanie na wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu energooszczędnych technologii oraz odnawialnych źródeł energii.

Energooszczędna wentylacja z premią PolSEFF w Millennium Bank
Energooszczędna wentylacja z premią PolSEFF w Millennium BankEnergia to jeden z podstawowych kosztów działalności przedsiębiorstwa. Wiele polskich firm zużywa znacznie więcej energii niż ich konkurenci w innych krajach UE z powodu wykorzystywania często przestarzałych i mało wydajnych urządzeń. Teraz Państwa firma stoi przed możliwością wprowadzenia nowych, energooszczędnych technologii, które pomogą zmniejszyć roczne zużycie energii nawet o 30%. Dzięki wspólnej inicjatywie EBOR i Banku Millennium, oraz wsparciu ze strony Unii Europejskiej, Państwa przedsiębiorstwo może stać się beneficjentem Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF).
Bank Millennium oferuje Państwu finansowanie inwestycji w formie kredytu EKO ENERGIA, bądź leasingu EKO ENERGIA. Środki w ramach Programu PolSEFF dają szerokie możliwości sfinansowania projektów, które w efekcie mają przyczynić się do redukcji kosztów zużycia energii w przedsiębiorstwach.

Program PolSEFF zapewnia

• możliwość wdrożenia nowoczesnych, efektywnych energetycznie rozwiązań i technologii
• finansowanie w wysokości do 1 mln EUR w formie kredytu inwestycyjnego Eko Energia lub leasingu Eko Energia
10% lub 15% premii inwestycyjnej (w zależności od realizowanego projektu)
• bezpłatne doradztwo ekspertów PolSEFF przy realizacji inwestycji
• listę efektywnych maszyn, technologii i dostawców tzw. Listę zakwalifikowanych materiałów i urządzeń (LEME)
• proste procedury.

W ramach Programu PolSEFF finansowaniem mogą być objęte następujące rodzaje inwestycji:

inwestycje w technologie i rozwiązania pozwalające na osiągnięcie co najmniej 20% poprawy efektywności zużycia energii (m.in. zakup i wymiana maszyn na bardziej energooszczędne od obecnie stosowanych)
przedsięwzięcia inwestycyjne zwiększające efektywność wykorzystania energii w budynkach - inwestycje w odnawialne źródła energii lub urządzenia podnoszące efektywność jej wykorzystania, które umożliwiają zmniejszenie zużycia energii w budynkach komercyjnych i administracyjnych przedsiębiorstwa o co najmniej 30% (m.in. termomodernizacja nieruchomości)
inwestycje związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych - produkcja energii na własne potrzeby przedsiębiorstwa (na małą skalę)
inwestycje w wybrane technologie - inwestycje w urządzenia o wysokiej efektywności z wybrane z Listy Zakwalifikowanych Materiałów i Urządzeń – LEME, dostępnej na stronie www.polseff.org

Beneficjenci PolSEFF

Oferta PolSEFF skierowana jest do podmiotów spełniających wymogi europejskiej definicji małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP), tj. prowadzących działalność gospodarczą na terenie RP, zatrudniających nie więcej niż 249 pracowników, uzyskujących przychody rocznie nie przekraczające równowartości 50 mln EUR i posiadających aktywa o wartości nie przekraczającej równowartości 43 mln EUR.

Korzyści dla Klienta

Redukcja kosztów działalności przedsiębiorstwa
W wyniku realizacji inwestycji przedsiębiorcy mogą liczyć na roczne oszczędności energii na poziomie co najmniej 20%. Oszczędności tego rzędu zwiększają zyski, podnoszą konkurencyjność firmy, a także, w niektórych przypadkach, mogą przyczynić się do poprawy jakości produkcji oraz wzrostu mocy produkcyjnych. Inwestycja zwróci się w przeciągu zaledwie kilku lat, natomiast środki na spłatę kredytu będą pochodzić z oszczędności wynikających ze zmniejszenia zużycia energii.
Premia inwestycyjna
Program PolSEFF umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie premii inwestycyjnej w wysokości:
o 10% wartości finansowania uzyskanego w ramach kredytu bądź leasingu,
o 15% wartości finansowania dla projektów dotyczących:
- układów skojarzonych lub trójgeneracyjnych,
- budynków, umożliwiających osiągnięcie rocznych oszczędności zużycia energii na poziomie co najmniej 40%,
- odnawialnych źródeł energii (OZE), które generują co najmniej 4 kWh energii elektrycznej (lub ekwiwalentu) rocznie na każde 1 EUR nakładów inwestycyjnych (4 kWh energii elektrycznej odpowiada ok. 13,3 kWh energii cieplnej).
Premia inwestycyjna jest wypłacana beneficjentom po pomyślnej realizacji projektu.
Elastyczny wybór formy finansowania
Bank Millennium oferuje finansowanie przedsięwzięć związanych z efektywnym wykorzystaniem energii w przedsiębiorstwach, w postaci kredytu inwestycyjnego Eko Energia lub leasingu Eko Energia, który obsługuje spółka Millennium Leasing wchodząca w skład Grupy Banku Millennium.
Bezpłatne wsparcie ekspertów PolSEFF
W ramach Programu PolSEFF przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy inżynierów PolSEFF przy opracowywaniu założeń projektów i ich ocenie. Wykwalifikowany zespół dokona przeglądu potencjalnych oszczędności zużycia energii i pomoże Państwu zidentyfikować źródła jej strat oraz opracować najbardziej optymalne rozwiązania.
Lista zakwalifikowanych materiałów i urządzeń
W celu ułatwienia beneficjentom przeprowadzenia inwestycji, na potrzeby Programu opracowano tzw. Listę zakwalifikowanych materiałów i urządzeń (LEME), których efektywność energetyczna jest wyższa od typowych urządzeń stosowanych powszechnie w Polsce. W przypadku finansowania nieprzekraczającego równowartości 250 000 EUR zakup i instalacja urządzenia znajdującego się na tej liście uprawnia do uzyskania 10% premii inwestycyjnej. Listę LEME znajdą Państwo na stronie Programu PolSEFF www.polseff.org
Proste procedury
Procedura występowania o wsparcie z Programu jest krótka i nieskomplikowana. Skrócona jej wersja polega wyłącznie na zakupie i instalacji technologii zatwierdzonych przez inżynierów PolSEFF i znajdujących się na Liście zakwalifikowanych materiałów i urządzeń (LEME). Zakup ten, finansowany kredytem bądź leasingiem, stwarza możliwość otrzymania premii inwestycyjnej. W przypadku większych i bardziej złożonych projektów, inżynierowie PolSEFF przeprowadzają analizę założeń inwestycji, szacują potencjalne oszczędności energii i proponują najlepsze, optymalne rozwiązania. Dzięki temu przedsiębiorstwo decydujące się na realizację inwestycji, zyskuje pewność, że zwróci się ona w krótkim czasie, a uzyskane efekty oszczędnościowe znajdą odzwierciedlenie w przyszłych wynikach finansowych firmy.

Następujące rodzaje inwestycji i użytych technologii mogą zostać sfinansowane w ramach PolSEFF, jeśli ich zastosowanie zostanie zweryfikowane przez konsultanta projektu jako spełniające założenia programowe.
Przykłady realizowanych inwestycji kwalifikujących się do PolSEFF
• Rozproszone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu
• Wymiana starych i niskosprawnych kotłów na nowe, wysokosprawne ze zmianą paliwa lub bez
• Przejście z ogrzewania elektrycznego na bezpośrednie wytwarzanie energii cieplnej z paliwa
• Instalacje odzysku ciepła z procesu (np. instalacja przegrzewaczy do wstępnego podgrzania pary, odzysk ciepła do suszenia itp.
• Instalacja napędów zmiennych prędkości na wybranych silnikach elektrycznych
• Remonty i modernizacje układów sprężonego powietrza
• Remonty i modernizacje układów dystrybucji mocy (np. wymiana starych lub nadmiarowych transformatorów, instalacja kondensatorów celem obniżenia zużycia mocy biernej itp.)
• Wdrożenie systemów zarządzania energią lub systemów zarządzania budynkiem
• Wdrożenie systemów oszczędzania energii w środowisku zabudowanym (np. ścianki izolacyjne, stropy i podłogi; instalacja rolet, nowych okien, nowych systemów wentylacyjnych i grzewczych, nowego energooszczędnego oświetlenia itp.)
Przykłady przedsięwzięć inwestycyjnych zwiększających efektywność wykorzystania energii w budynkach
• Realizacja inwestycji skali mikro w kogenerację/trigenerację rozproszoną
• Remonty i modernizacje węzłów cieplnych oraz instalacja liczników ciepła; zbilansowanie systemów grzewczych, instalacja indywidualnych urządzeń regulacji ciepła
• Wdrożenie systemów zarządzania budynkami
• Wymiana istniejących okien na nowe, dwuszybowe, zespolone, niskoemisyjne
• Izolacje termiczne ścian budynków (ściany zewnętrzne, dachy, piwnice); instalacja drzwi rolowanych
• Wymiana istniejącego systemu grzewczego na nowy (rury izolowane termicznie, zbiorniki i urządzenia)
Instalacja odzysku ciepła z układu wentylacyjnego i/lub z procesów (np. instalacja podgrzewaczy)
• Wymiana niskosprawnych procesów zużywających energię na nowe, energooszczędne
• Wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne, ściemniacze, czujniki światła dziennego, czujniki obecności, oświetlenie algorytmiczne, grupowanie źródeł światła (lamp)
• Układy klimatyzacji o zmiennym przepływie powietrza
• Realizacja systemów dostawy energii odnawialnej w budynkach (np. kolektory słoneczne, kotły na biomasę, wykorzystanie energii geotermalnej do ogrzewania i/lub chłodzenia z pompami ciepła lub bez, wykorzystanie energii wody powierzchniowej do celów grzewczych z pompami ciepła lub bez, kolektory słoneczne do ogrzewania i/lub chłodzenia)
Przykłady technologii kwalifikujących się do PolSEFF
• Kotły kondensacyjne
• Zaawansowane palniki odzysknicowe i wysokosprawne ziębiarki
• Absorpcyjne systemy chłodzenia (w układach trigeneracyjnych lub pracujące w wydzielonych cyklach absorpcyjnych)
• Wysokosprawne transformatory elektryczne i silniki elektryczne
• Organiczne obiegi Rankine'a
• Układy generowania energii z odpadów bio (spalanie, biogaz)
• Grzejniki gazowe na podczerwień
• Zintegrowane systemy zarządzania energią, monitoring energetyczny, systemy zarządzania budynkami oraz systemy automatyki procesów
• Zaawansowane układy sterowania i instrumentacji procesów (w tym układy regulacji częstotliwości dla pomp, wentylatorów i napędów)
• Układy odzysku ciepła zintegrowane w stacjach wymiennikowych wykorzystujących płytowe wymienniki ciepła, pompy cyrkulacyjne, autonomiczną automatyczną regulację pogodową i/lub działającą w oparciu o poziom zapotrzebowania
• Pompy ciepła
Wysokosprawne systemy HVAC (tzn. w tym chłodzenie wyparne, układy wentylacji o zmiennym przepływie powietrza, odzysk ciepła)
• Bloki energetyczne pracujące w skojarzeniu o małej skali (zakres 20 - 1,000 kWe)
• Systemy grzewcze oparte na cieczowych/powietrznych kolektorach słonecznych do zastosowań przemysłowych i do ogrzewania budynków
• Energooszczędne okna, konstrukcje szkolne lub przezroczyste, podwójnie wentylowane fasady
• Sufity z aktywną wentylacją do zastosowań komercyjnych i przemysłowych

Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce: http://www.polseff.org/pl
PolSEFF w Millennium Bank: http://www.bankmillennium.pl/pl/przedsiebiorstwa/finansowanie/polseff/Źródło: PRO-VENT Systemy Wentylacyjne