miesięcznik

ELEKTRO.INFO
ELEKTRO.INFO
Miesięcznik elektro.info ukazuje się od października 2001 roku – od początku w nakładzie 9,5 tys. egzemplarzy. Zajmuje się tematami z zakresu: ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej, systemów gwarantowanego zasilania, instalacji elektroenergetycznych w obiektach budowlanych, oświetlenia i inteligentnego budynku oraz pomiarów i bezpieczeństwa użytkowania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.
Ponieważ „elektro.info” powstało z myślą o stworzeniu źródła fachowej informacji na temat elektrotechniki i elektroenergetyki, główną ideą pisma jest wyróżnienie się na tle konkurencji bogatą i rzetelną zawartością merytoryczną.
W ciągu roku ukazuje się 10 numerów. Każdy numer jest w dużej mierze poświęcony tematyce przewodniej (w zależności od miesiąca) tak, aby Czytelnik mógł znaleźć w nim materiały dotyczące określonego zagadnienia, ujmujące je jednak w różnych aspektach.

http://www.elektro.info.pl/
Źródło: ''