Od 1 lipca br. ekologiczne logo UE będzie obowiązywało na wszystkich nowo wytworzonych, paczkowanych produktach ekologicznych, które zostały wyprodukowane w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Ekologiczne logo UE
Ekologiczne logo UE:
Ekologiczne logo UE

Europejskie logo żywności ekologicznej powoduje, że konsumenci mają pewność co do pochodzenia i jakości kupowanej przez siebie żywności i napojów. Obecność tego logo na dowolnym produkcie oznacza zgodność tego wyrobu z rozporządzeniem UE w sprawie rolnictwa ekologicznego.

Od tej pory na pakowanej żywności organicznej, którą wytworzono w jednym z państw UE i która spełnia wymagane normy powinien znajdować się tzw. Euro-liść. Obok unijnego logo na produktach nadal będzie można umieszczać oznaczenia prywatne, regionalne lub krajowe. Będzie również można dobrowolnie umieszczać logo na sprzedawanych luzem produktach ekologicznych, które zostały wytworzone w UE, lub na produktach ekologicznych sprowadzonych z krajów trzecich.

Oprócz logo nowe przepisy w sprawie oznakowań dotyczą również obowiązkowego wskazania miejsc, w których były uprawiane surowce wykorzystane w produktach, a także numeru organu kontrolnego. Aby przedsiębiorcy dostosowali się do nowych zasad oznakowania, przewidziano dwuletni okres przejściowy.

Opis logo znajduje się w załączniku do Rozporządzenia KE 271 /2010. 31 marca br. w Dzienniku Urzędowym KE ukazało się Rozporządzenie KE WE /271/2010 z dn. 24 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady WE /834/2007 w odniesieniu do unijnego logo produkcji ekologicznej. Rozporządzenie WE /271/2010 zmienia rozporządzenie WE /889/2008. Wprowadzenie unijnego ekologicznego logo od 1 lipca 2010 r. nie będzie zatem zakłócać rynku produktów ekologicznych. Nowe unijne logo zostało zarejestrowane jako Zbiorowy Znak Rolnictwa Ekologicznego w Urzędzie Własności Intelektualnej Beneluksu, więc będzie prawnie chronione. W załączniku rozporządzenia określono graficzne zasady dla zastosowania nowego ekologo oraz zasady kodowania.

Zapasy produktów ekologicznych wytworzonych, zapakowanych i etykietowanych przed 1 lipca 2010 r. mogą być wprowadzane do obrotu do ich wyczerpania.

Nowe unijne logo produkcji ekologicznej (symbolizujące Unię Europejską w kształcie liścia) będzie obligatoryjnie stosowane od dnia 1 lipca 2010 r. na produktach rolnictwa ekologicznego w każdym z krajów Unii Europejskiej. Opakowania zgodne z rozporządzeniem (EWG) nr 2092/91 lub rozporządzeniem (WE) nr 834/2007 mogą być nadal stosowane do produktów wprowadzanych do obrotu z oznakowaniem zawierającym określenia odnoszące się do produkcji ekologicznej do dnia 1 lipca 2012 r., jeżeli produkty te spełniają wymogi rozporządzenia (WE) nr 834/2007. W konsekwencji wejścia w życie Traktatu z Lizbony, rozporządzeniem Komisji (UE) nr 271/2010 zastąpiono dotychczas używane określenie „wspólnotowe logo produkcji ekologicznej” na określenie „unijne logo produkcji ekologicznej”. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisji (UE) nr 271/2010 nowe logo będzie lepiej dostosowane do potrzeb wynikających z rozwoju sektora, w szczególności umożliwiając lepszą identyfikację przez konsumenta produktów ekologicznych objętych rozporządzeniami UE dotyczącymi produkcji ekologicznej .

Logo zostało wybrane w wyniku ogólnoeuropejskiego konkursu, w którym mogli wziąć udział studenci szkół i akademii sztuk pięknych i wydziałów wzornictwa. Międzynarodowe jury wybrało logo spośród prawie 3 500 projektów. Trzy najlepsze prace zostały umieszczone na stronie internetowej konkursu www.ec.europa.eu/organic-logo i poddane głosowaniu online, które zakończyło się 31 stycznia 2010 r.
Wygrał projekt „euroliść” Dušana Milenkovicia, studenta wzornictwa z Niemiec, na który oddano 63% wszystkich głosów:


Znak „Euro-liścia” to unijne gwiazdki ułożone na zielonym tle. Niesie on ze sobą dwa jasne przesłania: przyroda i Europa. Komisja zarejestrowała ten znak jako wspólny znak towarowy.
19 lipca w Brukseli odbędzie się uroczysta ceremonia wręczenia nagród dla zwycięzcy i pozostałych finalistów konkursu. Zbiegnie się ona z konferencją na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej, zaplanowaną na 19-20 lipca 2010 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 271/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do unijnego logo produkcji ekologicznej, Dz. U. L 84, s. 19. http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl〈=mt&ihmlang=mt&lng1=mt,pl&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=510984:cs&page=


Źródło: ''