Data rozpoczęcia
2011-09-21
Data zakończenia
2011-09-23
Miejsce
Lublin

EcoForum EXPO
Najnowocześniejsze technologie, nowatorskie rozwiązania, platforma wymiany wiedzy i doświadczeń - to określenia po krótce charakteryzujące Targi Ochrony Środowiska EcoForum EXPO 2011, które odbędą się w dniach od 21 do 23 września 2011 roku w Centrum Targowo-Wystawienniczym Targów Lublin S.A. w Lublinie.
EcoForum EXPOEcoForum EXPO to czas, kiedy w jednym miejscu spotkać się mogą specjaliści zajmujący się badaniami i wdrażaniem nowych rozwiązań w tak niezwykle ważnym obszarze, jakim jest ochrona środowiska.

EcoForum EXPO to również miejsce, gdzie wszyscy zainteresowani tematem mogą dyskutować, wymieniać doświadczenia, dzielić się wiedzą i poznawać to wszystko co związane jest aktualnie z ekologią.

Szeroka tematyka, obejmować będzie między innymi następujące obszary:
- Gospodarka wodno-ściekowa
- Odnawialne źródła energii: biopaliwa, biogaz, energia wiatrowa, wodna i słoneczna, wody geotermalne
- Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych
- Budownictwo energooszczędne
- Gospodarka odpadami, recykling
- Systemy ograniczania hałasu, zwalczania hałasów i wibracji w środowisku
- Ekrany akustyczne, materiały dźwiękochłonne
- Ekologiczne pojazdy
- Ochrona przed powodzią
- Doradztwo oraz instytucje ochrony środowiska
- Informatyka w ochronie środowiska
- Edukacja ekologiczna
- Wydawnictwa specjalistyczne

Atrakcyjność i aktualność tematyki w połączeniu z niekwestionowaną siłą dotarcia Wystawców ze swoją ofertą, na jaką pozwoli obecność na Targach Ochrony Środowiska zapewni wszystkim Zwiedzającym, zarówno specjalistom, jak i Klientom ostatecznym wielu wartościowych i niezapomnianych doświadczeń.

Targom towarzyszyć będą liczne konferencje tematyczne, prezentacje i pokazy. Każdy wystawca otrzyma bezpłatnie zaproszenia dla swoich partnerów, klientów oraz kontrahentów.

>>Strona internetowa targów EcoForum EXPO

Zakres Tematyczny EcoForum EXPO:
1. Gospodarka wodno-ściekowa:
* dystrybucja i ochrona wody pitnej,
* sieci kanalizacyjne oraz przepompownie,
* projektowanie, budowa i eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków,
* kanalizacja wsi;
* systemy i urządzenia zaopatrzenia w wodę,
* fizyko-chemiczna analiza, kontrola i pomiary wody,
* zapobieganie skutkom zanieczyszczenia wody,
* oczyszczanie ścieków i odcieków,
* inżynieria wodna,
* technologie ulepszania środowiska wodnego,
* systemy kanalizacyjne,
* pompy wodne,
* melioracja,
2. Odnawialne źródła energii: biopaliwa, biogaz, energia wiatrowa, wodna i słoneczna, wody geotermalne:
* elektrownie wiatrowe,
* kolektory słoneczne,
* biogazownie rolnicze,
* ekologiczne systemy grzewcze;
3. Energia:
* wytwarzanie energii i ciepła,
* magazynowanie i oszczędność energii,
* kontrola i zarządzanie energią,
* kotłownie,
* sieci cieplne,
* węzły cieplne;
4. Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych:
* technologie rekultywacji,
* technologie oczyszczania,
* systemy finansowania procesów rekultywacji,
5. Budownictwo energooszczędne:
* izolacje termiczne,
* wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
* okna energooszczędne,
* nowoczesne techniki grzewcze,
* certyfikaty energetyczne;
6. Gospodarka odpadami:
* pojemniki i sprzęt do zbiórki odpadów,
* analiza i klasyfikacja odpadów,
* gromadzenie i transport odpadów,
* sortowanie odpadów,
* obróbka odpadów: cieplna, fizyko-chemiczna, biologiczna,
* usuwanie zanieczyszczeń z miejsc skażonych,
* składowanie odpadów;
7. Recykling:
* odzyskiwanie, recykling i utylizacja: papieru, plastiku, gumy, szkła, drewna, metali żelaznych i nieżelaznych, złomu samochodowego, odpadów elektrycznych i elektronicznych,
* redukcja odpadów,
* gromadzenie, sortowanie i recykling odpadów przemysłowych,
8. Systemy ograniczania hałasu, zwalczania hałasów i wibracji w środowisku;
9. Ekrany akustyczne, materiały dźwiękochłonne;
10. Ekologiczne pojazdy:
* pojazdy elektryczne,
* SEGWAY - nietypowy środek transportu o napędzie elektrycznym;
11. Ochrona przed powodzią;
12. Doradztwo oraz instytucje ochrony środowiska;
13. Informatyka w ochronie środowiska;
* inteligentne systemy w inżynierii i ochronie środowiska,
* efektywność wdrażania technologii informatycznych,
* komputer w ochronie środowiska;
14. Edukacja ekologiczna;
15. Wydawnictwa specjalistyczne;
16. Technologie przyjazne dla klimatu (czyste technologie);
17. Instrumenty wspomagające redukcję emisji gazów cieplarnianych;
18. Handel uprawnieniami do emisji CO2;
19. Inwestycje komunalne w zakresie ochrony środowiska;
20. Budowa wodociągów i kanalizacji;
21. Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków;
22. Budowa i rozbudowa składowisk i zakładów utylizacji.