miesięcznik

ENERGIA i BUDYNEK
Energia i Budynek - czasopismo Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (ZAE) pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Gospodarki, poświęcone problemom oszczędności i racjonalnego wykorzystania energii w budynkach i ich otoczeniu.


Redakcja EiB
ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel. (0-22) 50 54 747
e-mail: zae@zae.org.pl
www.energiaibudynek.pl
Źródło: ''