Terminy egzaminów dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.


22 stycznia br. odbyło się spotkanie posłów z Komisji Infrastruktury z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Olgierdem Dziekońskim. Ustalono datę pierwszego egzaminu ministerialnego dla audytorów.
Na podstawie § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. Nr 17, poz. 104) w związku z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), Ministerstwo ogłosiło pierwszy termin oraz miejsce przeprowadzenia egzaminu w 2009 r. dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków)


- do dnia 20 lutego 2009 r.

Drugi etap postępowania (egzamin)
- część pisemna egzaminu: w dniu 23 marca 2009 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 6 kwietnia 2009 r.
Miejsce egzaminu: Warszawa
Wysokość opłaty za pierwszy etap postępowania egzaminacyjnego: 160 zł.
Wysokość opłaty za egzamin: 640 zł.
Opłatę za postępowanie egzaminacyjne należy wnieść na rachunek: NBP O/O w Warszawie 90 1010 1010 0056 0122 3100 0000 z dopiskiem odpowiednio "za pierwszy etap postępowania egzaminacyjnego" lub "egzamin".
Więcej informacji uzyskać można na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury w zakładce „Świadectwa energetyczne” - Informacja dla kandydatów
lub w dokumentach:
Informacja podstawowa dla kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
Informacja nr 1 dla kandydatów
przystepujących do egzaminu na uprawnienia do sporządzania świadectw
charakterystyki energetycznej