W dniu 26 września 2002 r. odbyło się po raz pierwszy w Aglomeracji Śląskiej Seminarium Naukowo-Techniczne dla osób zainteresowanych problemami wentylacji w budownictwie mieszkaniowym pt. „Efekty działania wentylacji w budownictwie mieszkaniowym w aspekcie eksploatacji budynków”.

Seminarium to organizowane przez Zarząd Katowickiego Oddziału PZITS przy współudziale Politechniki Śląskiej składało się z trzech części:
- sesji wykładowej
- warsztatów technicznych
- sesji plakatowej.
Partnerami medialnymi Seminarium byli:
- Redakcja miesięcznika „Rynek Instalacyjny”
- Redakcja miesięcznika „Magazyn Instalacyjny”
- Wortal www.wentylacja.com.pl.
Seminarium spotkało się z bardzo żywym zainteresowaniem służb techniczno-administracyjnych zasobów budownictwa mieszkaniowego (Spółdzielnie Mieszkaniowe, Zarządy Budynków Mieszkalnych), urzędów miast i gmin, architektów i producentów urządzeń wentylacyjnych. Ilość uczestników przekroczyła 80 osób. Ze względu na szczupłość powierzchni sali wykładowej zmuszeni byliśmy odmówić udziału wielu chętnym.
W ramach bloku naukowo-technicznego wygłoszono następujące referaty:
1. WYMIANA POWIETRZA ORAZ UŻYTKOWANIE POMIESZCZEŃ I BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH

Autor: Prof. dr inż. Marian B. Nantka
W referacie omówiono główne wymagania stawiane współczesnym budynkom
oraz zagadnienia dotyczące projektowania i działania wentylacji ze szczególnym
uwzględnieniem wynikających stąd warunków eksploatacji gazowych urządzeń
do przygotowania posiłków i ciepłej wody użytkowej. W konkluzji dokonano ocen
technicznych i prawnych sposobów rozwiązania tych zagadnień.

2. KIERUNKI NOWELIZACJI AKTÓW PRAWNYCH W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA
I EKSPLOATACJI WENTYLACJI W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM
W ASPEKCIE INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

Autor: Prof. dr inż. Teresa Jędrzejewska-Ścibak
W referacie omówiono rolę oraz strukturę aktów prawnych regulujących przebieg procesu realizacji obiektów budowlanych, krajowe uregulowania prawne
i normatywne, kierunki doskonalenia zapisów prawnych w zakresie realizacji
zadań wentylacji budynków mieszkalnych, rolę integracji z Unią Europejską
w zakresie realizacji pożądanego kierunku zmian legislacyjnych w Polsce.

3. WENTYLACJA ENERGOOSZCZĘDNA SPEŁNIAJĄCA WYMOGI JAKOŚCI
POWIETRZA W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM

Autor: Dr inż. Jerzy Sowa

W referacie przedstawiono charakterystykę systemów wentylacji w zasobach
mieszkaniowych, podstawowe wymagania w odniesieniu do systemów wentylacji w budownictwie mieszkaniowym, wybór optymalnego systemu wentylacji,
kierunki modernizacji istniejących systemów wentylacji, podstawowe urządzenia stosowane w systemach wentylacji mieszkań.

Podczas warsztatów technicznych odbywających się bezpośrednio po wykładach uczestnicy Seminarium (szczególnie przedstawiciele działów technicznych i eksploatacyjnych spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządów budynków mieszkalnych) prowadzili ożywioną polemikę z wykładowcami na temat koniecznych i niezbędnych zmian istniejących uwarunkowań prawnych w zakresie wentylacji budynków mieszkal- nych, konieczności aktualizacji tych uwarunkowań ze szczególnym uwzględnieniem procesów projektowania, wykonawstwa, odbioru i okresowych badań efektów eksploatacyjnych działania wentylacji.
W ramach Seminarium odbyły się również wystąpienia promocyjne firm produkujących
urządzenia stosowane w wentylacji budynków mieszkalnych.
Firma DARCO z Dębicy przedstawiła innowacyjne i kreatywne rozwiązania techniczne
a w tym nasady kominowe Turbowent i Rotowent, wywietrzaki dachowe, niestandardowe
zakończenia kominów spalinowych i wentylacyjnych, nawietrzaki podokienne, kanały
i kształtki wentylacyjne.
Firma UNIWERSAL z Katowic przedstawiła typoszereg wywietrzaków dachowych
i wentylatory dachowe typu Fen jako nową propozycję rozwiązania problemów
wentylacji naturalnej w budynkach mieszkalnych (elastyczność wyboru pomiędzy
wentylacją grawitacyjną a mechaniczną).
W/w Firmy udostępniły uczestnikom Sympozjum katalogi swoich wyrobów.
Na zakończenie Seminarium wszyscy uczestnicy otrzymali odpowiednie (w formie dyplomów) świadectwa uczestnictwa oraz zaproszenie do udziału w następnym spotkaniu. Uczestnicy seminarium pozytywnie ocenili celowość i formę jego organizacji oraz zgłosili pilną potrzebę organizacji analogicznego, cyklicznego seminarium w roku 2003 uwzględniającego wniesione uwagi i wnioski.


Materiały seminaryjne (zbiór wygłoszonych referatów) można nabyć odpłatnie (50 zł) w Zarządzie PZITS – O/Katowice, ul. Podgórna 4, tel./fax 032 256 35 32 luba za pośrednictwem portalu www.wentylacja.com.pl: ZAMÓWIENIE

Za Zespół organizacyjny
Zbigniew Matuszyk
Bolesław Jurkiewicz

PS. Ze względu na żywe zainteresowanie w/w problematyką oraz ciągłe zapytania kierowane
do Sekretariatu Zarządu Oddziału PZITS, organizatorzy rozważają ewentualność
powtórzenia analogicznego Seminarium jeszcze w listopadzie br. (III dekada).
Pisemne zgłoszenia uczestnictwa można kierować faksem nr 256-35-32 do Sekretariatu
PZITS O/Katowice. Zapraszamy

O Seminarium: kliknij