ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie wysokości stawki opłaty za substancje kontrolowane Dz. U. Nr 13, poz. 107

1. Określa się wysokość stawki opłaty za wprowadzanie po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej substancji kontrolowanych, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową. 2. Wysokość stawki opłaty za wodorochlorofluorowęglowodory -HCFC, będące również składnikami mieszanin, zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia. 3. Wysokość stawki opłaty za chlorofluorowęglowodory - CFC i bromometan, będące również składnikami mieszanin, zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia. Pełną treść Rozporządzenia w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U.2005, Nr 13, poz. 107 Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.