ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE Dz. U. 2004, Nr 195, poz. 2011

Rozporządzenie określa: 1) systemy oceny zgodności wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; 2) sposób oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE; 3) wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobów budowlanych. Pełną treść Rozporządzenia w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U. 2004, Nr 195, poz. 2011 Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.